Legújabb újság 

 

A Marana Tha újság 2019. március-áprilisi
számának tartalmából

 

Katona István: A feltámadt Jézus találkozni akar veled… 

Az embernek szüksége van arra, hogy meglássa Istent. Aki megkapja ezt a látást, annak megfordul az élete. Új élet születik meg a szívében. Ez a látás a szívünkben jön létre. Aki megtapasztalja, úgy érzi, mintha egy villám hasított volna belé. Nem tud már úgy élni, mint előtte. Mindenét felkínálja Istennek: vágyait, akaratát, jövőjét. Legszívesebben szeretne meghalni érte, mint a vértanúk. 

De Isten nem ezt akarja, hanem a szolgálatot. Elküldi őt testvéreihez, hogy tegyen tanúságot arról, ami történt vele. Ébressze föl bennük is a vágyat az Isten látása iránt. Ismerjék fel, hogy ne csak a szemükkel lássanak, hanem a szívükkel is, mert az a legfontosabb. 

1. Mi homályosítja el a látásunkat? 

Érdekes megfigyelni azt a történetet (Lk 24,13-32), amikor a föltámadott Jézus találkozik két tanítványával az emmauszi úton. Órákon át beszélgettek vele és nem ismerték fel. Vajon mi homályosította el a látásukat? A szomorúság! 

A tanítványok részletesen elmondták Jézus keresztre feszítését és halálát. Meglepő, hogy Jézus türelmesen végighallgatta őket. A jelenet egyértelműen bizonyítja, hogy a szomorúság és reménytelenség elhomályosítja látásunkat és nem ismerjük fel Istent. Van, aki annyira megszokta a szomorú érzést, hogy állandóan abban él. Elfelejt mosolyogni, nevetni. Ez járja át gondolkodását, életszemléletét, lassan kialakul benne a teljes közömbösség. Sőt a szomorúság elveszi az imádság erejét is, mert bizalmatlanná válik Isten iránt.

A gonosz lélek sokkal könnyebben meg tudja kísérteni a szomorú embert, mint a vidámat. Ezért harcolni kell a szomorúság ellen. Ha baj ér bennünket, akkor rögtön Jézus kezébe kell tenni. Hinni kell abban, hogy Jézus a legreménytelenebb helyzetet is jóra tudja fordítani. Hiszen kereszthalálát is jóra fordította: megváltott bennünket az örök haláltól.

2. Isten jó, benne soha nem lehet csalódni 

Az emmauszi tanítványok jelenete megdöbbentő fordulatot vett. A tanítványokból kirobban a vádaskodás: „Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt.” Mit érezhetett Jézus, amikor ezt hallotta és érzékelte az indulatot. Dühösek voltak a tanítványok, mert hagyta magát keresztre feszíteni. Az elhomályosult látásnak ez a másik következménye, nem látja meg Isten tervét. Ezért nem ismeri fel az összefüggéseket. Nem figyel a Biblia tanítására, bezárul saját fájdalmába és nem tud gyógyulni. Felülbírálja Isten gondviselő szeretetét. Telnek az évek, lassan elveszíti a hit világosságát. 

Figyeljük meg Jézus magatartását. Nem azt mondja, hogy hagyd abba a vádaskodást, hanem azt, hogy ennek így kellett történnie. A próféták pontosan megírták. Jézus a prófétákon keresztül vezette a tanítványok gondolatait egészen a felismerésig. Nekünk is ezt mondja Jézus. Vádaskodás helyett fogadd el életed nehéz helyzeteit és fel fogod ismerni Isten tervét. Ameddig lázadás van benned, addig nem tudsz változni. Ha Istennek adod, akkor lehetővé teszed az Ő működését. 

A múlt század előtt élt egy híres francia festő, aki 45 évesen megvakult. Éveken keresztül tele volt lázadással, keserűséggel Isten ellen. Mikor elfogadta vakságát, béke töltötte el. Megírta életrajzát, ami tele volt hálával Isten iránt, mert a vakság által ismerte fel a lelki élet örömeit és békéjét. 

3. Hinni mások tanúságtételében 

A tanítványok azért sem láttak, mert kételkedtek azok szavaiban, akik látták az üres sírt. De amikor a fogadóban asztalhoz ültek – s Jézus kinyilvánította jelenlétét az Oltáriszentség által, akkor minden megvilágosodott bennük. Minden megértettek, és most már a szívükkel is láttak, nemcsak a szemükkel. Ezt kell nekünk is kérni, hogy mindig a hit világosságában éljünk. 

(Az írás az újság 3. oldalán olvasható.) 

W. B.: A kereszt: Isten válasza az ember gyűlöletére

A Kálvárián nem csak az lett nyilvánvaló, hogy az emberek mennyire gyűlölik Istent, hanem a kereszt megcáfolhatatlan bizonyítéka annak is, hogy Isten milyen felfoghatatlanul szereti az embereket. Ha ez egyszer emberi módon szólhatok Istenről, akkor azt mondom, hogy Istennek mindenekelőtt két fő tulajdonsága van: egyik az abszolút szentsége és igazságossága. Nem tűrheti, nem nézheti el a bűnt. Mint egy megvesztegethetetlen államügyész, kénytelen megkövetelni minden bűn igazságos megbüntetését.

Isten másik fő tulajdonsága: abszolút szeretete. Azt kívánja, hogy minden ember hozzá forduljon, hogy megajándékozhassa őket kegyelmével, békességével és örömével. 

Igazságossága megkövetelte, hogy ítéljen el minden embert, mert mindnyájan vétkesek, szeretete pedig módot keresett arra, hogy minden embert megmentsen. 

Lehet-e közös nevezőre hozni Isten igazságosságát és Isten szeretetét? 

Hogyan talál Isten alapot arra, hogy az istentelen, lázadó embernek felkínálja a kegyelmét anélkül, hogy Igazságossága sérelmet szenvedne?

Ha szeretnéd megismerni Isten megváltó tervének magvát, legyen világos előtted: Isten számára egyetlen igazságos lehetőség adódott arra, hogy a bűnös embernek megbocsáthasson: egy ártatlan embernek kellett valamennyi vétkes ember bűnéért bűnhődnie. Ezt nevezi a Biblia helyettes elégtételnek.

(Az írás folytatása az újság 4. oldalától olvasható.) 

Nemes Ödön S.J.: A mélyebb imaélet feltételei  (II/1. rész) 

  1. Az igazi imaélet elsajátításához sok segítséget jelent egy imádkozó közösséggel való kap­csolat.
  2. Az imában elmélyülni vágyónak ajánlani kell, hogy olvassa azokat a szentírási részeket, ahol az imáról van szó.
  3. Bevezetésképpen jó lenne olvasni azok életrajzát, akik jól tudtak imádkozni.
  4. Ahhoz, hogy imádkozni tudjon valaki, meg kell teremteni mindennapi életében az arra szükséges időt, nyugalmat, fizikai és pszichológiai „teret”, ahol valóban imádkozni lehet.
  5. Az első lépés az, hogy az imádkozó tudjon szíve mélyéből hálát adni Istennek.
  6. Ki kell menni a természetbe és elimádkozni egy-két zsoltárt, hogy megtapasztalja, mit jelent Istent dicsőíteni. (Főleg a teremtésről szóló zsoltárokat)
  7. Világosnak kell lennie, hogy van-e Isten-tapasztalata.
  8. Fontos a tapasztalat, hogy az igazi emberi életet nem lehet saját erőből megélni! Szükség van természetfeletti erő segítségére.
  9. Először ki kell fejleszteni az érzések és érzelmek világát. Enélkül nem lehet személyes kapcsolatokat kiépíteni sem Istennel, sem emberekkel. 

(Az írás folytatása az újság 6. oldalán olvasható.) 

Magdolna: Imádság Magyarországért március 15-én 

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!

Oldozd fel és szabadítsd meg 

ellened elkövetett bűneitől,

mások ellen elkövetett bűneitől,

önmaga ellen elkövetett bűneitől

az erkölcs terén, szociális téren,

gazdasági téren elkövetett bűneitől,

a természet ellen, az élet ellen,

az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,

múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

Szabadíts meg minket, Uram,

a gyűlölködéstől, a széthúzástól,

a rövidlátástól, a gyengeségtől, 

a kitartás hiányától!

(Az imádság folytatása az újság 7. oldalán olvasható.)

dr. Dienes Valéria: Az ima (V/3. rész)

Az imádság megértése és átélése a legnagyobb és legnehezebb lelki folyamat.

Mi az imádság? Mindnyájan imádkozunk naponta, mindnyájan átélünk valamit az ima értelméből. Azt kérdezem azonban, vajon van-e egy is köztünk a világon, aki tudja egészen pontosan, mi az ima? Úgy gondolom, hogy a legjobb imádkozók is azt felelnék: „nem tudom”.

Mégis mi az, amit tudunk róla? Annyit tudunk, hogy amikor imádsághoz fogunk, akkor keresünk egy felfelé kapcsolódást és indítást olyan értékek felé, amelyek nincsenek meg bennünk. Amikor imádkozni akarok, akkor kötődni akarok valami magasabb rendűhöz mint, aki én vagyok. Mit keresek? Ennivalót, a lelkem eledelét és italát. Próbálok kapcsolódni a tisztán szellemi, az isteni lét felé. Mert hogy az szellemi, amit most keresünk. Sóhajthatunk a szentek lelkéhez, akik Isten Országában ott vannak az Úr mellett, vagy kérhetjük Szűz Máriát is. De ezek csak lépcsők, ezeken át megyünk a szellemiség csúcspontja felé.

Mi az oka, hogy nem találunk oda? Tapasztaljuk, hogy földi ügyeink ránehezednek Isten felé vivő lendületünkre. Testi igényeink, a fáradtság, éhség, betegség, szellemi elfoglaltságaink, gondjaink, az emberi kapcsolatok behálózzák az ima egységes lendületét, zavarnak, és nem tudjuk ezt a szellemi vonzást háborítatlanul követni. Miért? Mert nemcsak lélek vagyok, testem is van. Testbe öltözve jár itt a lélek, és szükségünk van a testre, mert ez cselekvésünk eszköze. 

(Az írás folytatása az újság 8. oldalától olvasható.)

Héjj Éva: Az ima és a szeretet ereje  (Tanúságtétel) 

Az egy évvel ezelőtti Nagyböjt örökre emlékezetes marad számomra, de szűkebb és tágabb környezetem számára is – mindazok számára, akik végigkísértek egyéni „kis kálváriámon”…

Február elején ugyanis teljesen váratlanul kerültem műtőasztalra egy alattomosan kialakult vakbélgyulladás miatt. Valójában egy otthoni baleset kapcsán kerültem először a sürgősségire, ahol – már ez is csoda – semmit sem találtak, de azzal engedtek el, ha három napon belül valami gyanúsat észlelek, akkor irány a kórház… Két napos nagyon rossz közérzet után – a kihívott ügyeletes orvos beutalójával megerősítve – ismét kórházba kerültem. 

A baleset nem adott magyarázatot minden tünetre, ezért hosszú órákon át rengeteg vizsgálatot végeztek, hogy kiderítsék, mi lehet a háttérben. Végül az Úr küldött egy orvost (akiért nem győztünk/győzünk hálát adni), aki hasi CT-re küldött, ami végre kimutatta a vakbélgyulladást. (Mi ezt a családban utólag úgy magyarázzuk, hogy az Úr azért engedte meg a balesetet, hogy végre orvosi kézbe kerüljek, és segített megtalálni a valódi okot is…) 

Azonnali műtét után múltak a napok rengeteg antibiotikummal, de az állapotom nemhogy nem javult, inkább rosszabbodott. Nem részletezem; egy hónapon belül egy kisebb, és két többórás, életmentő műtét, hashártyagyulladás (perforált vakbél következménye), komplikációk, vérátömlesztés, infúziók hosszú napokon keresztül… Azért is hálát adok, hogy „véletlenül”, minden alkalommal ugyanaz az orvos volt ügyeletes, ami biztonságot adott.

Úgy éreztem magam, mint egy örvényben, ami egyre mélyebbre húz. Kibe is kapaszkodhatna az ember ilyen helyzetben, mint az Úrba és az Ő Igéibe! „Erőm és pajzsom az Úr…” (Zsolt 28,7)

(A tanúságtétel folytatása az újság 10. oldalától olvasható.) 

H. N.: Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát?

Minden keresztény számára tulajdonképpen teljesen magától értetődő, hogy Urának akaratát tudakolja. Ha ezt nem teszi és nincs belső bizonyossága, akkor elveszettnek érzi magát. Ezért igencsak valóságos szükséglete, hogy élete egybehangzó legyen az Úr akaratával, mielőtt bármire is elhatározza magát. – Eddig az elmélet.

Sajnos a gyakorlat sokszor másképp fest. És mégis végtelenül fontos, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami nem egybehangzó „mennyei parancsnokunk” akaratával.

Két igevers világítja meg ezt:

„Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2) 

„Ezért tehát… szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére.” (Kol 1,9-11) 

(Az írás folytatása az újság 12. oldalától olvasható.)

N. N.: Az apa méltósága és felelőssége  – A férj helyes meghatározása

Az apa bibliai képét szeretném elétek tárni. Bár a leggyakoribb manapság, az „elfoglalt apa”, aki dolgozik, és nem ér rá foglalkozni a gyerekeivel. De Isten szándéka az, hogy vegye a bátorságot összetartani a családot, és aktívan nevelni a gyermekeit.

Ne felejtsük el, hogy a család isteni intézmény. Isten szándéka az, hogy a családi kör, az apa, az anya és a gyermekek szilárdan álljanak a keresztény hitben, hogy helyt tudjanak állni a világban. A család boldogságának a megteremtése nem csupán az anyán nyugszik. Az apának is fontos szerepe van. Az apa erős, komoly, odaszentelt szeretetével, az egység legerősebb kötelékével összetartja a család tagjait, az anyát és a gyermekeket. A férj a ház összetartó köteléke. 

A család feje 

A család feje a férj, az apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle és segítséget a gyermeknevelésben. Ez így helyes is. Neki sem mindegy, mi lesz gyermekei sorsa. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól; ezért szükséges, hogy az apának helyes fogalmai legyenek az életről, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek családja javát szolgálják. Mindenek fölött hassa át az Isten iránti szeretet és istenfélelem; és kövesse az Ige tanítását, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni! Az apa tegyen meg mindent, ami rajta áll, családja boldogsága érdekében! Ha bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája van is, ne engedje, hogy az árnyékot vessen a családi életére. 

Papi feladatot lát el 

Az apa férfias magatartásában szemlélteti a szigorúbb erényeket: a hűséget, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az apa egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi mindennapi áldozatát. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ebben az áldozathozatalban és vegyenek részt Isten dicsőítésében.

(Az írás folytatása az újság 14. oldalától olvasható.)

C. H. M.: Isten – ember – örökkévalóság

1. Isten minden dolgok teremtője 

Akár a csillagokat, akár az atomokat, akár magát az életet nézzük, világunk sokkal nagyszerűbb, mint amit mi emberek valaha is kigondolhattunk, vagy alkothattunk volna. Olyan tervszerűen van felépítve, oly bölcsen megtervezve, hogy szükségszerűen egy nagy, gondolkodó Szellemi létezőnek, Istennek kell mögötte állnia. Ezen kívül csak egyetlen lehetőség képzelhető még el: hogy mindezt a véletlennek tulajdonítjuk. Csakhogy egyre nehezebben képzelhető el ez az utóbbi gondolat, sőt a matematikusok kimutatták, hogy teljességgel elképzelhetetlen. Mivel ez utóbbi feltételezés és magyarázat soha nem a „semmivel” kezdi, hanem mindig feltételezi, hogy már előzőleg is volt valami, amire nincs magyarázat. 

Az ember évezredes kérdéseire, hogy honnét keletkezett minden és honnét keletkezett maga az élet, csakis egyetlen meggyőző válasz van: „Kezdetben teremtette Isten…” (1Móz 1,1). 

2. Hát a Bibliát nem emberek írták? 

A Bibliát emberek írták, csakhogy ezeket az embereket Isten Szentlelke ihlette és vezérelte. Ez két dologból is kiderül: 

A Biblia legrégebben keletkezett könyvei háromezer évesek. Sok kijelentés van bennük az életről, a természetről, a világmindenségről. Természetesen felmerül a kérdés, hogy amit állítanak, az még ma is helytálló-e. Gondos vizsgálódás során arra az eredményre jutottak, hogy a Biblia semmi olyat nem ír, ami ellentétes lenne azzal, amit a mai természettudomány állít. A tudomány hatalmas fejlődését és a Biblia korát tekintve ez egyszerűen szenzációs felfedezés. Hol találunk ehhez hasonló jelenséget az egész ókori irodalomban? Továbbá: a Biblia tele van olyan próféciákkal, amelyek nagy része már beteljesedett. Csak a zsidók Palesztinába való visszatérésére kell gondolnunk, amit a Szentírás már 2500 évvel ezelőtt megjövendölt. 

(Az írás folytatása az újság 16. oldalától olvasható.)