Medjugorje

 

Miért hiszek Medjugorjéban?

1. Mert jó gyümölcsöt terem! – Urunk Jézus tanítása szerint, a jó fa jó gyümölcsöt terem. (Mt 7,17)

 2. Mert Medjugorjéban csodák történnek. A csodák Isten jelei. Több ezer gyógyulás történt, melyek között sok testi gyógyulás, és még több lelki gyógyulás jött létre Isten kegyelméből az elmúlt 38 évben.

 3. Mert Medjugorje az imádság helye. Amikor látni, ahogy emberek ezrei mennek fel a jelenések hegyére, keresztutat végezve, az éles sziklákon sokan mezítláb, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mi teszi képessé erre őket? --- Az élő hit.

 4. Mert Medjugorjéban misztikus jelek jelennek meg az égen: Amikor a kereszt mellett Mária alakja kirajzolódik, amikor a Nap forogni kezd, amikor az égen írás jelenik meg „MIR” (béke) , stb, akkor ezeket nem lehet letagadni, mert ezrek tanúsítják, akik saját szemükkel látták.

5. Mert amikor kiszálltam az autóból szinte „vágni lehetett” a imádság és a szentség levegőjét. Olyan természetfeletti atmoszféra vett körül, hogy úgy éreztem ez már nem  is a föld, hanem az ég.

 6. Mert a látnokok 38 év óta megszentelt életet élnek. Mind a 6 gyermek, most már felnőttként, családosként naponta órákat imádkozik, előadásokat tart, gyermekeket nevel, és izzik benne az Isten iránti szeretet.

 7. Mert szeretem a Szűzanyát, és hiszem, hogy meg akarja menteni a vesztébe rohanó emberiséget. Ami ott történik a mennyei Atya tervének egy része.

 8. Mert Mária üzenetei (imádság, böjt, megtérés, szentgyónás, szeretet,..) mind Jézusra mutatnak, hozzá vezetnek.

 9. Mert az emberek, akik oda zarándokolnak, megtérnek. Reggeltől estig gyóntatnak az atyák tíz-tizenöt helyen  is.

 10 Mert a zarándokok közül sok fiatalban megszületett az Isten- szolgálat vágya, csak Németországban 84 papi hivatásról számolnak be, amelyek Medjugorjéból indultak el.

 11. Mert ott szeretet, öröm és béke van. 

 12. Mert hiszek azoknak a paptestvéreknek (az elmúlt 38 év alatt, több, mint 30.000 paptestvér látogatott Medjugorjéba, volt olyan hónap, amelyben 5020 pap koncelebrált a szentmisén), püspöknek, pl.: Frano Franicnak, (aki szerint Medjugorje a világ csodája), és bíborosoknak – pl.: Schönborn bíboros - teológusoknak (pl. René Laurentin), akik éltek a megkülönböztetés adományával, és rendszeresen oda zarándokolnak, mert hitelesnek tekintik Medjugorjét.

 13. Mert erre is alkalmazható, hogy Isten népe – (ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja Lumen Gentium 12) „A hívők összessége a Szentlélek kenetét kapta…” – a Lélek által hitelesnek tekinti. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 38 évben több, mint 32 millió zarándok ment Medjugorjéba, és lelkileg megújult és megerősödött. (Volt olyan hónap amelyben 325.500–an áldoztak)

14.  Mert hiszem, hogy az összeomlás előtt álló világban Medjugorje Isten irgalmas szeretetének  kiáradása és utolsó figyelmeztetése a megtérésre. 

15. Mert a látnokok minden üldözés, zaklatás (főleg az első időkben még rendőrségi kihallgatás, fenyegetés is volt) ellenére kitartottak a Szűzanya iránti hűségben, és hirdették a jelenés igazságát és Mária üzeneteit.

Amorth atya így nyilatkozott (2013): "Megbocsáthatatlan, ha sok keresztény nem vesz tudomást a Medjugorjei jelenésekről... Az evangélium világosan megmondja, hogyan kell a lelkeket megkülönböztetni. Gyümölcseiről ismerhetjük meg a fát. Ez a "fa" több, mint 30 éve kifogástalan gyümölcsöket hoz - szentgyónások, megtérések, hivatások  és más kegyelmek..."

Az elmúlt harminc évben (2013) 532 orvosilag igazolt gyógyulás, 30 millió szentáldozás történt itt. 520 férfi választotta a papi és szerzetesi hivatást és 123 nő választotta a szerzetesi hivatást. A világ sok országában imacsoportok születtek ebben a lelkiségben.... az égen különféle csodás jelek voltak láthatók.

A farizeusok és írástudók Jézus idejében látták a csodákat, halott-támasztásokat, amelyeket Jézus művelt és mégis arra gondoltak, hogy meg kell Őt ölni (Mt 12,14). Hasonló a helyzet Medjugorjéval kapcsolatban is: sokan látják a csodákat, megtéréseket és azon gondolkodnak egyesek, hogyan lehetne eltörölni, megszüntetni  Medjugorjét...--- Hát ez igazán Megdöbbentő!

 Katona István atya

Legutóbbi üzenet: 

 

A Szűzanya jelenése Jakov Čolo látonoknak 2020. december 25-én

1988. szeptember 12-ei utolsó mindennapos jelenésekor a Szűzanya Jakov Čolonak azt mondta, ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. Jakov látnok által a Szűzanya következő üzenetet adta:

"Drága gyermekek, Jézus ma is itt van mellettetek, akkor is, amikor azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok és nincs fény az életetekben, Ő itt van és sohasem hagyott el benneteket és nem távolodott el tőletek. Az Ő születésének fénye beragyogja ezt a világot és a ti életeteket. Az Ő szíve mindig nyitva van felétek, hogy befogadja minden szenvedéseteket, minden kisértéseteket, félelmeteket és szükségleteteket. Karjait kitárta felétek, hogy mint atya átöleljen benneteket és elmondja mennyire fontosak vagytok számára, mennyire szeret benneteket és gondoskodik gyermekeiről. Gyermekeim, a ti szívetek nyitva van-e Jézus felé? Átadtátok-e teljesen életeteket az Ő kezébe? Atyátokként fogadtátok-e Jézust, akihez mindig fordulhattok és akiben vigasztalásra találtok és mindarra, amire szükségetek van ahhoz, hogy megéljétek az igaz hitet. Ezért gyermekeim, adjátok át szíveteket Jézusnak és engedjétek meg, hogy Ő uralkodjon életetekben, mert csak így tudjátok majd elfogadni a jelent és szembesülni a világgal, amelyben ma éltek. Jézussal megszűnik minden félelem, szenvedés és fájdalom, mert szívetek elfogadja az Ő akaratát és mindazt, ami adódik az életetekben. Jézus hitet fog adni nektek ahhoz, hogy mindent elfogadjatok és semmi sem fog eltávolítani benneteket Tőle, mert Ő erősen fogja a kezeteket és nem engedi meg, hogy eltávolodjatok és elvesszetek a nehéz pillanatokban, mert Ő lett életetek ura. Megáldalak benneteket édesanyai áldásommal."

Légy a remény tanúja!

2020. december 25.

"Drága gyermekek! A kis Jézust hozom nektek, aki békét hoz számotokra. Ő, aki életetek múltja, jelene és jövője. Kicsi gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy kialudjon a jobb jövőbe vetett hitetek és reményetek, mert ti arra vagytok kiválasztva, hogy minden helyzetben a remény tanúi legyetek. Azért vagyok itt Jézussal, hogy békéjével megáldjon benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Novemberi, múlt havi üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, én pedig azt mondom nektek: a kis Jézus nélkül nincs bennetek gyengédség, sem a Menny érzése, amely az újszülöttben rejtezik.”

Szent Lukács evangéliumában olvassuk, hogy az agg Simeont élete utolsó napjaiban megvilágosította és beragyogta a remény, miközben karjában tartotta a kis Jézust (vö. Lk 2, 25-35). Idős kora ellenére sem esik kétségbe és reménytelenségbe, hanem a Lélektől megérintve elmegy a templomba és ajándékba kapja azt, hogy Jézusban felismeri az Üdvözítőt, de nemcsak a sajátját, hanem egész Izraelét.

A Szűzanya, a mi égi Édesanyánk sok év óta tartó jövetele és jelenései által szeretné felébreszteni bennünk a reményt, de nem a hamis reményt, hanem az Isten ígéreteinek beteljesedésébe vetett hitet, amelyet ő maga is megtapasztalt saját életében.

Ezért mondta nekünk számos üzenetében: „Veletek vagyok és arra tanítalak benneteket kicsi gyermekeim, hogy Istenben van a ti békétek és reményetek… Ti imádjátok Jézust és reményetek legyen remény azon szívek számára, akiknek nincs Jézusuk… Szívetekbe a kegyelem folyójaként áradjon a remény … Imádkozzatok, hogy Isten adjon erőt nektek, hogy szívetekben és életetekben mindig a remény és a büszkeség uralkodjon, azért, mert Isten gyermekei vagytok és az Ő reményének hordozói ebben a világban, amely szívbéli öröm és jövő nélküli, mert nem nyitottak a szívek Isten felé, aki a ti üdvösségetek.”

Sajnos, sok ember ma is hamis emberi ígéretekből és hazug reményből él, amelynek az emberi bölcsesség és erő az alapja. Láthatjuk, hogy egyetlen tudomány, technika, orvostudomány sem tudja megállítani ezt a láthatatlan vírust, amely minden tervünket eltörölte. Ez a vírus sokak szívében félelmet keltett, ezért azt érzik nincs támaszuk.

De a keresztény ember nem fél a földi bajoktól, sőt nem is a földi javakban reménykedik, hanem Istenre támaszkodik, Aki által ereje megsokszorozódik és lelki biztonságot nyer.

Ha Istenéi szeretnénk lenni, hinni az Ő ígéreteiben, akkor készen kell állnunk a kísértésekre is. A szentek életében az egyik legnagyobb kísértés a remény és a hit elleni kísértés volt. A remény és a hit szinte azonos egymással.

Lisieux-i Kis Szent Teréz életrajzírói mondják, hogy a halálos ágyán a remény elleni kísértést élte át: „Kedvesem, tényleg azt gondolod, hogy van valami a halál után?”

És az ars-i plébános is, aki néhányszor összecsomagolt, hogy elmeneküljön Ars városából, de nem azért, mert elvesztette a hitét vagy a szeretetét, hanem azért, mert nem látott reményt. Minden szent átélt ilyen és ehhez hasonló kísértést.

Mi, ma egy olyan társadalomban élünk, amelyben érezhető a reményvesztettség, és szörnyű módon jelen van a tudomány és a technika ellenére is a tehetetlenség érzése.

Meg kell tanulnunk remélni. Csak egyetlen eszköz létezik, amely meg tudja erősíteni a reményünket, ez pedig az imádság. XVI. Benedek emeritus pápa a „Spe Salvi” című enciklikájában arról beszél, hogy a remény elsajátításának első és alapvető helye az ima.

Az imádság gyötrelmes, fájdalmas és nehéz munka, de ez az egyetlen módja annak, hogy el tudjuk fogadni Isten szándékát. Csak az ima által tud megtisztulni és megszabadulni szívünk önző, kicsinyes vágyainktól azért, hogy Isten vágya beteljesedhessen bennünk. Isten soha senkit nem csapott be, sőt azok sem csalatkoztak, akik reményüket az Ő szívébe és kezébe helyezték.

Imádság

Szűz Mária, te, aki boldog vagy, mert hittél és reméltél, te, aki ma is elhozod és nekünk ajándékozod a kis Jézust, aki egyedül képes ennek a világnak és szívünknek ajándékozni az annyira óhajtott békét, könyörögj érettünk. Taníts meg bennünket hinni, imádkozni és remélni. Te akkor is reméltél, amikor mindenki elvesztette a reményt. Édesanyánk, akinek szívét a fájdalom tőre járta át a kereszt alatt, a Kálvárián, légy közel mindazokhoz, akik szenvednek, akik betegek vagy szeretteik elvesztésén szomorkodnak. Kérlek mindazokért, akik csalódtak, akik elvesztették a reményt, akiket az öngyilkosság kísértése fenyeget, akik azt gondolják, hogy nincs többé kiút abból a helyzetből, amelyben vannak.

Különösen kérlek azokért az édesapákért és édesanyákért, akiknek gyermekük szenvedését kell elviselniük. Felajánlok neked minden beteg gyermeket, vedd karjaidba őket és vidd Jézushoz, hogy Ő megérintse őket kegyelmével, aki egyedül tudja meggyógyítani testüket, lelküket és szívüket. Könyörögd ki a kegyelmet, amely által szüleik, akik szenvednek, még inkább megtisztuljanak és megtérjenek, hogy növekedni tudjanak a szentség útján, amely úton rátalálunk az élet értelmére és céljára. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

A kis Jézus nélkül nincs bennetek gyengédség, sem a Menny érzése

2020. november 25.

Drága gyermekek! Ez a szeretet, a melegség, az imádság és az öröm ideje. Imádkozzatok kicsi gyermekeim, hogy a kis Jézus megszülethessen a szívetekben. Nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki mindnyájatoknak adja önmagát. Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, én pedig azt mondom nektek: a kis Jézus nélkül nincs bennetek gyengédség, sem a Menny érzése, amely az újszülöttben rejtezik. Ezért, kicsi gyermekeim, munkálkodjatok önmagatokon. A Szentírást olvasva fel fogjátok fedezni Jézus születését és azt az örömöt, amelyet az első napokban Međugorje adott az emberiségnek. A történelem igaz lesz, amely ma is ismétlődik bennetek és körülöttetek. Dolgozzatok és építsétek a békét a szentgyónás szentsége által. Béküljetek ki Istennel, kicsi gyermekeim, és csodákat fogtok látni magatok körül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Jézus születése valóban megtörtént, ahogyan az evangélium írja, Betlehemben, Dávid városában, Máriától és Józseftől, akik Dávid nemzetségéből származtak. Jézus a mi konkrét, valós történelmünkben született, egy konkrét asszonytól, József jegyesétől. A kereszténység nem mítosz, legenda, nem filozófia, és nem is elmélet. A kereszténység történelmi személy, Jézus Krisztus.

Isten, emberként született a földre. Szűz Mária szeretné mindig újra, lelki módon a szívünkben világra szülni Őt.

Az újszülött Jézusban felfedezzük, ahogyan a Szűzanya mondja, a gyengédséget és a Menny érzését. Emberi világunkban tapasztalatból is tudjuk, hogy a gyermek mily nagy öröm a családban, az emberi közösség gazdagsága, kincse. Az újszülött gyermek gyenge, törékeny, másokra van utalva. Nem tud élni mások segítsége nélkül. A gyermeknek joga van olyan dolgokhoz, amelyek megváltoztatják a nappal és az éjszaka, a pihenés és a munka, az alvás és az ébrenlét ritmusát.

Jézus, Isten és ember, világra akart születni és földi életének meghatározott szakaszában kisgyermekként kívánt élni, másokra utalva, a felnőttektől függve. A mindenható és örök, hatalmas és mindentudó Isten Jézusban kicsivé és gyengévé lett. Némelykor mi is felteszünk olyan kérdéseket, hogy Isten, akiben hiszünk jó és mindenható, vagyis mindent megtehet, akkor miért engedte meg, hogy baj történjen velünk, miért nem akadályozta meg a rosszat, miért enged meg életünkben a nehézségeket?!

A magunk módján gondolkodunk Isten mindenhatóságáról és azt szeretnénk, ha a vágyaink és elképzeléseink szerint cselekedne. Isten azonban karácsonyban megmutatta, hogy mindenható, de ennek ellenére tud kicsi és gyenge lenni, szinte tehetetlen.

Tehetetlen az ember szabadságának és gonoszságának titka előtt, szívednek titka előtt, mert nem akar erőszakkal a szívedbe költözni. Karácsonyban Isten Mária által ma is így szól: Isten szeretete munkálkodik. Isten azt szeretné, ha befogadnád, vendégül látnád a szívedben, hogy önmagával gazdaggá tehessen téged.

Szükségünk van egyszerűségre, alázatra és szívünk tisztaságára ahhoz, hogy felismerjük Isten mindenhatóságát a tehetetlen, kicsi gyermekben. Jézus gyakran mondja nekünk: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába!” Jézus felfedte számunkra azt is, hogy a Mennyei Atya szeretett gyermekei vagyunk. Gyermeknek lenni, érezni az Atya kezének biztonságát, biztosnak lenni az Atya oltalmában, semmitől sem félni – ez a gyermeki tapasztalat azoké, akik hisznek Atyjukban.

Imádság

Úr Jézus te mondtad: „Bármit tettetek is egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek!” vagy, „bármit nem tettek meg egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem nem tettétek.” Te azonosítottad magad a legkisebbekkel.

Bocsásd meg önzésemet és szívem keménységét. Bocsáss meg Jézus, ha ma is irgalmas szíveket kell keresned, hogy valaki segítségedre legyen a betegségben és a bajban. Bocsáss meg Jézus a világ minden szegényéért, akiknek nem tudok segíteni.

Bocsásd meg Jézus, hogy nem vagyok szegény, mert akkor szabad és tisztaszívű lehetnék, kész arra, hogy felismerjelek, meglássalak, találkozzam veled.

Bocsáss meg, amikor nem fakad fel szívemből az öröm teljessége, amikor a testvéremben, a felebarátomban, a kicsikben Te látogatsz meg, mert a legkisebbekben jössz el, vagyis bennük szeretnél hozzám jönni.

Jézus, hála neked, hogy eljöttél erre a világra. Köszönjük, hogy köztünk maradsz. Segíts nekünk, hogy befogadjunk Téged és vendégül lássunk és így kicsiséged és kegyelmed által meggazdagodjunk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 

Hívjatok segítségül minden szentet!

2020. október 25.

Drága gyermekek! Ebben az időben hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához. Hívjatok segítségül minden szentet, hogy ők példa és segítség legyenek számotokra. A sátán erős és azért harcol, hogy minél több szívet magához vonjon. Háborút és gyűlöletet akar. Azért vagyok ilyen hosszú ideig veletek, hogy az üdvösség útján vezesselek benneteket Ahhoz, aki az út, az igazság és az élet. Kicsi gyermekek, térjetek vissza az Isten iránti szeretethez és Ő lesz a ti erőtök és menedéketek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

„Hiszem a szentek közösségét” – imádkozzuk az Apostoli hitvallásban. Ugyanígy megvalljuk kapcsolatunkat itt a földön azokkal is, akik célba értek és Istennél vannak. A Szűzanya arra hív bennünket, hogy kérjük a szenteket, „akik megmosták ruhájukat a Bárány vérében” – ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk.

Az egyház példaként állítja elénk a szenteket, de nem azért, hogy utánozzuk, hanem, hogy kövessük őket.

Általában a szenteket különleges, rendkívüli, kissé furcsa embereknek gondoljuk. Amikor valakire azt mondjuk, hogy szent, akkor azt gondoljuk, hogy annyira igaz, tiszteletreméltó, erényes és buzgó, hogy különleges tiszteletet és csodálatot, de akár tudatalatti ellenszenvet is kiválthat.

A szenteket oltárra emelték. Tiszteletükre szobrokat állítanak, liturgikus szolgálatot végeznek, a hívek imádságban fordulnak hozzájuk, tisztelik a képeiket, és kérik oltalmukat. Egyes szentek a sikeres munka vagy az utazás közbenjárói, mások a betegségben szenvedők, a gyermekek, az otthon, a jó termés, a házasság, a család, vagy a születés védőszentjei, ismét mások pedig, az emberek közötti egyetértésé, vagy a lelki betegségben szenvedőké.

A felsoroltak azt a meggyőződést eredményezik, hogy a szentek isteni, rendkívüli emberek. Mintha nem is a mi szféránkban vagy földünkön éltek volna, és nem is lenne semmi közük mindennapi életünkhöz.

Sajnos, így a szentek épp az ellenkezőjévé lettek annak, ami szentté avatásuk célja volt. Az egyház a szentekben példaképeket szeretett volna adni a híveknek azért, hogy mi mindannyian szentté váljunk, nem pedig azért, hogy a szentektől földi, kicsinyes dolgokat kérjünk.

Szakadás keletkezett, és ezért alig van lehetőség arra, hogy a szentek példaképek legyenek, hogy az emberek közül valaki is megpróbálja követni őket. Úgy tűnik számunkra, hogy ünnepeinken tiszteletünk által a határtalan dicsőség részesei, amelyek elválasztják őket tőlünk, és senki sem gondolja azt, hogy olyanná kellene válnia, mint amilyenek ők.

Ha a szentek életét nézzük, azt láthatjuk, hogy nincs bennük semmi olyan, ami ilyen mentalitást teremthetne.

Az evangéliumból azonban megtudhatjuk, hogy szentté válhat a rabló is, akit Jézus mellett feszítettek keresztre, a vámosok, mint Máté és Zakeus, vagy mint Mária Magdolna az utcanő… A szentté válásnak csak egyetlen feltétele van – a megtérés.

Szükségünk van példaképekre, akiket követhetünk, akiket követnünk kell. Ha kultúránk lemond erről, vagy kivetjük értékrendünkből, akkor rabló társadalmat fogunk építeni.

Sok ember tudatában, de még a keresztényeknél is jelen van az a gondolat, hogy a szentek olyan lények, akikhez mi halandók nem hasonlíthatjuk magunkat. Ha közelebbről szemléljük a szenteket, eljutunk addig a felismerésig, hogy ők olyan lények, akik hozzánk hasonlóan megélték földi keresztútjukat és eljutottak az életszentségre.

Az életszentség a Szentlélek jelenléte bennünk, amely életvitelünk által nyilvánul meg: az édesapa családjáért való gondoskodásában, az édesanya gyengédségében, a diák szorgalmában, a dolgozó elkötelezettségében és gondosságában, a pap vagy szerzetes buzgóságában és méltóságában.

A szentség az igazi emberi kapcsolatokban és az egyes emberek műveiben mutatkozik meg. Az életszentség nem állapot, hanem irányultság, ami azt jelenti, hogy nem csak az a szent, aki minden erénnyel ékes, hanem az is, aki ezekre az erényekre vágyakozik. Az életszentség nem csak az egyesek vagy az egyházhoz tartozók kiváltsága.

Mindnyájan meghívást kaptunk az életszentségre, mindenki a társadalomban betöltött szerepéhez képest és ajándékba kapott talentumai szerint. Szentnek lenni azt jelenti, az evangélium elveit választani az élet mértékének, és minden erővel arra törekedni, hogy ezek elvek mentén haladjunk. Ez az egyének erejétől is függ és Isten kegyelmétől, amely kíséri.

Az életszentség keresésében és az apostolságban nem szabad arra várnunk, hogy ideális helyzetbe kerüljünk, vagy megismételhetetlen alkalom adódjék: „Ha a keresztény szeretettel végzi akár a legjelentéktelenebb mindennapi munkáját is, visszatükröződik benne Isten arca.” Az Úr nem kér tőlünk lehetetlent. Tegyük meg azt, amit tudunk, hogy az Úr megtehesse azt, ami számunkra lehetetlen.

Szívleljük meg és vegyük komolyan a Szűzanya hívását, amellyel az életszentség útján vezet bennünket.

Imádság

Szeplőtelen Szűz Mária, téged az Úr, Fiad érdemeiért megőrzött a bűn minden szennyétől. A te szívedben és a te édesanyai öledben talált otthont Fia számára. Szívedbe és testedbe fogadva Istent, befogadtál minden gyermeket. Ezért vagy minden gyermek édesanyja egészen az idők végezetéig. Te növekedtél és előrehaladtál a hit útján, fogd meg kezünket és vezess minket Jézushoz. Neked ajándékozzuk szívünket és kezünket, hogy biztonságban lehessünk életutunkon és harcainkban.

Különösképpen felajánlunk neked minden testi és lelki beteget. Vigasztalj meg édesanyai közelségeddel minden zaklatott, nyugtalan és bizonytalan embert, hogy világosságot nyerjünk abban a sötétségben, amelyben a világ és az egyének élnek. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

 

Az ima és a böjt csodákat művel

2020. szeptember 25.

Drága gyermekek! Azért vagyok oly hosszú ideje veletek, mert nagy az Isten az ő szeretetében és az én jelenlétemben. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az Istenhez és az imához. Életetek mértéke a szeretet legyen, és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy az ima és a böjt csodákat művel bennetek és körülöttetek. Mindent, amit tesztek legyen az Isten dicsőségére, és akkor a Menny be fogja tölteni szíveteket örömmel és érezni fogjátok, hogy Isten szeret titeket és engem küld, hogy megmentsen benneteket és a földet, amelyen éltek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya múlt havi, augusztusi üzenetében, ahogyan ebben is, megismétli: „Térjetek vissza Istenhez és az imához.“ Az édesanya ismétel, mert a gyermekek feledékenyek. Gondoljunk csak arra, hogy amikor gyermekek voltunk, hányszor ismételte édesanyánk ugyanazt a dolgot. Mi vagy nem hallottuk vagy csak egyszerűen nem akartuk meghallani. Sőt, lelki értelemben mindannyaian gyermekek vagyunk. Az édesanya jól látja gyermekeinek lelki állapotát, ezért van szükség arra, hogy többször mondja el, ismételje ugyanazt a dolgot. Amiről beszél, az nagyon egyszerű. De, pont az egyszerűsége miatt nehéz életté váltani.

Az édesanya arról beszél, amit mi már jól tudunk, és azt gondoljuk, nincs szükség arra, hogy újból halljuk. Lehet, hogy a gyermekek számára unalmasnak, fárasztónak és mindig ugyanolyannak tűnik. De, nem létezik más út és nincs más eszköz. Az édesanya szólhat, beszélhet, de nem dönthet és nem élhet helyettünk.

Sokszor elmondta: Drága gyermekek, újítsátok meg üzeneteimet, amelyeket hozzátok intézek. Oly sokszor hallottuk hívását az imára és a böjtre.

„Kicsi gyermekeim, aki imádkozik nem fél a jövőtől, aki böjtöl nem fél a gonosztól.“ (2001. január 25.). „Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán meg akarja semmisíteni tervemet.“ (2011. augusztus 25.).

A mostani üzenetében azt mondja: „Az ima és a böjt csodákat művel bennetek és körülöttetek.“

Mindaz, amit Szűz Mária az Egyház Édesanyjaként mond nekünk, jól ismert a történelem századain át és sok szent tanítása és élete igazolja. Aranyszavú Szent Péter püspök írja: Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, böjt, irgalmasság; ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti. Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, a böjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne próbáljuk szétválasztani őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha valakinek a lelkében csak az egyik van meg, vagy ha nincs meg valakiben egyszerre mind a három, az annyi, mintha egyik se volna benne.”

Az ember Isten előtt akkor a legőszintébb, ha tehetetlennek, megalázottnak érzi magát, ha kereszt és szenvedés nyomja a vállát. Ilyenkor imáink is őszintébbek, mélyebbek és intenzívebbek. Fra Slavko Barbarić atya, a Szűzanya iskolájának igaz diákja, így tanít bennünket: „Amikor az ember böjtöl, könnyebben éli meg tehetetlenség, mert testi böjtöléskor a lélek nyitottabb lesz az Istenre. Imádságunk böjt nélkül megalapozatlan marad.”

Nemcsak lelkünk és szívünk tartozik Istenhez, hanem testünk is. Ezért érezzük böjtöléskor erőteljesebben Istent, talán úgyis mondhatjuk, hogy testi módon is érzékelhetővé válik számunkra.

A böjt eszköz és nem cél, ahogyan az imádság is. A böjtre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk, hogy lelkünk és testünk megfelelő állapotba kerüljön. A böjt nem teremt hitet, de megnyitja a szívet arra, hogy több hitet tudjon befogadni, hogy majd Isten véghezvihesse csodáit bennünk és általunk. A hit Isten Igéjének hallgatásából ered, a böjt pedig érzékennyé tesz bennünket arra, hogy meghalljuk és komolyan vegyük Isten Igéjét.

Miután a tanítványoknak nem sikerült kiűzniük a gonosz lelket a fiúból, megkérdezték Jézust, miért nem tudták kiűzni. Jézus ezt válaszolta: „Ez a fajzat nem megy ki másképpen, mint imádság és böjtölés által.” (Mk 9,29)

Legyen bátorságunk újra megélni a Szűzanya hívását és szavait, és komolyan életté váltani a mindennapi életben, hogy mi magunk is megélhessük Isten csodáit az életünkben.

Imádság

Szűz Mária, köszönjük a sok év során irántunk, gyermekeid iránt tanúsított édesanyai türelmedet. Köszönjük, irántunk való fáradhatatlan szeretetedet. Kérünk, bocsásd meg szívünk minden süketségét és vakságát. Kopogj, kopogj szívünk ajtaján mindaddig, amíg nem halljuk meg édesanyai hívásodat. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, Te, aki kegyelemmel teljes vagy, a kegyelmet, hogy szívünket és kezünket a Te kezedbe helyezzük, hogy lépteinket biztos úton vezethesd Jézushoz. Te a hit útján jártál és növekedtél. Te vagy a hit Édesanyja, Te boldog vagy, mert hittél. Imádkozz mindazokért, akik sötétségben járnak, akik eltévedtek és, akik a fényt és életük értelmét keresik, hogy általad Istenben megtalálják, aki a mi életünk egyetlen értelme és célja. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

Imádsággal és megtéréssel a békéhez és a jövőbe

2020. augusztus 25.

Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Gyermekeim, veletek vagyok és újra hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez és az imához, míg az ima örömmé nem válik számotokra. Gyermekeim, nincs jövőtök, sem békétek mindaddig, míg életetek nem a személyes megtéréssel és a jó irányba történő változással kezdődik. A rossz meg fog szűnni és béke fog uralkodni a szívetekben és a világban. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Ha közvélemény kutatást tartanánk arról, hogy mi a legfontosabb az embereknek, biztos, hogy sok különböző választ kapnánk. Gyakran hallhatjuk másoktól, de lehet, hogy mi magunk is ezt valljuk: „A legfontosabb az egészség, a többi majd lesz valahogy!” Az ember azokban a pillanatokban mondja ezt, amikor valami miatt különösen is hálás az egészségért. Egyéb más esetben az embereknek a pénz, a karrier, a siker a legfontosabb…

Tulajdonképpen mi is a legfontosabb? A legfontosabbnak annak kellene lennie, ami kapcsolatban van az élet igazi értelmével és a tökéletes boldogsággal. És ebben az emberek gyakran tévednek. A felszínes és a pillanatnyi értékeket tartják a legfontosabbnak az életükben. Amikor megszerzik, akkor belátják, hogy nem minden ebben rejlik. Ha nem szerzik meg, csalódottságot élnek meg, de némelykor szomorúságot is, amely az élet értelmetlenségének peremére vezeti őket.

 „Csak a Fiam tud igazi békét és örömet ajándékozni számotokra” – mondja a Szűzanya egyik üzenetében. A Szűzanya szól arról az egyetemes harcról, amellyel a világ szembesül és békére és jövőbe vezető utat mutat. Az igazi és örök értékekről beszél, amelyekhez csak a megtérés és az ima által juthatunk el. Arra buzdít bennünket, hogy vegyük kezünkbe és szívünkbe azt az eszközt, amellyel legyőzhetjük a rosszat és békét nyerhetünk.

Nem lesz változás a világban addig, amíg nem történik változás a szívünkben és a mentalitásunkban a megtérésünk által, amelyet Isten azoknak ajándékoz, akik vágynak rá és keresik azt.

Ha a Szűzanya szavait és hívását elfogadjuk és törekszünk életté váltani, akkor szavai tele vannak reménnyel és optimizmussal.

A víruson kívül, amely láthatatlan számunkra, fontos, hogy harcoljunk a lelki vírusok ellen is, amelyek veszélyesebbek és fertőzőbbek, mint a korona vírus. Ezek az önzés és a kényelem vírusai. Ezért a keresztények a langyosság, az opportunizmus és a mindenhatóság hamis lelkesedésének vírusától szenvednek.

Mindannyian ebben a vírussal terhelt időben élünk, a teher és a kellemetlenség érzésével, de Isten minden helyzet felett áll, és Ő irányítja a történelmet, a világmindenséget és a mi kis életünket is.

Ez a vírus abban volt segítségünkre, hogy belássuk, az ember nem mindenható, hanem nagyon is törékeny. Csak lélekkel, hittel és imával tudunk túljutni minden fájdalmas és nehéz helyzeten, így élve meg a győzelmet a rossz felett, és azt, hogy a Szűzanya ígérete szerint van jövőnk és békénk. Hallgassunk édesanyai szavára.

Imádság

„Ne félj, Mária!” – ezek voltak Gábor angyal által a Mennyei Atya első szavai hozzád, Mária. E szavak után csendben maradtál, szíved megnyílt az Úr felé. És Jézus bemutatásakor hallottad az agg Simeontól a prófétai szavakat: „… lelkedet majd a fájdalom tőre járja át.” Mindezeket átélted és megtapasztaltad életedben. Átélted ezen a földön azokat a dolgokat, amelyeken nekünk is át kell mennünk. Fájdalmas és nehéz élethelyzeteket éltél át. Nem kíméltettél meg az élet nehézségeitől. Ezért joggal mondhatod nekünk és hívhatsz bennünket arra az útra, amelyen te jártál, tudva azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Köszönjük bátorító és hívó szavadat. Felajánlom neked mindazokat, akik nehéz élethelyzetben vannak, akik békétlenségben és félelemben élnek. Add, hogy megérezzék édesanyai közelségedet és a kegyelem teljességét, amelyet Isten általad ajándékoz nekünk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 
Korábbi üzenetek és elmélkedések:
 
 
2020. július 25.

"Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben, amikor az ördög aratja a lelkeket, hogy magához vonja őket, kitartó imára hívlak benneteket, hogy az imádságban felfedezzétek a szeretet és a remény Istenét. Gyermekeim, vegyétek kezetekbe a keresztet. Ez legyen buzdítás a számotokra, hogy a szeretet mindig győz, különösen most, amikor a keresztet és a hitet elvetik. Legyetek  példa életetekkel és tükrözzétek azt, hogy még él a hit és a remény és lehetséges a béke új világa. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Hallom kiáltásaitokat

2020. június 25.

Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet. Gyermekeim, térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben nyissátok meg szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek mulandó és Isten nélkül értelmetlen. Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek benneteket, hogy mindannyian felfedezzétek az élet örömét. Gyermekeim, mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya múlt havi üzenetében imádságra, a vele való közösségre hívott bennünket, hogy megtapasztalhassuk az új életet és az Isten Lelke általi megújulást.

Ebben az üzenetében is megerősít bennünket abban a hitben, hogy nyitott füle és nyitott szíve van mindnyájunk szükségleteire és imáira.

Mária figyelmes, figyel, látja, azt mi mindenre van szükségünk és mi hiányzik számunkra. Olyan figyelmes, mint Galileában, a kánai menyegzőn, amelyről Szent János apostol írt evangéliumában. Érdekes megfigyelni a Boldogságos Szűz Mária szerepét Jézus első csodájánál, főként Jézusba vetett bizalmát, amely a szolgákhoz intézett szavaiban nyilvánult meg.  Tegyetek meg mindent, amit csak mond!

Valószínűleg szava sorsdöntő volt, hisz a szolgák olyan dolgot tettek, amely nevetségessé vagy gúnyolódás tárgyává tehette volna őket. A kétszázötven literes tisztálkodásra szolgáló edények vízzel való megtöltése első pillanatra nem az elfogyott bor pótlásának tűnik. Mégis a szolgák azt teszik, amit Jézus mond.

Jó lenne tanulni a szolgáktól, hogy azokban a pillanatokban, amikor elfogy, vagy hiányzik az Isten vezetésébe vetett bizalmunk, a Boldogságos Szűz Mária segítségére támaszkodjunk, amelyet Ő soha nem von meg tőlünk. Mert Édesanya. A mi Édesanyánk.

Mária boldog, mert hitt. A galileai Kánában Mária közbenjárására történt a csoda, ezért a tanítványok hittek Jézusba. A mi Édesanyánk mindig közbenjár értünk Fiánál, hogy Fia jelen legyen minden szükségünkben.

A Boldogságos Szűz Mária által Jézus első követői hittek Jézusba. Miért is lenne most másként? Amikor rátok nehezedik a kétség, vagy ha úgy tűnik, hogy hitetek nem elég erős ahhoz, hogy szembesüljön az előttetek álló nehézségekkel, forduljatok a Szűzanyához!

Mária a mi szószólónk, közbenjárónk Jézusnál, amikor azt mondja: Nincs boruk (Jn 2, 3). Ebben a történetben fontos kiemelni Mária közbenjárását. A Szűzanyának volt szeme, hogy észrevegye, volt szíve, hogy közbenjárjon és volt szava, hogy figyelmeztessen. Először azt vette észre, hogy a lakodalmi vigasság, öröm veszélybe került. Ezt egyszerűen, de nagy szeretettel szólt Jézusnak.

A Szűzanya közbenjárása és imája szüntelenül Jézusra irányul mind a mai napig. „Nincs boruk” szavaiban rejlik közbenjárása és imája mindnyájunkért, és mindazért, amivel csak Isten tud megajándékozni bennünket Mária közbenjárására.

Legyünk bátrak a hitben, ajánljuk magunkat neki, Aki kegyelemmel teljes, hogy közbenjárjon közbe értünk is Fiánál, a mi Üdvözítőnknél.

Imádság

Szűz Mária, Jézus Édesanyja és a mi Anyánk! Te szüntelenül kísérsz bennünket, az emberiség felett virrasztva, akit Fiad a kereszten Rád bízott. Te velünk jársz, hogy Fiadhoz vonj minket, Aki nélkül ez a világ ürességet sugároz. Ó, Mária, te úgy ismered Fiad szívét, ahogyan senki más, hisz megsajnált és meghallgatta kérésedet a menyegzőn, melyen veszélybe került az ünneplés, hisz elfogyott a bor. A mi életünk is veszélyeztetett az értelem, a béke, az öröm megfogyatkozása miatt, mert bezártuk szívünket az előtt, Aki szüntelenül kopogtat és általad magához hív bennünket. Köszönjük édesanyai gondoskodásod és türelmed, jelenéseid és üzeneteid ezen éveiben. Hálát adunk neked minden szívért, amely megnyílt az Istentől származó értelemre, békére és örömre. Járj közben értünk minden személyes és családi szükségleteinkben és az egész világ bajainak gyógyításában. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

 

A SZENTLÉLEK MEGVÁLTOZTATJA ÉLETÜNKET

2020. május 25.

"Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Idézzük fel a Szűzanya néhány üzenetét, amelyben a Szentlélekhez való imára buzdít bennünket: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádsággal nyíljatok meg Istennek, hogy a Szentlélek bennetek és általatok elkezdhessen csodákat művelni.” (1993. május 25.). „Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában tudjátok megérteni ide jövetelemet. A Szentlélek az imában meg fog világosítani benneteket, hogy megértsétek, hogy meg kell térnetek.” (1995. július 25.). „Drága gyermekek! Ma imádkozom értetek és veletek, hogy a Szentlélek segítsen és növelje hiteteket, hogy még inkább elfogadjátok üzeneteimet, amelyeket ezen a szent helyen adok nektek.” (2002. június 25.). „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családjaitokban. Az imával és a Szentírásolvasással lépjen be családjaitokba a Szentlélek, aki meg fog újítani benneteket. (2005. április 25.).

Szűz Mária megtapasztalta a Szentlélek csodálatos erejét és mindenhatóságát, ezért édesanyai szívének mélyén megtérésünkre és életünk megújulására vágyik.

Az egyházatyák Máriát „sacrarium Spriritus Sancti”-nak (a Szentlélek kegyhelyének) nevezik. A középkortól Máriát a Szentlélek jegyesének is hívjuk. A Szentlélek az Atya és a Fiú ajándéka. Isten a teremtményeknek szeretné adni önmagát, amennyire ez lehetséges. Ez az ajándék, maga a Szentlélek.

Az emberiség történetében csak egyetlen teremtmény létezik, aki teljességgel be tudta fogadni a Fölséges Istennek ezt az ajándékát. Ez a teremtmény, Mária, akiben Isten nem ütközött semmiféle akadályba. Mária teljesen átadta magát Isten akaratának és érintésének. Mária minden gondolata, szava és cselekedete sokkal inkább a Szentlélek gondolata, szava és cselekedete volt, mint a sajátja.

Mária a Szentlélek látható jelenléte a világban. Ahol jelen van Mária, ott jelen van a Szentlélek is. A Szentlélek ott van a földön, ahol Mária. Mária együtt volt az apostolokkal, amikor a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt rájuk. Az egyházművészet Máriát mindig a középpontba helyezi, mintha azt szeretné sugallni, hogy a Szentlélek lángnyelvei az Ő közbenjárására terjednek át másokra.

„Mivel a világ méltatlan volt rá – mondja Szent Ágoston –, hogy az Isten Fiát közvetlenül az Atya kezéből fogadja, az Atya Máriának adta Őt, hogy általa fogadja a világ.” Ahogyan az Atya Mária által küldte Jézus Krisztust, úgy adja ma is, Krisztus Mária által jön el az emberekhez. Ezért Mária a legjobb közvetítő köztünk és a Szentlélek között. Lehetetlen Mária nélkül eljutni a Szentlélekhez. Ahogyan a Szentlélek által foganta Jézust, úgy valamilyen módon minden gondolata és cselekedete a Szentlélek indíttatására fogant. Pontosan ez az, amiben követnünk kell Máriát. Ami a Szentlélek által történt Mária szívében és életében, megtörténhet mindnyájunk szívében.

Szűz Mária, a Szentlélek jegyese vezessen el bennünket a megtérésre és szívünk megváltozására, hogy megtapasztalhassuk Mária által az új életet Istenben.

Imádság

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek gyógyítója, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te a leghűségesebb közbenjárónk vagy, tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, úgy hozzánk is visszatérhessen az öröm és az ünneplés, ezen megpróbáltatások után. Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. (Ferenc pápa)

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

Kérjétek a Szentlelket, hogy erősítsen meg benneteket a hitben

2020. április 25.

Drága gyermekek! Ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen  meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének visszfénye és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűz Mária múlt havi üzenetében a következőket mondta: „Veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket.” Ebben az üzenetében is bátorít minket, megerősítve szívünket a hitben és a reményben. Velünk jár földi útjainkon, amelyen korábban ő is járt. Szívében ott él a vágy a mi szívünk és lelkünk után, hogy dönteni tudjunk az örökkévaló mellett.

Május hónapban járunk, amely különlegesen is a Boldogságos Szűz Máriának szentelt időszak. Ferenc pápa is levelében hív bennünket: Azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér imádság szépségét május során, otthon. Együtt is lehet imádkozni, vagy személyesen, döntsétek el az adott helyzet szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva. Mindenesetre van egy titka ennek az imának, ez pedig az egyszerűség.”

A rózsafüzér, ahogyan Szent II. János Pál pápa mondta „az evangélium összefoglalása.” A rózsafüzérima által tudatosabban lépünk be az üdvtörténetbe, amelyet Krisztus hozott el nekünk. A bevezetőben először a Hitvallás szavait imádkozzuk, és ezzel megerősítjük Istennek való átadottságunkat és belé vetett hitünket. Ezt követően, azt az imádságot imádkozzuk, amelyet maga Isten Fia, Jézus Krisztus imádkozott, ez pedig a Miatyánk. Ezután, azokkal a szavakkal fordulunk Máriához, amelyekkel Gábor angyal köszöntötte és kérjük, hogy Ő segítsen nekünk, hogy Isten növelje hitünket, erősítse reményünket és tökéletesítse szeretetünket.

A rózsafüzérben a Dicsőséget imádkozva Isten dicsőítjük. A bevezető után az Üdvözlégy Máriát imádkozzuk, azt megelőzően pedig az üdvösség titkairól elmélkedünk. Belépünk Jézus megtestesülésnek és születésének titkába, majd ezután a fájdalmas titkok következnek, a Getszemáni kert, a megostorozás, a kereszthordozás és a keresztre feszítés, amely bevezet bennünket a feltámadás, a mennybemenetel és a Szentlélek eljövetelének titkába, amely által Isten gyermekeivé lettünk. Végül Máriát szemléljük, aki Jézus feltámadása után, testestől-lelkestől felvétetett a mennybe, Ő a menny és a föld királynője.

Így imádkozva és elmélkedve tudatába kerülünk annak, hogy mit tett értünk Jézus, hogy a végén megláthassunk Máriában azt, amivé mi is leszünk.

Fontos, hogy a rózsafüzért szívvel és összeszedetten imádkozzuk. Ez azt jelenti, hogy az ima elején összeszedettnek kell lennünk, hinnünk kell és tudatosítanunk azt, hogy Mária itt van előttünk és Őt szemlélve kell imádkoznunk az egyes tizedeket. A szívvel imádkozott rózsafüzér az imádkozót megváltoztatja és boldoggá teszi. Számos tanúságtétel szól arról, hogy, akik állhatatosak voltak a rózsafüzér imában újjászülettek, új életet, kiegyensúlyozottságot, egészséget, békét és boldogságot nyertek.

Jó magunknál tartani a rózsafüzért és feltűnés nélkül imádkozni utazás közben, séta alkalmával, álmatlanság idején, akkor, amikor elfog bennünket a nyugtalanság és a szorongás, de más alkalommal is.

Imádkozzunk a Szentlélekhez, ahogyan Szűz Mária kéri. Az egyház azt tanítja nekünk, hogy a Szentlélek az, aki megújítja a föld színét. A Szentlélek meg tudja és meg szeretné újítani szívünket, embertársi kapcsolatainkat és Istennel való kapcsolatunkat. Ő az, aki megvilágosítja sötétségeinket és mindent újjáteremt bennünk.

Imádság

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te leghűségesebb közbenjárónk vagy, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk abban, hogy gondoskodni fogsz arról, úgy mint a galileai Kánában, hogy visszatérhessen az öröm és az ünneplés a jelen megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen. (Ferenc pápa)

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

 

Veletek vagyok, hogy az üdvösség útjára vezesselek bennetek

2020. március 25.

Drága gyermekek! Veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza Fiamhoz, térjetek vissza az imához és a böjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban, meghallgatásra talál az ima, Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat és békét ad nektek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A járvány nyomasztó hatása ránehezedik az egész világra. A vírus megállíthatatlanul, egyre jobban és gyorsabban terjed. A láthatatlan, parányi vírus, amely ismeretlen a tudósok számára is, félelmet és pánikot kelt az emberek körében. Ha nem is a szorongás, de a kellemetlenség érzése tölti be mindennapjainkat. Mindenütt lelassult az élet, szinte megállt. Az embereket karanténba, házaikba zárták. Senki sem tudja pontosan, mindez meddig fog tartani.

Mindezen eseményekre spontán megoldást várunk. Amikor megoldást többé már nem várhatunk az emberektől, akkor az égre tekintünk. De nincs expressz megoldás. Nincs olyan megoldás, amelyet mi várunk. Nincs expressz imádság, sem kész recept. A Szűzanya sem kínál számunkra kész, a mi bekapcsolódásunk nélküli megoldást. Nincs kész recept a boldogsághoz, nincs gyors megoldás az újonnan keletkezett problémára, amely valamilyen módon minden embert megérint, hittől, fajtól, nemzettől függetlenül, legyen szegény vagy gazdag. Ebben a bajban mindannyian egyformák vagyunk.

És amíg az emberek azon aggódnak, hogyan maradjanak egészségesek, a Szűzanya üzenetében az üdvösségről beszél. Az egészség érték és megfizethetetlen kincs. Az ember arra törekszik, hogy megőrizze egészségét, vagy ha mégis elveszíti, minden módon arra törekszik, hogy visszaszerezze. Az egészségügyi dolgozók az orvostudomány területén igyekszenek mindent megtenni az emberek egészségének megőrzése érdekében.

Látunk orvosokat, járványügyi szakembereket, virológusokat, ápolónőket, professzorokat, válságstábot és sokakat, akik törekszenek enyhíteni a kialakult helyzetet, de érezzük, hogy ők is tehetetlenek. Érezzük, hogy a megoldás nem a földről érkezik, halandó emberektől, hanem a mennyből. És a Szűzanya szemünket az ég felé irányítja, Fiára, Jézusra, az üdvösségre. Szeretné megnyitni a hitünk szemét, hogy fel tudjuk ismerni és megtudjuk, kik is vagyunk valójában?! Az élet extrém helyzetei alkalom lehetnek számunkra, hogy elgondolkodjunk életünk értékeiről. Mert oly könnyen elfelejtkezünk Isten létéről, aki kezében tartja a világot, a világmindenséget és a mi kis életünket is, melyet a parányi vírus fenyeget.

A Szűzanya szeretné megnyitni szemünket arra a legfontosabbra, ez pedig az üdvösség. Az üdvösségre való törekvésünk nem zárja ki az egészségért való harcunkat. A Szűzanya csak azt szeretné mondani, hogy itt a földön nem az egészség és az élet a legértékesebb. Nem itt fejeződik be minden. Van valami sokkal értékesebb. A mennyre, az örökkévalóságra, az Isten számára vagyunk teremtve. Fontos az egészség, de az üdvösség a legfontosabb. Isten nem ígért nekünk mennyországot itt a földön, kifogástalan egészséget, mert itt minden korlátozott. Ahogyan a 102. zsoltárban imádkozzuk: „Kezdetben megteremtetted a földet, s a te kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz; mint a ruha, mind elavulnak.”

Amedeo Capetti a milánói kórház fertőző osztályának igazgatója mondja: „Az egészségért folytatott harc, elvesztett harc, előbb vagy utóbb mindannyian legyőzetünk. Az egészség csak olyan segédeszköz, amellyel életünk folyamán megismerhetjük azt, Aki életet adott számunkra!”

Ezen körülmények között sem keressünk hibást, ne ítélkezzünk, bocsássunk meg egymásnak és önmagunknak, tudjunk bocsánatot kérni, hogy megtapasztalhassuk azt, amit Jézus ígért, ez pedig az üdvösség. Az üdvösség a személy teljessége, egész személyiségünk gyógyulása. Amikor Jézus gyógyította a testet, akkor azt mindig összekötötte a bűnök bocsánatával és a szív megtérésével.

Ma is visszhangzanak Jézus szavai: „Ne aggódjatok életetekért. Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek.” A Szűzanya üzenete csak Fia szavainak visszhangja. Ezt a világot nem az ember, hanem Isten teremtette. Ezért az ember nem ismerheti meg teljesen sem a világot, sem a természet törvényeit. Létezik Ő, az Atya, aki a természeti erők és törvények felett áll. Létezik az Atya, aki kezében tart mindent, és mindent Ő irányít.

Kérjük Mária, a Béke Királynője közbejárását, hogy megláthassuk tévutjainkat, lelkünk betegségeit, szívünk vakságát és megtapasztalhassuk az üdvösséget, amelyet Jézus Krisztus, az egyetlen Üdvözítő ajándékoz számunkra.

Imádság

Égi Édesanyánk, Mária, Béke Királynője, a történelem folyamán oly sokszor eljöttél hozzánk, hogy az imádságban és a szeretetben való egységre buzdíts bennünket, gyermekeidet. Ellenséged, az ördög megkísérli megosztottá tenni, elmagányosítani gyermekeidet, viszályt szítani közöttük. Ő a hazugság atyja és gyilkos, ezért szeretné felforgatni az emberek közötti testvéri közösséget, minden lehetséges eszközt bevetve, kihasználva az új korona vírustól való félelmet is. Kérlek Téged, terítsd fölénk palástodat. Állítsd meg a vírus tovább terjedését, segítsd a megfertőzötteket és minden egészségügyi dolgozót, akik a betegekért küzdenek. Add, hogy a Te közbejárásodra, a Te vezetéseddel tudjunk növekedni a keresztény élet, de különösen is az imádság területén, a másokért vállalt lemondásban és a kölcsönös szeretetben. Adj erőt, hogy tökéletes szereteted igaz tanúi legyünk az egyházban, és egységben a megosztottság és az elkülönülés minden terve ellenére is. Taníts meg bennünket szeretni Jézust, aki élő módon van jelen az Eukarisztiában és nem szűnik meg várni bennünket, csodálatos és alázatos módon ajándékozva önmagát nekünk, hogy az Ő példája szerint mi is szeressünk minden embert.

Köszönjük neked, Édesanyánk, Mária. Míg fölöttünk virrasztasz, formáld át szívünket, hogy mindig kellő tisztelettel tudjunk vendégül látni téged, és tanúságot tenni a Te közelségedről és jelenlétedről, amely a gyógyulás kegyelmét hozza számunkra. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

 

2020. március 2.

Drága gyermekek! Szeretetem apostolainak hívlak benneteket. Fiamat mutatom nektek, aki az igazi béke és az igazi szeretet. Isten kegyelméből, mint édesanya szeretnélek hozzá vezetni titeket. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy Fiamból kiindulva vizsgáljátok meg magatokat, hogy a szívetekkel tekintsetek rá, és a szívetekkel lássátok meg hol vagytok, és hová tart az életetek. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, értsétek meg, hogy Fiamnak köszönhetően, szeretete és áldozata által éltek. Ti kéritek Fiamtól, hogy legyen irgalmas hozzátok, én pedig TITEKET hívlak irgalmasságra. Ti kéritek tőle, hogy legyen jó hozzátok és bocsásson meg nektek, én pedig milyen régóta kérlek benneteket, gyermekeimet, hogy bocsássatok meg mindenkinek és szeressetek minden embert, akivel találkoztok. Amikor szívetekkel megértitek szavaimat, meg fogjátok érteni és megismeritek az igazi szeretetet és ennek a szeretetnek lehettek apostolai, az én apostolaim, drága gyermekeim. Köszönöm nektek.

Átváltozott arcok

2020. február 25.

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek a küszöbön álló tavaszt. Gyermekeim, meg vagytok hívva a bűnbánatra és az imára.  Ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is meg vagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Beléptünk a nagyböjt időszakába. Ez az idő ajándék számunkra, lehetőség önmagunk megismerésére és a hitben való növekedésre, a megtérésre, az imára, a bűnbánatra és a jócselekedetekre. A Szűzanya édesanyaként van velünk sok év óta és ebben a nagyböjti időben arra hív bennünket, hogy váljunk megváltozott emberekké.

Tudjuk az evangéliumból, hogy Jézus gyakran visszavonult egy elhagyatott helyre, hogy imádkozzon. Egy alkalommal magával vitte Pétert, Jánost és Jakabot és felment a hegyre, hogy imádkozzon. Amíg imádkozott, arca átváltozott, ruhája hófehéren ragyogott, és az égből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Jézus felmegy a hegyre imádkozni és miközben imádkozik, ragyog és átváltozik. Jézus nem azért ment fel a hegyre, hogy átváltozzon, nem, ez a Mennyei Atya meglepetése volt, ő egyszerűen csak imádkozni ment.

Jézus tanítványai is kérték Jézustól: „Uram, taníts meg minket imádkozni.”Ez a vágy a szívükben született meg, miközben látták Jézust, ahogyan imádkozik. Azt látva hogyan imádkozik Jézus, és milyenné vált imádság közben, tudatosult a tanítványokban az, hogy soha életükben nem imádkoztak. Vágytak az imára, arra, hogy megtanuljanak imádkozni és Jézus azt mondta nekik: Így imádkozzatok.

Az imához, Jézus Krisztushoz és a vele barátsághoz az egzisztenciális elkötelezettség által lehet eljutni. A Szentírás olvasása is szükséges a növekedéshez. Akkor születik meg ez az elkötelezettség, amikor elér bennünket a szenvedés, a fájdalom, a magány. Az ima harc és küzdelem a sorsunkkal és szeretetteink sorsával. Az ima a világ állandó legyőzése és Isten Országának érintése. Rákényszerít bennünket arra, hogy gondolkodjunk életünkről és annak értelméről. Az imádság állandó keresés és ezért rátalálás is. Az ima élet, nélküle meghalunk.

Imádság nélkül nem tudunk kitartani a megpróbáltatások és a kísértések idején. A Getszemáni kertben Jézus is ezt mondja apostolainak: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”

Az ima és a hit nem egymástól elválasztható valóság, nagyon is függ egyik a másiktól. Az imádság szoros kapcsolatban van a hit valóságával. Keresztényként vagy állhatatosak maradunk az imában vagy elesünk. Az ima és a hit feltételezik egymást. A hit gyengülése vagy elvesztése az imádság elfelejtésével, elmulasztásával kezdődik. Aki nem imádkozik, hitetlenné válik. És nem abban az értelemben, hogy elveti Istent, hanem eltávolodik attól a valóságtól, amely közösséget teremt Istennel.

Avilai Szent Teréz mondta: „Ha valaki azt mondaná, hogy az imádságon kívül van más út, amely Istenhez vezet, ne higgyetek neki.” Az az Isten, aki nincs jelen az imáink által idegenné és ismeretlenné válik.

Engedjük meg Szűz Máriának, hogy elvezessen bennünket az élet világosságához és forrásához, Fiához, Jézushoz, a mi testvérünkhöz és Urunkhoz.

Imádság

Uram Jézus, ahogy felvitted tanítványaidat a Tábor hegyére, vigyél fel bennünket is egy nagyon magas hegyre. Vigyél minket minél messzebbre a földi gondoktól. Emelj bennünket mindazon dolgok fölé, amelyek megterhelnek és kínoznak minket. Vigyél magaddal bennünket is Jézus, ahogyan Pétert, Jánost, és Jakabot, hogy mi is átélhessük az ima által átváltozásod erejét és ragyogó fényét.

Uram, sok csalódás van az életben. Szükségünk van a te segítségedre és vezetésedre. Vezess bennünket jelenléted fényébe, öltöztess minket önmagadba, mert gyengék vagyunk, és gyakran sötétség uralkodik bennünk és körülöttünk.

Változtasd át és erősítsd meg szívünket, hogy mindig újra lelkesedve tudjunk Veled járni, Téged követni. Ezt kérjük tőled a mi égi Édesanyánk, Mária közbenjárására, aki mindvégig az Úr szolgálóleánya és a mi közbenjárónk maradt. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2020. január 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2020. január 2.

Drága gyermekek! Tudom, hogy jelen vagyok az életetekben, és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat Fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá.

Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem.  Gyermekeim, Fiam kimondta a „Miatyánk” szavait - Mi Atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van - mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok Fiamnak a felebarát iránti szereteteteket: a vigasztalás  szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt amit másoknak adtok, Fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert Fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében.

Ezért gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek Fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a "Miatyánkot". És ne féljetek! Köszönöm nektek. 

2019. december 25.

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket és felfedje számotokra szeretetét, amely a mennyből érkezik. Szívetek sóvárog a béke után, amelyből egyre kevesebb van a földön. Ezért az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak. Gyermekeim, veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya éves jelenése Jakov látnoknak 2019. december 25-én:

Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolo-nak, hogy ezentúl évente egyszer, december 25-én, karácsonykor jelenik meg neki. Így volt ez ebben az évben is. Az jelenés 14 óra 25 perckor kezdődött és 9 percig tartott. Jakov ezt követően továbbította az üzenetet:

Drága gyermekek! Ma ezen a kegyelmi napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy nyissátok meg szíveteket és kérjétek Jézust, hogy erősítse meg a hiteteket. Gyermekeim, a szívvel, hittel és cselekedettel való ima által meg fogjátok ismerni mit jelent őszinte keresztény életet élni. Gyermekeim, életeteket és szíveteket gyakran hatalmába keríti a sötétség, a fájdalom és a keresztek. Ne inogjatok meg a hitben és ne kérdezzétek miért, amikor azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok, elhagyatottan. Nyissátok meg szíveteket, imádkozzatok és erősen higgyetek és akkor szívetek érezni fogja Isten jelenlétét és azt, hogy Isten sohasem fog elhagyni benneteket, hisz minden pillanatban ott van mellettetek. Az ima és az Istenbe vetett hit által választ fogtok kapni minden miért kérdésetekre és minden fájdalmatokat, sötétségeteket és kereszteteket világossággá változtatja. Köszönöm nektek.

2019. december 2.

Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek.

Önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben

2019. november 25.

Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. A háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya e havi üzenete is hasonlít a korábbi üzenetekhez. Ezek az üzenetek imára hívnak bennünket. A Szűzanya kitartóan ismétlődő üzenetei mintha azt sugallnák számunkra, hogy nem hallottuk meg vagy nem eléggé tettük magunkévá kérését.

Ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az imádság, biztosan sok különböző választ kapnánk. Az ima sokkal többet jelent. Imádkozhatunk tanult imákat, de saját szavainkkal is. Imádkozni lehet csendben és könyörögve is. Imádság a szemlélődés, az elmélkedés is. Ima a rózsafüzér és a zsolozsma is. Imádságok azok a tanult imák is, amelyeket étkezés előtt és után mondunk. Ima a szentmise is. Imádság kötelességeink teljesítése is és igazság utáni vágyakozásunk. Ima a bűnbánat, a hálaadás, a kérés és a megbocsátás. Imádság végül is minden szeretettel végbevitt cselekedet. Egy egész élet is ima lehet.

Az emberi szív sóvárog az imádság után, végső vágyakozása Isten után. Az ember az ima hiteles megtapasztalására vágyik, amely az Istennel való találkozás tapasztalatához vezet. Ez az imádság gyógyít és tanúságtevőkké tesz bennünket. Ez az ima megtéríti a kemény és gőgös szívet és bűnbánathoz, őszinteséghez vezet. Ez az imádság alázathoz vezet bennünket.

Jézus szüntelenül, ahogyan Édesanyja, Mária is hangsúlyozta az ima szükségességét, de imádkozott és imádkozni is tanított. Kitartó imára van szükség. Nem elég csak némelykor imádkozni, fontos, hogy legyen időnk minden nap az imára és kitartóan imádkozzunk. Csak az ilyen imára válaszol Isten.

Imádságra minden hely alkalmas lehet. Fontos azonban, hogy otthonainkban legyen olyan hely, amelyet az imádság számára tartunk fenn.

Jézus arra tanított bennünket, hogy ima nélkül nem valósíthatjuk meg életünkben Isten tervét. Nincs olyan ima, amelyet Isten nem hallgat meg. Lehet, hogy elhalasztja kérésünk meghallgatását, de nem tudja nem meghallgatni. Ő mindig meghallgatja azt, ami üdvösségünkre szolgál. Fontos, hogy ne kételkedjünk az imádságban. Ugyanígy fontos az imában az is, hogy megbocsássunk másoknak és elfelejtsük sértéseiket.

A Szűzanya, aki megtapasztalta Isten mindenhatóságát, és aki az élő Istenhez vezet bennünket, nem mond le rólunk, szívünk megtéréséről, mert szívünket egyedül csak Isten képes betölteni, kitartó imádságunk által.

Imádság

Szűz Mária, Isten Fiának Édesanyja! Te szüntelenül előre haladtál a hit útján. Magad is megtapasztaltad Isten hallgatását és e hallgatás idején sem távolodtál el az imától és nem vontad vissza önátadásod. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha gyakran süketek vagyunk hívásodra. Köszönjük, hogy el szeretnél vezetni bennünket az Istennel való találkozás tapasztalatához, amely teljesen betöltötte a te szívedet.

Különösen is felajánljuk neked azokat, akik eltávolodtak az imádságtól, Istentől és így békétlenségben és félelemben élnek. Tekints mindazokra, akiket láthatatlan láncok tartanak a különböző bűnök fogságában, amely sivárságba és rabságba vezet.

Járj közbe értünk, gyermekeidért, hogy el ne tévedjünk földi zarándokutunkon. Te az Istennek való önátadás Édesanyja vagy. Taníts bennünket is, hogy mindennapjainkat és szívünket átadva Istennek, megélhessük Jézus születését a szívünkben. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

 

2019. november 2.

Drága gyermekek! Szeretett Fiam mindig imádkozott és dicsőítette a Mennyei Atyát. Mindig mindent elmondott neki és bízott akaratában. Drága gyermekeim, nektek is így kellene tennetek, mert a Mennyei Atya mindig meghallgatja gyermekeit. Szív a szívben, szeretet, világosság és élet.

A Mennyei Atya emberi arcot öltve ajándékozta oda magát, ez pedig Fiam arca. Szeretetem apostolai, nektek mindenkor Fiam arcát kellene hordoznotok szívetekben és gondolataitokban. Mindig szeretetére és áldozatára kellene gondolnotok. Imádkoznotok kellene, hogy mindig érezzétek jelenlétét, mert szeretetem apostolai, ez a módja annak, hogy segítsetek mindazoknak, akik nem ismerik Fiamat, akik még nem ismerték meg az Ő szeretetét.

Gyermekeim, olvassátok az Evangéliumot. Ez mindig valami új dolog, ez az, ami összeköt benneteket Fiammal, aki azért született, hogy elhozza az élet igéit nektek, gyermekeimnek és feláldozza magát mindnyájatokért. Szeretetem apostolai a Fiam iránti szeretetet hordozva, szeretetet és békét hoztok testvéreiteknek is. Senkit se ítéljetek el. Fiam iránti szeretetből mindenkit szeressetek. Ily módon gondoskodni fogtok lelketekről is, a legértékesebbről, ami valóban a tiétek. Köszönöm nektek.

AZ IMA GYÓGYÍR A LÉLEKNEK

2019. október 25.

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás, az életetekkel való tanúságtétel Istenről mások számára. Gyermekeim, az Istennek való teljes önátadás által Ő maga fog gondoskodni mindnyájatokról, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária nem mond le rólunk, hanem arra buzdít bennünket, hogy komolyan kezdjük el és folytassuk utunkat Istennel, hisz egyedül ez adhat értelmet életünknek.

Ebben az üzenetben is érezhető az édesanyai szív vágya, hogy felébressze Isten utáni vágyunkat. Ezt a vágyat nem mi találtuk ki. Az Isten utáni vágy a szívünkben van. De ezt a vágyat elnyomhatja bennünk a rohanás, a gondok, a munka és minden egyéb, amit eltávolít bennünket Istentől. A szívünket nem csaphatjuk be, mert jól ismeri alkotóját, Istent. És csakis Isten ajándékozhat békét a szívünknek.

Egyrészt vágyakozunk Isten után, másrészt ellenállunk a Teremtő rendjének. Szívünk vágyakozik Isten után, akaratunk pedig ellenáll az imádságnak, amely az egyetlen Istenhez vezető út. Az a harc, amelyet megélünk bensőkben, az áteredő bűn következménye. A bűn előtt, a mennyországban a földi Ádám úgy imádkozott, ahogyan lélegzett. Ez teljesen normális volt, mert Isten kegyelmében élt.

Az életben minden kegyelem. Az ima Isten kegyelme. Az elmélkedés, a saját akaratunkból való Istenhez fordulás felülről való ajándékok. A Szűzanya arra hív, hogy kérjük az imádság Lelkét, mint kegyelmet, mert e kegyelmet kérve kezdhetünk el imádkozni.

Krisztus nélkül nem tudunk semmit sem tenni és az imára is alkalmatlanok vagyunk. Kegyelmének szikrája nélkül nincs sem vágyunk, sem erőnk, hogy Hozzá forduljunk. De az első kegyelem az, amely segít megértenünk, hogy sohasem utasít el bennünket, ha hiányt szenvedünk.

Ezért maga Jézus buzdít bennünket: „Kérjetek és kaptok! Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7). „Mondom nektek, könyörgésük miatt meghallgatást nyernek.”

Jézus buzdít bennünket a kérés, az ima, a zörgetés és a kitartás szükségességére, hogy megkaphassuk Istentől azt, amit kérünk. Jézus buzdít minket a szüntelen, kitartó, elszánt és alázatos ima szükségességére.

Az ima gyümölcsei legjobban a hétköznapjainkban ismerhetők fel, az egymás közti kapcsolatainkban, ott ahol élünk és dolgozunk. Csakis azt, amit Istentől kaptunk és az imában megtapasztaltunk, azt tudjuk adni másoknak és arról tudunk tanúságot tenni.

A hittapasztalatot nem lehet megtanulni. A tapasztalat olyan tudás, amelyet semmilyen elmélettel sem lehet megcáfolni. A tapasztaltból él és arról tesz tanúságot. Az Istennel való találkozás tapasztalatát nem lehet megtartani önmagunk számára.

VI. Pál pápa „Az Evangélium hirdetése” című apostoli buzdításában írja: „A világnak, amely az Istennel szembeni elutasítás számtalan jele ellenére különös ellentmondásképpen egészen váratlan utakon keresi is őt és érzi fájdalmasan a hiányát, szüksége van olyanokra, akik hirdetik neki az evangéliumot és beszélnek Istenről, akit ismernek és akihez közel vannak, mintha látnák a Láthatatlant.” (EN 76).

Csak az, az ember tud tanúságot tenni mások számára, akinek van hittapasztalata. Ez a tapasztalat nem olyan dolog, amelyet őrzünk, hanem amelyet az Istennel való találkozás új tapasztalata táplál és éltet bennünk.

Imádság

Szűz Mária, kegyelemmel teljes, Te, aki boldog vagy, mert hittél akkor is, amikor nem volt egyszerű hinni, járj közbe értünk. Ó, Mária, Te életünk útján jártál és szüntelenül eljössz hozzánk, hogy mindig újra felébressz, buzdíts és hívj bennünket. Minden lelkileg alvó és holt szív tapasztalja meg Isten mindenhatóságát és kegyelmét, amely értelmet ad életünknek, áldozatainknak és magának a halálnak is.

Járj közbe minden házaspárért és családért, hogy merjék kinyitni házuk és otthonuk ajtaját, hogy így megtapasztalhassák Isten jelenlétét a családi, közös ima által. Az Úr adjon békét ott, ahol békétlenség és félelem lakozik. Isten kegyelme békítsen ki minden haragost, hogy legyen bátorságuk bocsánatot kérni és megbocsátani, mert ez az út, amelyen Isten életünkbe lép. Ámen.

M.M

Fordította: Sarnyai Andrea

2019. október 2.
Drága gyermekek! A Mennyei atya akarata és szeretete által vagyok itt köztetek, hogy édesanyai szeretetemmel segítsek abban, hogy szívetekben növekedjen a hit, hogy valóban megérthessétek a földi élet célját és a mennyei magasztosságát. Gyermekeim, a földi élet út az örökkévalósághoz, az igazsághoz és az élethez – Fiamhoz. Ezen az úton szeretnélek vezetni benneteket. Gyermekeim, ti, akik mindig több szeretetre, igazságra és hitre szomjaztok, tudnotok kell, hogy csak egyetlen forrás van, amelyből ihattok – a Mennyei Atyába vetett bizalom, az Ő szeretetébe vetett bizalom. Adjátok át magatokat teljesen az Ő akaratának és ne féljetek. Meg fogjátok kapni mindazt, ami a legjobb a számotokra, mindazt, ami az örök életre vezet benneteket. Meg fogjátok érteni, hogy az élet célja nem mindig valamit akarni és elvenni, hanem szeretni és adni. Igazi békétek és igazi szeretetetek lesz, szeretetem apostolai lesztek és példátok által azon gyermekeim, akik még nem ismerik Fiamat és az Ő szeretetét vágyni fognak arra, hogy megismerhessék. Gyermekeim, szeretetem apostolai, velem együtt imádjátok Fiamat és szeressétek mindenek felett. Törekedjetek arra, hogy mindig az Ő igazságában éljetek. Köszönöm nektek.
 

IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!

2019. szeptember 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert ti is az életetek folyamán örömöt és bánatot éltek át. Ily módon a titkokat életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert, mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében is, ahogyan sok korábbi üzenetben is a rózsafüzér imára hív bennünket. Jó emlékezetünkbe idézni üzeneteit, amelyekben az ima erőteljes eszközét, a rózsafüzért adja a kezünkbe.

„Drága gyermekek! ... Kérem a plébánia családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért… Hívlak benneteket, hogy mindenkit hívjatok rózsafüzér imára. A rózsafüzérrel fogtok legyőzni minden rosszat, amelyet a sátán a Katolikus egyháznak szeretne okozni. Ti papok, mindnyájan imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!” 1985. augusztus 8-ai üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lépjetek fel – különösen most – imádsággal a sátán ellen. A sátán még inkább akar most munkálkodni, amikor már tudja, hogy munkálkodhat. Drága gyermekek, vegyétek magatokra a harci öltözéket és rózsafüzérrel a kezetekben győzzétek le.” 1988. február 25-ei üzentében ezt mondja a Szűzanya: „… mindig legyen a kezetekben a rózsafüzér, a sátán számára annak jeleként, hogy hozzám tartoztok.” 1991. január 25-ei üzenetében ezt mondja: „Maga a rózsafüzér is képes csodákat tenni a világban és a ti életetekben is.”

Október hónap a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Mondhatjuk azonban fordítva is, az október hónapot megszenteli a rózsafüzér. Még jobb úgy fogalmazni, hogy Isten a rózsafüzért imádkozók lelkét mennyországgá változtatja.

Szent Teréz mondja, hogy az ima akár kötött, akár benső, elmélkedéssel kell összekapcsolódnia. E nélkül nincs ima. Ez erőfeszítést követel. Az élvezet gyakran elmarad. Pontosan ez okozza a nehézséget. Semmiképp sem szabad lelkileg elcsüggedni a lehetséges sikertelenség miatt, és abbahagyni abbéli törekvésünket, hogy tovább fejlődjünk.

A rózsafüzér kontemplatív (benső) ima. A Miatyánk és az Üdvözlégy Mária nem emberi szavak, hanem evangéliumiak. Amikor az ember kimondja, Isten előtt mondja ki, Istennek mondja a szavakat. Isten az ember lelke mélyén lakik. Ha az ember meg akarja hallani, magába kell szállnia. Itt a figyelem sokkal inkább Istenre irányul, mint a kimondott szavakra. Attól a tudattól, hogy Isten jelen van, a szavak gyakran feleslegessé válnak és az ember Istenre figyel.

A szavakat, amelyet az imádkozó kimond, amikor a rózsafüzért imádkozza, Jézus, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, aki feltámadt és felment a mennybe, lassan leszáll az imádkozóval együtt annak lelke mélyére, a menny a földre, a mennyek országába, amely közöttünk van. A rózsafüzér kötött és elmélkedő ima is. Igazi eszköze a lélekbe szállásnak és a mennybe emelkedésnek.

Az Üdvözlégy Mária ismétlése bevezet bennünket a Krisztus életével való mély egyesülés folyamatába. Az ember munkálkodásának egyik legalapvetőbb cselekedete a mindennapokban az ismétlés.  Így naponta ismételjük már bejáratott módon a nap kezdetét a felkeléstől az öltözésig, a napi étkezésen át egészen a lefekvésig, a nyugovóra térésig. Az ismétlés stabilitást, biztonságot, rendet teremt, de az új létrejöttének is feltétele, az ismétlés következménye a benső béke.

Az egyik nehézség a rózsafüzér imádságban a szétszórtság. Amikor elkezdjük imádkozni a rózsafüzért, mintha felébrednének a gondolataink, szétszóródnak és elkalandoznak. A rózsafüzér alatt mintha feltörnének egyes emberek alakjai és különböző események, amelyekre a nap folyamán nem jutott időnk vagy el akartuk nyomni azokat. Sokan szenvednek a szétszórtságtól, és vannak, akik ezért abba is hagyják a rózsafüzért. De a szétszórtság nemcsak az imával kapcsolatos probléma, hanem általában az emberi élethez kapcsolódik, különösen a mai életmód következtében. Az embert ma egyre inkább szétszórttá teszik a különböző váratlan munkák, gondolatok, személyek, aminek következtében az ember gyakran a legjobb szándékkal sem tudja összeszedni gondolatait.

Nem csoda, hogy az ember ma békétlen, mert a szétszórtság szétszórja és megrendíti. Ezért az emberek nagy többsége stresszben él. Ezért fontos, hogy ne meneküljünk el az imádságban való szétszórtságtól, hanem engedjük meg, hogy beborítson és felrázzon bennünket, majd ezeket a szétszórtságot okozó gondolatokat összegyűjtve helyezzük Isten elé. A rózsafüzérszemeket morzsolgatva fontos, hogy gondolatainkat Krisztus keresztje köré helyezzük, amelyben Istennel találkozunk, aki mindent összegyűjt.

Legyünk bátrak és kezdjük el imádkozni a rózsafüzért, hogy felfedezhessük azt a kegyelmet és erőt, amelyet Isten a Szűzanya által szeretne nekünk ajándékozni.

Imádság

Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, Te a szívedben hordoztad, őrizted és elmélkedtél miden szóról és történésről amelyeket mindennapjaidban megéltél. Mária, te minden eseményt és Fiad minden titkát hitben élted meg, amelyet szüntelen imádsággal és az Atya akaratának való önátadással tápláltál. Te boldog vagy, mert hittél. Taníts, bátoríts életutunkon, amikor életünk értelmét keressük. Érints meg és ébressz fel a hit útján minden alvó embert. Különösen is felajánljuk neked azokat, akik rabságtól, félelemtől és lelki sebektől szenvednek. Soha ne veszítsék el a reményt, ahogyan Te a remény Édesanyja voltál és vagy, ezért tapasztaltad meg életedben Isten mindenhatóságát. Könyörögd ki számunkra Isten szeretetének tapasztalatát, amely gyógyít, szabaddá tesz és megment, üdvözít minket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 

2019. szeptember 2.

Drága gyermekek! Imádkozzatok! Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, ezt a virágkoszorút, amely engem, mint édesanyát közvetlenül összeköt fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyaitokkal és reményeitekkel. Szeretetem apostolai veletek vagyok Fiam kegyelme és szeretete által és imát kérek tőletek. A világnak annyira szüksége van a ti imáitokra, hogy a lelkek megtérjenek. Teljes bizalommal nyissátok meg szíveteket Fiam számára és Ő szívetekbe fogja írni Igéinek lényegét – ez pedig a szeretet. Fiam Legszentebb Szívéhez elszakíthatatlan kötelékkel kapcsolódva éljetek. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek végső ideje, hogy letérdeljetek Fiam előtt, és Isteneteknek, éltetek középpontjának ismerjétek el Őt. Olyan ajándékot hozzatok számára, amelyet Ő a legjobban szeret, ez pedig a felebarát iránti szeretet, az irgalom és a tiszta szív. Szeretetem apostolai, sok gyermekem még nem ismeri el Fiamat Istenének, még nem ismerték meg az Ő szeretetét. De a ti tiszta és nyitott szívvel elmondott imáitok és felajánlásaitok által, amelyeket Fiam számára hoztok, a legkeményebb szívek is megnyílnak. Szeretetem apostolai a szívből mondott ima ereje - a szeretettel telt hathatós ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.

2019. augusztus 25.
Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
2019. augusztus 2.

 

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem. Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül. Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog  azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek. Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.

Jönnek majd kísértések

2019. július 25.

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya üzeneteit olvasva láthatjuk, hogy nincs olyan üzenet, amelyben ne említené az imát, vagy ne hívna imára. Az imádság Istenhez vezető út. Az ima eszköz és oltalom a kísértésektől. Az imádság erő az élet küzdelmeiben, harcaiban. Jézus is hív bennünket: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”

Életünkben elkerülhetetlenek a kísértések. Nélkülük nem tudunk előrehaladni. Az emberi élet harc. Semmit sem kaphatunk, és semmit sem tarthatunk meg anélkül, hogy ne kellene harcolnunk a mulandósággal. Állandóan harcolnunk kell az éhség és a szomjúság ellen, gyógyulásunk érdekében gyakran kell gyógyszert szednünk, óvatosan kell közlekednünk, nehogy baj történjen, őrizkednünk kell a korai öregségtől, az ellenségektől, a rovaroktól, a forróságtól és a hidegtől, harcolnunk kell a tudatlanság és a feledékenység ellen, valamint a gondatlansággal, a gyűlölettel és a gonoszsággal szemben. Barátságokat kell építeni, tanulni, imádkozni, böjtölni kell, áldozatot hozni, hogy lelki magasságokban élhessünk. Minden nap törekedni kell, hogy előrehaladjunk és valami újat építsünk.

Ha csak élvezni akarod a földi életet, gyorsan csalódni fogsz, önsajnálatba és depresszióba esel. Nincs élet betegség, nehézség és baj nélkül. Ha nem fogadod el minden nap a keresztedet, irreálissá válsz, gyorsan elesel, és a sárba ragadsz. Az emberi élet nagysága abban a tudatban rejlik, hogy minden, ami időleges és anyagi az romboló, de megmarad az örök, amit beépítettél az anyagba, ami benned van, ez pedig a lélek.

A Szűzanya édesanyaként figyelmeztet bennünket, hogy elkerülhetetlenül jönnek majd a kísértések, ezért készít fel bennünket és hív az imára, hogy készek legyünk legyőzni azokat. Az élettapasztalat arra tanít bennünket, hogy nincs olyan nagy terv, amely ne lenne kísértésnek kitéve. Szent Ferenc is figyelmeztet: Senki sem mondhatja magát Isten barátjának, hacsak át nem ment a kísértés tüzén.

Isten közvetlenül nem kísért bennünket, de megengedi, hogy megkísértsen bennünket lelki ellenségünk, ugyanakkor ránk árasztja bőséges kegyelmét azért, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. A kísértés olyan eszköz, amellyel kiérdemelhetjük a mennyet. Isten azt szeretné, hogy kiérdemeljük a mennyországot, és így jutalmul nekünk adhassa. A kísértés elleni bátor harc a kegyelem segítségével a legfontosabb cselekedetek közé tartozik, amelyet végbe vihetünk. Amikor Isten segítségével legyőzzük a kísértést, Szent Pál szavait ismételhetjük: bátran harcoltunk.

A kísértés a megtisztulás eszköze is. Arra emlékeztet bennünket, hogy a múltban meggondolatlanságunk miatt estünk el, vagy azért mert nem eléggé törekedtünk a jóra. Ezért a bűnbánat a szégyen és az alázat új lehetősége, és ez az, ami megtisztítja lelkünket. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Javamra válik, hogy megaláztál engem, hogy megtanuljam igazságaidat.”

A kísértés arra tanít bennünket, hogy ne önmagunkban higgyünk és ne a saját erőnkben bízzunk. Amikor csak a saját erőnkre támaszkodunk, Isten megmutatja, hogy mennyire gyengék vagyunk. A kísértés idején erőteljesebben érezzük Isten kegyelmének szükségességét, ezért buzgóbban imádkozunk.

Halljuk meg Szűz Mária hangját, amely imára hív bennünket, hogy megtapasztalhassuk Jézus Legszentebb Szívének mindenható oltalmát.

Imádság

Szűz Mária, Te előrehaladtál és növekedtél a hitben, erőteljes kísértéseket éltél át, amelyekkel tele volt az életed. Mindennek ellenére a hit és a remény édesanyja maradtál. Te az Isten akaratának való teljes önátadás tökéletes példája vagy. Taníts minket, hogy mi is a Te szíveddel és száddal mondjuk ki minden nap: Történjék velem szavaid szerint. Te magad is a hit útján jártál, és bennünket is erre az útra hívsz. Könyörögd ki számunkra hívásod őszinte és komoly elfogadását, hogy megtapasztalhassuk a kegyelem közelségét és erejét, amelyet a Te Fiad, Jézus szeretne nekünk ajándékozni. Ámen.

M. M

Fordította: Sarnyai Andrea

2019. július 2.

Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyai kívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi – egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük  –  igaz hitük  – mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek, pásztoraitok nélkül nem tudtok előre haladni a hit útján és követni Fiamat. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük vezetni benneteket. Imáitokkal mindig legyetek mellettük. Köszönöm nektek.

A Szentlélek megújítja a föld színét

2019. június 25.

Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a sátán háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és büszkén járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya múlt havi üzenetében arra buzdított bennünket, hogy elmélkedjünk arról, milyen rövid az életünk, és ezért az örök élet mellett már itt a földön kell döntenünk. Az idő, amelyet Isten ajándékozott nekünk olyan, mint egy edény, amelyet jósággal és jócselekedetekkel kell megtöltenünk.

Jelenéseinek harmincnyolcadik évfordulóján a Szűzanya köszönetet mond nekünk és arra bátorít bennünket, hogy folytassuk vele Jézushoz vezető utunkat. Ő hozzánk hasonlóan élt. A mennyei dicsőségből szól hozzánk, és azt szeretné, hogy majd egy napon mi is oda jussunk. Ő jól tudja, hogy minden eseménynél Istené az utolsó szó, akkor is, ha számunkra olykor úgy tűnt, hogy sok minden kicsúszott ellenőrzése alól. Isten és Isten ereje fog győzedelmeskedni és vele együtt mindazok, akik kitartanak és állhatatosak maradnak a hitben.

Mária, az Édesanya jól tudja, hogy csakis a Szentlélek tudja megújítani a szívet és a föld színét, mert Ő a Szentlélek jegyese. A Szentlélek ott van, ahol Mária. Ezt Gábor angyal szavaiból tudjuk: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával” (Lk 1, 35) és Jézus apostolokhoz intézett szavaiból, hogy maradjanak a városban a megígért Lélek eljöveteléig. Így imádságban várták az apostolok a Pünkösdöt Máriával együtt az Utolsó vacsora termében.

A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Mennybemenetele előtt Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt leborultak, bár egyesek kételkedtek (Mt 28, 18). Feltehetjük a kérdést: hogyan lehet kételkedni azok után, amit Jézussal együtt átéltek? Tanúk voltak, szemtanúk, hisz Jézus oly sok csodáját, gyógyítását, a halálból való feltámasztását látták saját szemükkel. Tanúi voltak feltámadásának is. Hogyan lehetséges, hogy mégis kételkedtek?

A szívükben lévő kétség a Szentlélek eljövetelével szűnik meg, aki új emberré teszi őket. A Szentlélek erejével félelem nélkül hirdetik, hogy Jézus az egyetlen Üdvözítő. Az apostolok imádságban, Máriával, Jézus Édesanyával kapták meg a Szentlelket. Mária együtt imádkozik az ősegyházzal és a mai Egyházzal is egészen a világ végéig. Mária az egyház Édesanyja. Az egyházat a Szentlélek formálta, a Szentlélek mesterműve. Mindaz, amivel Mária rendelkezik és ő maga is, a Szentlélek gyümölcse. Mária alázatos, rejtetten munkálkodik, ahogyan a Lélek is.

Mária a földön a Szentlélek édesanyai szeretetének jele. Ha Mária nem lenne, Isten fontos jellemvonása nem lenne látható és valóságos a számunkra. Semmi sincs Máriában, ami nem a Szentlélekre utalna. Mária a Szentlélek ajándékainak teljességével rendelkezik, kegyelemmel teljes. Minden, amije van, nem csak számára rendeltetett, szeretné azt bőségesen ajándékozni mindenkinek.

Imádság

Ó, Isteni Lélek, szeretet és irgalom Lelke,

Ki a bizalom balzsamát öntöd szívemre,

Kegyelmed a jóban erősítse meg lelkem.

Győzhetetlen erőt adva néki – a kitartó hűséget.

Ó, Isteni Lélek, béke és öröm Lelke,

Ki megerősíted sóvárgó szívem,

És isteni szereteted élő forrásához vezeted,

Lelkem a küzdelmekben bátor, s rendíthetetlen így lesz.

Ó, Isteni Lélek, lelkemnek legdrágább Vendége,

Szeretném örökre megőrizni hűségem Irántad.

Az öröm napjaiban csakúgy, mint a szenvedésben,

Ó, Isten Lelke, mindig jelenlétedben élni – ez a legfőbb vágyam.

Ó, Isteni Lélek, ki átjárod egész lényemet,

És feltárod előttem Háromságos isteni életed,

Megismerteted velem Isteni Lényedet,

Így egyesülve Veled, elnyerem az örök életet.

(Fausztina nővér imája)

M. M

(fordította: Sarnyai Andrea)

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2019. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy élete végéig évente egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. A jelenés, amely 4 percig (18:37-18:41) tartott Ivanka családi házában volt, és csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: a Szűzanya a következő üzenetet adta: „Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

2019. június 2.

Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat és, hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját  ad nektek. És, íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet.

 

Az élet rövid és az örök élet vár rátok

2019. május 25.

Drága gyermekek! Isten az ő irgalmasságában megengedte, hogy veletek legyek, hogy tanítsalak és a megtérés útja felé vezesselek benneteket. Gyermekeim, ti arra kaptatok meghívást, hogy teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy veletek és általatok megvalósuljon az üdvösség terve. Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és érdemeitek szerint az örök élet vár rátok. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy méltó eszközök legyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Múlt havi üzenetében a Szűzanya azt mondta, hogy ez az idő az irgalom ideje és arra hívott bennünket, ne engedjük, hogy szívünkben a gyűlölet és a békétlenség uralkodjon. Szívünkbe csak az tud bejutni, amit mi beengedünk. Isten tehetetlenné tette magát szabadságunkkal szemben, azt szeretné, hogy mi szabadon menjünk hozzá és kérjük az üdvösséget, amelyet csak Ő tud megadni számunkra.

Ebben az üzenetében a Szűzanya arra hív bennünket, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy milyen múlandó és rövid ez az élet. Arra teremtettünk, hogy örökké éljünk. Az örök élet mellett itt a földön kell dönteni. Halálunk után már késő. Erre emlékeztet a zsoltár imája is: „Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket.” (Zsolt 90, 12). Az ember itt a földön elhibázhatja az életét. Felszínesen és felelőtlenül is élheti életét, amelyet ajándékba kapott.

Tudjuk, hogy mindaz, ami ezen a világon él, annak előbb vagy utóbb meg kell halnia. Semminek sincs végleges állapota jelenlegi formájában. Az ember az életre teremtett és arra, hogy szeresse ezt az életet. De, az ember elveszítette világos perspektíváját arról, hogy a halál az élet része, mégpedig az igaz és örök életé.

Gyakran a halálról úgy gondolkodunk, mint komor és szomorú valamiről, mint az élet teljességének hiányáról vagy, mint a bűnért járó büntetésről. Erről szól az Ószövetség is, az Újszövetség azonban máshogyan tekint rá. „És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha” (Jn 11, 26) mondja Jézus. A folyamat nem változik, de az értelme és jelentése teljes mértékben megváltozik. „Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam” (Jn 14, 28).

Az ember megéli azt, hogy a síron túlmutató, örök életet hordozó jegyeket visel önmagában. Az idő, amely számunkra adatott korlátolt tér, amelyet betölthetünk az örökkévalósággal. Az idő lehetőség, az idő olyan erő, amely az életre vonatkoztatható. Az időt betöltheted jó és rossz cselekedetekkel is. Ha rossz cselekedetekkel töltöd be életed, akkor gonosszá leszel, életed napjai gonoszsággal és szerencsétlenséggel telnek.

Ha életed minden percében jót cselekszel, akkor a jócselekedetek gyökérré válnak, amelyből életed fája magasra nő. Ha idődet Isten jelenlétével és imádsággal töltöd, akkor a te fád mindenhatóvá lesz, olyan naggyá, mint Isten.

Az idő, amelyet magadban hordozol érték. Az idő tér, amelyben fel kell építened életedet. Ha idődet Isten mindenható jelenlétében töltöd, akkor a legrejtettebb cselekedet is naggyá válik. Ha jót teszel másokkal, ha szeretsz és megbocsátasz, akkor az életed a legjobb cselekedetekkel telt lesz. A legapróbb szeretet is nagyobb a legnagyobb szavaknál.

Tanuljuk meg égi Édesanyánktól azt, hogyan lehet a legjobban eltölteni azt az időt, amelyet ajándékba kapunk.  Ő vezessen el bennünket az élet forrásához és értelméhez, amelyet Jézusban találunk meg.

Imádság

Szűz Mária, te a Mennyei Atyának kimondott Igeneddel előkészítetted Jézus útját. Árnyékában éltél, kísérted őt, virrasztottál felette és Fiadat ajándékoztad nekünk. Te boldogságos Édesanya vagy. Sokan vannak azok, akik a te képedet látva, átadták lelküket Istennek, kimondva vagy emlékezve Mária drága nevére. Sokan énekelnek háladalt neked szerte a világban. Ez egy szüntelenül éneklő kórus a földön, amely minden nap levonzza Isten irgalmát a világra, Isten akarata és kívánsága szerint.

Sokan vannak azok, akik Szűz Mária általad jutottak el Istenhez. Te vagy az út, amely Jézushoz vezet. Te imádságoddal jelen vagy az egyházzal kezdettől fogva, ahogyan most is, amikor felvétettél az angyalok és szentek fölé. Járj közbe értünk, gyermekeidért, akik még úton vagyunk az ég felé, hogy Istené tudjunk lenni, ahogyan te is teljesen elmerültél Istenben. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 
2019. május 2.
 
Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes bizalommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magamban  ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből ontatott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szeretetének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor  Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam meghívott. Köszönöm nektek.
 

Ez mindnyájatok számára az irgalom ideje

2019. április 25.

Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő, az irgalom ideje mindnyájatok számára. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet és békétlenség szele uralkodjon bennetek és körülöttetek. Gyermekeim, ti arra vagytok meghívva, hogy szeretet és imádság legyetek. Az ördög békétlenséget és rendetlenséget akar, de ti gyermekeim legyetek a feltámadt Jézus öröme, aki  mindnyájatokért meghalt és feltámadt. Ő legyőzte a halált, hogy nektek életet adjon, örök életet. Ezért gyermekeim, tegyetek tanúságot, és legyetek büszkék arra, hogy Őbenne feltámadtatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Legszentebb Szűz Mária a világnak Isten Fiát ajándékozva Irgalmat ajándékoz, mert Isten általa árasztja az Irgalmat nemzedékről nemzedékre. Jézus átengedi Máriának, hogy már első nyilvános csodája alkalmával általa teljesedjen be az irgalom cselekedete.

A galileai Kánában, a menyegzőn elsőként Mária vette észre, hogy elfogyott a bor. Azért, hogy ez ne legyen nyilvánvalóvá a meghívottak számára, rábeszéli Fiát, hogy „változtassa meg” az isteni tervet. Kérésére Jézus ezt válaszolja: „Még nem jött el az én órám”, de a végül is mégis megteszi első csodáját.

Mária félreáll és átengedi Jézusnak a dicsőséget. A Legszentebb Szűz nem tesz csodát, de arra buzdítja Fiát, hogy irgalommal tekintsen szükségleteinkre akkor is, ha ezt nem érdemeljük meg, akkor is, ha Isten akaratában nem volt jelen ennyi kegyelem.

Jézus a Legszentebb Szüzet édesanyánkul ajándékozta, hogy irgalmas édesanyai szíve mindig együttérző legyen gondokkal küzdő gyermekeivel.

Szűz Mária kiválasztott arra, hogy az irgalom eszköze legyen, mert hitben élt. Nem a hit világosságában, hanem olyan hitben, amely teljesen áthatotta akaratát és Isten iránti szeretetét.

Mária hálaénekében felujjong: „Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik” (Lk 1,50). Megtapasztalta Isten irgalmának erejét, hatalmát és mélységét és szeretne segíteni nekünk, hogy mi is megtapasztaljuk Isten átalakító erejét.

Mindnyájunknak szükségünk van Isten irgalmára, mert mindannyian bűntől sebzettek vagyunk saját vagy mások bűne miatt. Különleges módon ajándékozta nekünk irgalmát a szentgyónás szentségében. A szentgyónás az egyetlen hely a világon, ahol meg lehet tapasztalni Isten irgalmát, szeretetét és jóságát. Tapasztalatot szerezhetek Istenről, aki nem ítél el, hanem elmegy egészen a kereszthalálig, amellyel megmutatja azt, mire képes értem azért, hogy megtapasztalhassam a bűn terhétől való szabadulást, a gyógyulást és a szabadságot.

Isten látja azt is, amit én nem látok. Ő azt is látja, hogy mivé válhatnék, lehetnék feltámadásának ereje és kegyelme által.

Sokan azt gondolják, hogy Isten irgalma relativizálja az ember bűnösségét, mert olyan állapotban hagyja az embert, amilyenben van, és ezzel veszélyezteti Isten igazságosságát. Isten irgalma bűnbánatra hív bennünket, vagyis megtérésre szólít. Az igazságosság gyógyít a gőgtől, mert, ha összehasonlítjuk Isten igazságosságával, megláthatjuk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk és alázatossá válunk. Isten irgalma nem engedi meg, hogy kitartsunk a hamis alázatban. Milyen a hamis alázat? A hamis alázatban az ember kibékül önmagával, bűnös állapotával, mondván: „Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. Nincs menekvés számomra, túl bűnös vagyok, de másként nem tudok élni.” A hamis alázat külső önsajnálat önmagunk felett. A hamis alázatban az ember megmarad önmagánál.

Isten nem akarja önszeretetünk hamis békéjét, hanem meghív a megtérés békétlenségére, amely az igazi békéhez vezet. Az igazi béke a megtérésből fakad: kilépni önmagunkból és eljönni Istenhez, aki irgalmasságában mindig kilép önmagából és eljön hozzánk.

Isten irgalma olyan csodálatos, hogy mindig többet ad a legnagyobb bűnnél is. Ez nem buzdítás a bűnre, hanem meghívás arra, hogy nyíljunk meg Isten irgalmára, amely sokkal többet bocsát, mint, amennyi bűnt el tudunk követni.

Kérjük Máriát, az irgalom édesanyját, hogy könyörögje ki számunkra a bőséges kegyelem megtapasztalását.

Imádság

Felajánló imádság a jóság, a szeretet és az irgalom Anyjának

Ó, Édesanyám, jóság, szeretet és irgalom Anyja, határtalanul szeretlek téged és felajánlom magamat neked. Jóságod, szereteted és irgalmad által ments meg engem. A tied akarok lenni. Határtalanul szeretlek, és azt szeretném, hogy te őrizz engem. Szívből kérlek jóság Anyja, add nekem jóságodat, hogy azzal elnyerjem a mennyországot. Határtalan szeretetedre kérlek, add kegyelmedet, hogy mindenkit úgy tudjak szeretni, ahogyan te szeretted Jézus Krisztust. És kérlek, add kegyelmedet, hogy irgalmas tudjak lenni hozzád. Teljesen felajánlom magamat neked és azt szeretném, hogy minden lépésemben velem légy, mert te kegyelemmel teljes vagy. Ezt sohasem szeretném elfelejteni. Ha mégis elfeledkeznék erről, kérlek vésd szívembe újra. Ámen. (Jelena Vasilj imája)

Az imát a Szűzanya 1983. április 19-én diktálta Jelena Vasiljnak

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

 

2019. április 2.

Drága gyermekek, mint édesanya, aki ismeri gyermekeit, tudom, hogy Fiam után vágyakoztok. Tudom, hogy az igazságra, a békére vágytok, arra, ami tiszta és nem képmutató. Ezért én, mint édesanya, Isten szeretetével fordulok hozzátok és hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel imádkozva ismerjétek fel magatokban Fiamat – az Ő szeretetét, az Ő irgalmas szívét. Fiam mindenben látta a szépet. A jót keresi minden lélekben, az apró, elrejtetett jót is, hogy megbocsáthassa a rosszat. Ezért, gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy imádjátok őt, szüntelenül adjatok hálát neki, és legyetek hozzá méltók. Mert Ő isteni szavakkal beszélt hozzátok, Isten szavaival, az igékkel, amelyek mindenkihez, és mindörökre szólnak. Ezért, gyermekeim  örömben, derűsen, egységben és kölcsönös szeretetben éljetek. Ez az, amire szükségetek van a mai világban. Így lesztek szeretetem apostolaivá. Így fogtok igaz módon tanúságot tenni Fiamról. Köszönöm nektek. 
 

Keressétek Istent a természetben

2019. március 25.

Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő. Ahogyan a természet megújul, új életre kel, ti is meghívást kaptok a megtérésre. Döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, üresek vagytok és örömtelenek, mert nincs Istenetek. Ezért, addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik életetekké. Keressétek a természetben Istent, aki teremtett benneteket, mert a természet az életről szól, és az életért harcol, nem a halálért. Háborúk uralkodnak a szívekben és a nemzetekben, mert nincs békétek és nem látjátok meg gyermekeim a felebarátban a testvért. Ezért térjetek vissza Istenhez és az imához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Idézzük fel a Szűzanya néhány üzenetét, amelyek hasonlítanak ehhez az üzenethez, amelyet most kaptunk: „Látjátok gyermekeim, ahogyan a természet megnyílik és életet, gyümölcsöt hoz, úgy én is az Istennel való életre és a neki való teljes önátadásra hívlak titeket. Isten meg akar menteni benneteket és üzeneteket küld számotokra az emberek, a természet és sok dolog által, amelyek segíthetnek megérteni azt, hogy meg kell változtatnotok életetek irányát… Ma mindnyájatokat arra hívlak, hogy ébresszétek fel szíveteket a szeretetre. Menjetek ki a természetbe és nézzétek hogyan ébred a természet, és segítségetekre lesz majd abban, hogy megnyissátok szíveteket a Teremtő Isten szeretetére… Ma arra hívlak benneteket, hogy menjetek ki a természetbe, mert ott találkozni fogtok a Teremtő Istennel…”

Isten, a mi Atyánk különböző módon szól hozzánk. Szűz Mária emlékeztet bennünket arra, hogy Isten szól hozzánk igéi által, életünk eseményei által, más emberek és a természet által is.

Mintha körülöttünk minden arról beszélne, hogy kell lennie Valakinek, aki mindent eltervezett és ellenőrzése alatt tart. Kell lennie egy erős kéznek, eszmének, amely ilyen szilárdnak alkotta meg a természet törvényeit. Kell léteznie Valakinek, aki ilyen művészi módon teremtette meg a virágokat és céltudatosan a füvet és az állatokat, a férfit és a nőt, a szomjúságot és a vizet, az éhséget és a táplálékot, a tüdőt és a levegőt, a szemet és a fényt, a fület és a hangot, a szót és az értelmet, a lábat és az utat, a szárnyat és a szelet, a hajókat és a tengereket.

Minden tökéletes pontossággal történik. Ezért az ember a természet jeleire és törvényeire támaszkodhat. Ha a természet e törvényei felborulnának, nagy káosz keletkezne. Minden arra mutat, hogy a természet törvényeit Valaki keze alkotta, és mindennek értelmet adott. Semmi sem véletlen, ahogyan egyetlen ember sem véletlenül él itt a földön.

A kereszténység hiszi, hogy minden teremtmény Istenben van és Isten minden teremtményében jelen van: „Isten, aki a világot alkotta, és benne mindent… ő ad mindennek életet, leheletet és mindent… nincs messze egyikünktől sem. Hiszen őbenne élünk, mozgunk és vagyunk… (Apcsel 17, 24a.25b.27b.28a.).

Mivel minden Istenben van és Isten mindenben és mindenkiben, minden teremtmény Istenről tesz tanúságot, Isten jelenlétének tükre, lábnyoma, jele, szimbóluma. Ha az ember ebben az ismeretben és hitben dicsőíti Istent, akkor minden teremtényével együtt dicséri. Istent nemcsak az ember dicsőíti, hanem minden teremtmény: „Magasztaljon téged, Uram, minden műved!” (Zsolt 145,10); Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. (Zsolt 19,1).

Szent Bonaventúra írta: „Akit a teremtmények ilyen ragyogása sem világosít meg, az vak; akit ekkora zaj sem ébreszt fel, az süket; aki mindezekben az alkotásokban nem dicséri az Istent, az néma; aki ennyi jelből sem ismeri föl az Ősokot, az oktalan. Nyisd meg hát szemed, hajtsd ide füled, oldjad meg ajkad és tárd föl szíved, hogy minden teremtményben csak Istenedet lásd, halld, dicsérd, szeresd és imádd, áldjad és becsüld, nehogy az egész világ felkeljen ellened. (Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez I, 15.)

Amikor az ember elveszíti a természet iránti tiszteletet, akkor fennáll annak veszélye, hogy a természet „fellázad” az ember ellen. Az ember ma is veszélyben van, mert a természet ura akar lenni. Szeretné megváltoztatni a természet oly szilárd törvényeit.

Ezért figyelmeztet bennünket a Szűzanya, mint édesanya, hogy mi legyünk azok, akik tanulunk a természettől, amely új életre vágyik, azért harcol a halállal, hogy új életet hozhasson. És mi is Istenre támaszkodva képesek vagyunk új életet hozni, mert Isten bensőleg meg tud újítani minket és abban az új életben tud részesíteni bennünket, amelyet az Úr hozott el nekünk.

Nyíljunk meg az új életre, hogy megélhessük a szív megtérését, ahová a Szűzanya, mint édesanya szeretne elvezetni minket.

Imádság

Szűz Mária, te a nagyböjt e kegyelmi idejében megtérésre és szívünk megváltoztatásra hívsz bennünket. Tudatában vagyunk annak, hogy állandó változásra és megtérésre van szükségünk. Gyakran elfáradunk, botladozva járva e földi vándor úton. Tarts meg minket, bátoríts bennünket, Te, aki mindvégig méltó maradtál, Te, aki boldog vagy, mert hittél akkor is, amikor a legnehezebb volt hinni. Hívsz bennünket, hogy a hit szemével nézzük a világot és minden teremtményt, így a természettől tanulva, amely körülvesz bennünket megértsük, hogy lehetséges az új élet kibontakozása, kivirágzása akkor is, amikor úgy tűnik, hogy minden elszáradt és elhervadt. Könyörögd ki számunkra az abban való hitet, hogy lehetséges az új élet gyümölcsét teremni úgy, ahogyan ezt a növények teszik a tél elmúltával, a tavasz érkeztével. Köszönjük, hogy az életbe és nem a halálba vetett hitre bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy velünk maradsz, hogy oly türelmes vagy velünk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak  2019. március 18-án

Gyermekeim, mint édesanya, mint a Béke Királynője arra hívlak benneteket, hogy fogadjátok el Fiamat, hogy a lélek békéjét adhassa nektek, hogy azt adhassa nektek, ami  igazságos , ami a javatokra van. Gyermekeim, Fiam ismer benneteket. Az ember életét élte, s ugyanakkor az Istenét, csodálatos életet – emberi test, isteni lélek. Ezért, gyermekeim, amíg Fiam néz benneteket,  behatol szívetekbe. Szelíd, meleg tekintete szívetekben önmagát keresi. Gyermekeim, rátalál-e benne  önmagára? Fogadjátok el őt, és akkor a fájdalom és szenvedés pillanatai a gyöngédség pillanataivá válnak. Fogadjátok el őt, és béke lesz lelketekben, amelyet majd mindenkinek sugároztok magatok körül, és ez most számotokra a legfontosabb. Hallgassatok rám gyermekeim. Imádkozzatok pásztoraitokért, azokért, akiknek kezét Fiam megáldotta. Köszönöm nektek.

2019. március 2.

"Drága gyermekek! Szeretetem apostolainak hívlak benneteket. Fiamat mutatom nektek, aki az igazi béke és az igazi szeretet. Isten kegyelméből, mint édesanya szeretnélek hozzá vezetni titeket. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy Fiamból kiindulva vizsgáljátok meg magatokat, hogy a szívetekkel tekintsetek rá, és a szívetekkel lássátok meg hol vagytok, és hová tart az életetek. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, értsétek meg, hogy Fiamnak köszönhetően, szeretete és áldozata által éltek. Ti kéritek Fiamtól, hogy legyen irgalmas hozzátok, én pedig TITEKET hívlak irgalmasságra. Ti kéritek tőle, hogy legyen jó hozzátok és bocsásson meg nektek, én pedig milyen régóta kérlek benneteket, gyermekeimet, hogy bocsássatok meg mindenkinek és szeressetek minden embert, akivel találkoztok. Amikor szívetekkel megértitek szavaimat, meg fogjátok érteni és megismeritek az igazi szeretetet és ennek a szeretetnek lehettek apostolai, az én apostolaim, drága gyermekeim. Köszönöm nektek."
 

Új életre hívlak benneteket

2019. február 25.

"Drága gyermekek! Ma új életre hívlak benneteket. Nem fontos, hogy hány évesek vagytok, nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki ebben a kegyelmi időben átformál benneteket, és mint a természet, Isten szeretetében új életre fogtok születni és megnyitjátok majd szíveteket az égnek és az égi dolgoknak. Veletek vagyok még, mert irántatok való szeretetből Isten megengedte nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Katolikus egyházban Máriának, Jézus édesanyjának kivételes helye van. Nemcsak azért, mert a hívő nép századokon át bizalommal kérte közbenjárását, hanem azért is, mert az egyház hivatalos liturgiájában is rendkívüli helyet foglal el. Az egyház számos ünnepen és emléknapon emlékezik Máriára.

A Szűzanya az egyház születésétől kezdve mindmáig megjelenik és a Jézushoz való hűségre buzdít bennünket. Máriát nemcsak tiszteljük, hanem segítségül is hívjuk. Jézus biztatott minket arra, hogy Máriát kérjük és szeretetébe vetett bizalommal higgyünk Istenbe. A kereszten János apostolnak szinte végrendeletként mondta: „Íme, a te anyád!”, édesanyjának pedig azt mondta: „Asszony, íme, a te fiad!” (vö. Jn 19, 26).

Jézus megtestesülésekor Mária méhében mindannyian Jézus testének tagjaivá lettünk és ezért Jézus mindenkit magába fogadott. Ily módon a Lélek által Mária gyermekei is vagyunk. Aki szereti Jézust, meg fogja szeretni Máriát is. Aki Máriához fordul, Jézushoz vezettetik. Mária Jézus nélkül egyszerű, tehetetlen evilági asszony, benne és általa viszont ő a világ Királynője.

Ebben az üzenetében is az új életre hív bennünket, amelyet ő hordozott szívében és édesanyai méhében. Arra hív minket, hogy ebben az ajándékba kapott kegyelmi időben, a nagyböjtben életkorunktól függetlenül éljük meg szívünk átalakulását, átformálódását.

Az előttünk álló kegyelmi idő, a nagyböjt a harc ideje. A nagyböjtben arra kapunk meghívást, hogy kimenjünk a pusztába, ahogyan Jézus is tette, a Lélek által vezetve, az ördögtől megkísértve. A pusztában nem találkozunk azonnal Istennel, sem Isten vigasztalásával, sem az átalakulással, sokkal inkább a kísértéssel és a megpróbáltatással. Hogyan kísért a Gonosz? Többnyire földi javakkal, tehát testi dolgokkal. Azt mondja, hogy a gazdagság és a világ dicsősége, a test és a tulajdon neki adatott, így az övé. Mindaz, amiről nem tudunk lemondani, a Gonoszhoz köt bennünket és ezáltal neki hatalma lesz felettünk. Mindaz, amit itt a földön minden áron magadnak akarsz megtartani, azért a lelkeddel fizetsz a Gonosznak. Ha eladtad lelkedet, akkor a nagyböjtben alkalmunk adatik arra, hogy kiváltsuk. Azzal váltod ki magadat, hogy kész leszel lemondani mindenről, ami azt jelenti, hogy a nagyböjt alatt tudatosan kész leszel akár arra is, hogy meghalj, de semmiképp nem adod fel. Csak ilyen elhatározással lehetséges a győzelem.

 „Mint a természet, Isten szeretetében új életre fogtok születni” – mondja a Szűzanya. A nagyböjt ideje valamilyen módon egybeesik a tavasszal, amikor a természet új életre kél. A nagyböjt az isteni gyökerek ébredésének ideje bennünk. Ahogyan fontos megmetszeni a növényeket azért, hogy gyümölcsöt hozzanak, ugyanúgy szükséges megmetszeni és megtisztítani a szívünket is, hogy növekedni tudjunk. Minden metszés fájdalmas, de nélküle nincs gyümölcs.

Engedjük meg a Szűzanyának, hogy elvezessen bennünket a szabadság és a béke tapasztalatához, amelyet a feltámadt Krisztus ajándékoz nekünk.

Imádság

Szűz Mária, te, hozzánk hasonlóan éltél, taníts meg minket félelem nélkül megnyitni szívünket Jézusnak, hogy megtapasztalhassuk az isteni új életet, amelyet csak Ő ajándékoz nekünk. Könyörögd ki számunkra a szívnek azt a szabadságát és tisztaságát, amely a te szívedet betöltötte, hisz kegyelemmel teljes vagy. Te, aki boldog vagy, mert mindent elhittél az Úrnak, amit mondott neked, imádkozd ki számunkra az erős hitet, hogy mi magunk is napról napra az Úrnak ajándékozhassuk az életünket, hogy Isten szeretett és hálás gyermekeiként élhessünk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2019. február 2.

"Drága gyermekek! A Mennyei Atya szeretete és jósága kinyilatkoztatásokat ad azért, hogy növekedjen a hit, hogy értelmezzék, hogy békét, biztonságot és reményt adjon. Drága gyermekeim én is így, a Mennyei Atya irgalmas szeretete által, mindig újra mutatom nektek a Fiamhoz vezető utat, az örök üdvösségre vezető utat. De, sajnos sok gyermekem nem akar meghallani, sok gyermekem tétovázik. De én, én mindig, az időben és az időn túl magasztaltam az Urat mindazért, amit velem és általam tett.

Fiam önmagát adja, a megtört kenyérben veletek van, az örök élet igéit közli veletek, hogy elvigyétek mindenkinek. És ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, mitől féltek, ha Fiam veletek van? Ajánljátok fel neki lelketeket, hogy Ő lehessen benne, titeket pedig a hit és a szeretetet eszközeivé tehessen.

Gyermekeim, éljétek az Evangéliumot, éljétek  a felebarátatitok iránti irgalmas szeretetet, de mindenekelőtt a Mennyei Atya iránti szeretetet éljétek. Gyermekeim, nem véletlenül vagytok együtt. A Mennyei Atya senkit sem vezet a másik emberhez véletlenül. Fiam lelketekhez szól. Én a szívetekhez szólok. Édesanyaként azt mondom nektek, jöjjetek velem, szeressétek egymást, tegyetek tanúságot. Ne féljetek példátokkal védelmezni az igazságot, Isten Igéjét, amely örök és sohasem változik. Gyermekeim, aki az irgalmas szeretetet és igazság fényében munkálkodik, az mindig égi segítséget kap, és nincs egyedül.

Szeretetem apostolai, a többiek között benneteket mindig rejtettségetekről, szeretetetekről és derűtökről ismerjenek meg. Veletek vagyok. Köszönöm nektek."

A csend és az imádság ideje

2019. január 25.

Drága gyermekek! Ma édesanyaként a megtérésre hívlak benneteket. Ez az idő számotokra gyermekeim, a csend és az imádság ideje. Ezért, hadd növekedjen szívetek melegében a remény és a hit magja és ti, gyermekeim napról napra érezni fogjátok mennyire szükséges, hogy többet imádkozzatok. Életetek rendezett és felelősségteljes lesz. Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy vándorok vagytok itt a földön, és érezni fogjátok, milyen fontos, hogy közelebb legyetek Istenhez és szeretettel tesztek majd tanúságot Istennel való találkozásotok tapasztalatáról, amelyet meg fogtok osztani másokkal. Veletek vagyok és imádkozom értetek, de nem tehetem az Igenetek nélkül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a Béke Nobel-díj átvételekor következőket monda: „Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon.”

Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ, soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is: a rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz és bezárja a szívünket. A ma élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett, teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik. Ez pedig nehéz és erőfeszítést követel.

A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, minthogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag – mindez valamilyen módon „megnyugtat” bennünket, de csak felszínesen. Elhitetik velünk, hogy nem vagyunk egyedül és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az „élet” lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk.

A Szűzanya nemcsak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor, évek óta tartó jelenései által: „Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy Ő szeretetével megváltoztasson és átalakítson benneteket. Térjetek meg gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok a csendben a Szentlélek és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg, szívetek csendjében keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok.”

A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől, önmagára marad. Nincs kapcsolat, kommunikáció. A magány valami más, szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik.

Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét, egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szembe az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra.

Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyjával való találkozás perceit. Csak ezek a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást.

Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Imádság

Szűz Mária, a hallgatás és az alázatosság Édesanyja! Te, aki önmagadat az Úr szolgálóleányának élted meg, Te, aki megélted önmagadon Isten tekintetét, vezess minket az alázatosság és az Isten Igéjének hallgatása útján. Ó, Mária, Te, aki elmélkedtél és megőriztél szíved csendjében minden szót és eseményt, amely kapcsolatban volt Fiaddal, taníts meg minket találkozni Jézussal, legelőször is saját szívünkben, hogy oda tudjuk ajándékozni azoknak, akikkel életutunkon találkozunk. Könyörögd ki számunkra a bátorságot, hogy merjünk találkozni önmagunkkal, bátorságot, hogy találjunk időt a csendre, amelyben Isten szól hozzánk és meggyógyítja lelkünket és életünket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2019. január 2.

Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik Fiamat – és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. Ők szeretetem apostolai.

Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam  világosságot hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az igazság, a béke és a szeretet fénye.

Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek.

 

Jézus, a Béke Királya

2018. december 25.

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, aki a Béke Királya. Ő békét ad nektek, de az ne csak a tiétek legyen gyermekeim, hanem örömmel és alázattal vigyétek el másoknak. Veletek vagyok és imádkozom mindnyájatokért ebben a kegyelmi időben, amelyet Isten szeretne nektek adni. Jelenlétem, a szeretet jele, amíg itt vagyok veletek, hogy oltalmazzalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Első pillanatra a Szűzanya üzenetei egyformának tűnhetnek, de az édesanyai szó mindig új módon táplál és buzdít bennünket. A víz is sok évszázad óta egyforma, de mégis mindig újra táplálja és életben tartja a nemzedékek hosszú sorát. Ezen a karácsonyon is, ahogyan mindig, a Szűzanya a gyermek Jézussal, a Béke Királyával érkezett, pontosan úgy, ahogyan a jelenések első napján elmondták a látnokok. Jézust ajándékozza nekünk, és Jézushoz vezet bennünket.

Emlékezzünk csak buzdító szavaira, melyekkel az elmúlt esztendők során, jelenései alkalmával fordult hozzánk: „Drága gyermekek, imádság nélkül nincs béke. Arra hívlak benneteket, békétekkel segítsetek, hogy mások is meglássák és elkezdjék keresni a békét. Békét hozok nektek. Én a ti Édesanyátok és a Béke Királynője vagyok. Uralkodjon béke az egész világban, amely békétlen, és békességre sóvárog. Az Istentől való eltávolodás szívetek békétlenségének gyümölcse. Isten maga a béke, ezért személyes imádságotokban közeledjetek hozzá, éljétek meg a békét szívetekben és így majd a béke folyóként fog kiáradni szívetekből az egész világra. Gyermekeim, ha nem éltek békében Jézussal, nem tudjátok megvalósítani a békét. Ezért a szentgyónásra hívlak benneteket, hogy Jézus legyen a ti igazságotok és békétek. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretetet ott, ahol nincs hit. Jézus a Béke Királya és csak ő tudja nektek adni azt a békét, amelyet kerestek.”

Lehetőségünk van arra, hogy hittel és imádsággal lépjünk be a béke oázisába, elinduljunk a Szűzanya szavainak útján és megéljük a szív biztonságát és békéjét. A békés szív olyan, mint a tó felszíne, amelyen visszatükröződik a környezet és a te arcod. Ha megzavarod a felszínt, arcod tükörképe láthatatlanná vagy megcsonkítottá válik. Ilyenek a te mindennapjaid is. Ha képes vagy arra, hogy belenézz, akkor mindent világosan látsz és tudod hová kell menned. Ha szívedet a sikertelenségek, az igazságtalan kritika, a fájdalom, a sok munka, a fáradtság, az új feladatok, a kellemetlen találkozások, a súlyos fenyegetések, az izgatottság és az ingerlékenység, a félelem és a szorongás zavarja meg, akkor lelked egy szakadék lesz, amelyből csak rossz fakad. A zavaros szív veszélyt jelent, mert belefojtható az élet. Amikor az apostolok viharba kerültek, kérték Jézust, hogy mentse meg őket, mert a hullámok beborították a csónakot, amelyben eveztek. És Jézus parancsolt a tengernek és a szélnek, és csend lett és béke.

Békességben élni azt jelenti, kilépni a szorongásból, de a túl nagy örvendezésből is, lélekben visszavonulni és odafigyelni Krisztus feltámadásának fényére. Mindaz, amit megélsz ebben a világban csak rövid ideig tart. Az öröm úgy, mint a gond gyorsan elmúlik. A szív békéje akkor valósul meg, ha túllátsz a bajok és a szerencsétlenségek, a túlzott örömök és megelégedettségek falán.

Ezért napodban megvalósulhat a béke oázisa, amikor találkozol Jézussal, a Béke Királyával. Lelkünk Isten szavából él, Isten biztos jelenlétére támaszkodva. Az imában megpihen a lélek. Tégy valami jót magadért, adj magadnak és lelkednek olyan pillanatokat, amelyekben minden nap találkozol az imában Jézussal, a Béke Királyával, az egyetlennel, aki békét tud adni lelkednek.

Imádság

Mária, Béke Királynője, hozzád kiáltok, és oltalmad alá futok, mert a Béke Édesanyja vagy, mert Jézust ajándékozod nekünk és Jézushoz vezetsz bennünket. Te végig jártad földi útjainkat és megtapasztaltad a szenvedést, a fájdalmat és a félelmet, de szíved mélyén békében őrizted meg az Úrba vetett bizalmat. Könyörögd ki számunkra a bátorságot, hogy Isten kezére és akaratára bízzuk magunkat, aki a mi békességünk. Köszönjük, hogy fáradtságunk és eltávolodásunk ellenére sem mondasz le rólunk. Rád bízzuk családjainkat, minden szívet és minden népet, amely a távol él attól a békétől, amely Isten ajándéka. Neked ajánljuk azokat a területeket, ahol háború dúl, mindazokat, akik kiengesztelődés nélkül élnek és szívükben békétlenséget, meg nem bocsájtást és gyűlöletet hordoznak. Könyörögd ki mindnyájunk számára az Istennel, az egymással és önmagunkkal való kiengesztelődés kegyelmét. Ámen.

M.M.

fordította: Sarnyai Andrea

2018. december 2.

Drága gyermekek! Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy meghallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. Tudom, hogy erős hitre vágytok, és hogy igaz módon tudjátok azt kifejezni. Amit a Fiam kér tőletek, az az őszinte, erős és mély hit -  és akkor ennek minden kifejezésmódja helyes. A hit csodálatos titok, amelyet a szívünkben őrzünk. A hit a Mennyei Atya és minden gyermeke között él, a gyümölcseiről és az Isten minden teremtménye iránti szeretetről ismerhető fel. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyen bizalmatok Fiamban. Segítsetek, hogy minden gyermekem megismerje az Ő szeretetét. Ti vagytok a reménységem  - ti, akik törekedtek őszintén szeretni Fiamat.  A szeretet nevében, a Mennyei Atya akaratából a ti üdvösségetekért, és Fiam által vagyok itt köztetek. Szeretetem apostolai, az ima és az áldozat mellett ragyogja be szíveteket Fiam szeretete és világossága. Ez a fény és szeretet ragyogja be mindazokat, akikkel találkoztok és vezesse vissza őket Fiamhoz. Veletek vagyok. Különös módon vagyok pásztoraitok mellett. Édesanyai szertetemmel beragyogom és bátorítom őket, hogy a Fiam által felszentelt kezükkel áldják meg az egész világot. Köszönöm nektek.

A kegyelem és az imádság, a várakozás és az ajándékozás ideje
 
2018. november 25.
Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság ideje, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy mindenekfelett szeressük Őt. Ezért, gyermekeim nyissátok meg szíveteket és családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen ajándékozássá válhasson. Gyermekeim, én veletek vagyok, és arra buzdítalak benneteket, hogy ne mondjatok le a jóságról, mert gyümölcsei messzire látszanak és hallatszanak. Ezért haragszik az ellenség, és mindent felhasznál azért, hogy elfordítson benneteket az imától. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária a mi időnkben, napjainkban jön el hozzánk. Buzdít bennünket, hogy a nekünk ajándékozott idő ne legyen hiábavaló számunkra. Az idő olyan, mint az üres edény, amely arra vár, hogy jócselekedetekkel töltsük meg. Jól ismert Szent Ágoston mondása: „Az emberek azt mondják, hogy jó vagy rossz az idő. Mi vagyunk az idő. Olyan az idő, amilyenek mi vagyunk.”

Azt kérdezzük: Miért teremtette Isten az időt? Miért kell ezt a furcsa életet nehézségeivel és bajaival, bűneivel és melléfogásaival megélni, mielőtt megnyílna előttünk az örökkévalóság kapuja? Ha Isten a szeretet, ha olyan jóságos, miért nem ajándékozott nekünk egyszerre mindent? Miért kell oly sok időnek elmúlnia, mielőtt célba érünk?

Maga az Isten időn kívüli, az örök most, boldog az örömben, ahol semmi sem hiányzik a számára.

Életünkben minden fokozatosan valósul meg, részletekben, kicsi lépésekben, amelyeket meg kell tennünk. Az Isten az embert tökéletlennek teremtette, de nem azért, hogy megnehezítse az életét, hanem azért, hogy lehetővé tegye számára, hogy részt vegyen saját háromságos életében. A három isteni személy benső élete az örök kölcsönös ajándékozás és elfogadás. Ez a szeretet teljessége, forrása és határtalan mélysége, amelyből mi is teremtettünk. A szeretet látható képe az ajándékozás és az elfogadás.

A Szűzanya jelenéseinek ideje ajándék és kegyelmi idő a számunkra. Olyan idő, amelyben Isten lehetőséget ad nekünk a növekedésre.

Isten a saját szeretetét kínálja számunkra, amelyre szabadon kell válaszolnunk. Ő várja a mi válaszunkat. Az idő Isten türelmének a jele.

Isten ha, mellette döntünk, tiszteli fejlődésünket és támogatja növekedésünket. Erre az útra küldte el Fiának, Jézusnak Édesanyját, aki az ajándékozásra buzdít bennünket, ahogyan Ő maga is Istennek ajándékozta szavait, testét és egész életét.

Ajándékozzuk magunkat Istennek, mindazt, ami vagyunk, és amink van, hogy mindent átváltoztatva és megújulva fogadhassunk.

Imádság

Szűz Mária, Béke Királynője, te hívsz és biztatsz bennünket, hogy sohase tékozoljuk el az időt, amelyet ajándékba kaptunk. Te is az időben éltél, két lábbal a földön, most pedig az örökkévalóságból jössz el hozzánk, hogy ezt az időt, amelyben élünk, megtöltsük jósággal és a jó mellett döntsünk. Köszönjük, hogy arra buzdítasz bennünket, hogy soha ne mondjunk le a jóról, amely végül mindig győzedelmeskedik. Kérlek, vezess minket, vezess édesanyai kezeddel, mindnyájunkat, az egyéneket, a családokat és a közösségeket és mindazokat, akik édesanyai oltalmadat kérik. Édesanyánk, járj közbe értünk Fiadnál, mert sohasem lehetett hallani, hogy Te elhagytad azokat, akik imáikkal oltalmadat kérték. Könyörögd ki számunkra, hogy a várakozásnak és az ajándékozásnak ez az ideje életünkben ne felületessen múljon el. Te, aki kegyelemmel teljes vagy, könyörögj értünk, hogy megszabaduljunk minden langyosságtól és lelki középszerűségtől. Szeplőtelen szíved szeretetével vonj magadhoz, és add, hogy általad megismerjük Jézust, Üdvözítőnket.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. november 2.

"Drága gyermekek! Édesanyai szívem szenved, míg gyermekeimet nézem, akik nem szeretik az igazságot, akik elrejtik azt, míg gyermekeimet nézem, akik nem imádkoznak érzelmeikkel és cselekedeteikkel. Szomorú vagyok, míg Fiamról beszélek, mert sok gyermekemnek nincs már hite, nem ismerik őt – a Fiamat. Ezért szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, törekedjetek az emberi szívek legmélyére nézni és ott biztos, hogy elrejtett kincsre fogtok találni. Ily módon nézni, a Mennyei Atya irgalma. A jót keresni ott is, ahol a legnagyobb rossz uralkodik, megpróbálni elfogadni egymást és nem elítélni, ez az, amit a Fiam kér tőletek. Édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy hallgassatok rá. Gyermekeim, a lélek erősebb a testnél, és a szeretet cselekedetei által átlép minden akadályt. Ne felejtsétek el, hogy Fiam szeretett és szeret benneteket. Szeretete veletek és bennetek van, ha egyek vagytok vele. Ő a világ világossága és senki és semmi nem tudja megállítani őt a végső dicsőségig. Ezért, szeretetem apostolai, ne féljetek tanúságot tenni az igazságról. Tegyetek tanúságot lelkese-déssel, tettekkel, szeretettel, áldozatotokkal, de mindenek felett alázattal. Tegyetek tanúságot az igazságról mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Mellettetek leszek, bátorítani foglak benneteket. Tegyetek tanúságot a szeretetről, amely sohasem szűnik meg, mert a Mennyei Atyától származik, aki örök és örökkévalóságot kínál gyermekeimnek. Fiam lelke veletek lesz. Újra arra hívlak benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Fiam szeretete tudja vezetni őket. Köszönöm nektek."

 

NYISSÁTOK MEG SZÍVETEKET!

2018. október 25.

"Drága gyermekek! Nagy kegyelemben van részetek, hogy új életre vagytok meghívva a nektek adott üzeneteim által. Gyermekeim, ez kegyelmi idő, idő és meghívás a megtérésre nektek és a jövendő nemzedéknek. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy többet imádkozzatok és nyissátok meg szíveteket Fiam, Jézus számára. Veletek vagyok és mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Valaki azt mondta, hogy Istennek könnyebb volt lejönni az égből a földre, mint fejünkből a szívünkbe jutnia. A szívben történik az Istennel való igazi találkozás. Isten hallja szívünkből fakadó imáinkat. Szívünk lehet sebzett, zárt, beteg, süket és néma. Szívünknek gyógyulására van szüksége. Isten kegyelmére van szükségünk ahhoz, hogy megengedjük Istennek, hogy a szívünkbe költözzön.

A Szűzanya mindig újra hív bennünket: „… nyissátok meg szíveteket Fiamnak.” Néha úgy tűnik számomra, hogy olyan állapotban vagyunk, mint a süketnéma ember az evangéliumban. Arra kéri Jézust, tegye rá a kezét. Jézus félre vonja, elválasztja a néptől, és azt mondja neki: „Effatha!”, ami azt jelenti: „Nyílj meg!” (Mt 7,34).

Mi is átélhetjük, hogy életünk egyes részei süketek és némák. Vannak olyan emberek, akiknél azt érzed, hogy be van betonozva a szívük, amikor Istenről beszélsz nekik. Ez mindnyájunkkal megtörténhet. Mindnyájan hordozunk negatív tapasztalatokat, elfojtásokat és sebeket, amelyek zárttá tették a szívünket. De, meg van a lehetőségünk és ajándékunk arra, hogy a Szűzanya közelsége és üzenetei által, találkozzunk Fiával, aki ránk is teheti, és ránk is szeretné tenni a kezét, hogy halljuk, amint mondja: Nyílj meg!

És van még egy sajátos hiányossága napjainknak: önmagunkért élünk és nem nagyon figyelünk másokra. Saját vágyainkkal, munkánkkal és problémáinkkal vagyunk elfoglalva, ezért nincs időnk másokra. Nem hallgatjuk meg mit mondanak vagy mit szeretnének mondani mások, vagy annyira gőgösek vagyunk, hogy beszélünk, beszélünk, és nem engedjük meg másoknak, hogy elmondják gondolataikat. Annak ellenére, hogy egészséges fülünk van, lélekben süketek vagyunk. Süketek vagyunk mások számára, de süketek vagyunk Isten hangjára is.

De, a saját beszédünk sincs rendben. Az emberek többsége szépen tud beszélni, efelől semmi kétség, de szavaink gyakran üres szavak. Gyakran sokat beszélünk, és keveset mondunk. Ezért mondhatjuk azt, hogy mi mindnyájan bizonyos értelemben „süketnémák” vagyunk.

Pontosan azért jött el Jézus, hogy visszaadja a hallásunkat és meggyógyítsa beszédünket, amellyel lehet, hogy gyakran bemocskoltunk másokat, ahelyett, hogy a másik ember pozitív oldalát látnánk, bátorítanánk és dicsérnénk.

Kérjük mi is a Szűzanyát, aki által Jézus ma is sok lelket és szívet gyógyító csodát tesz, hogy mi magunk is tanúságot tegyünk másoknak nyújtott szeretetéről.

Imádság

Szűz Mária, hálát adok neked minden üzenetedért és azokért is, akik úgy döntöttek, hogy komolyan veszik édesanyai szavaidat és követik azt. Hálát adok neked minden boldog találkozásért, amely a te jelenéseidnek, jelenlétednek és üzeneteidnek köszönhetően történt. Kérünk téged, járj közbe értünk Fiadnál, Jézusnál, hogy rajtunk keresztül sokan megérezhessék, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél és a végén mindig a jó győz. Add, hogy mindenki megérezze, te soha nem hagysz el bennünket.

Uram Jézus, add, hogy mi is érezzük, hogy kezeddel megérinted fülünket, hogy meghallhassuk szavaid erejét és szépségét. Add, hogy mi is érezzük ajkainkon gyengéd érintésed, hogy Igéid szolgálatában élhessünk, és minden embernek hirdethessük, hogy a Te Igéd az új és megsemmisíthetetlen élet Örömhíre. Köszönjük Jézus mindazt, amit ma teszel és adsz! Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. október 2.

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság: Fiam ölelő karja, Ő, aki szereti a lelket, Ő, aki önmagát adta értetek, és mindig újra ezt teszi az Eucharisztiában, Ő, akinek örök életet adó igéi vannak. Az Ő szeretetét megismerni, lábnyomát követni, lelki gazdagságot jelent. Olyan gazdagság ez, amely jó érzéseket kelt, szeretetet és jóságot lát mindenhol. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyetek olyanok, mint a napsugarak, akik Fiam szeretetének melegével mindenkit felmelegítenek maguk körül. Gyermekeim, a világnak szüksége van a szeretet apostolaira, a világnak sok imára van szüksége, de nemcsak szájjal mondott, hanem szívvel és lélekkel mondott imára. Gyermekeim, vágyakozzatok a szentségre, de alázatban tegyétek, alázatban, amely megengedi Fiamnak, hogy azt tegye általatok, amit Ő szeretne.

Gyermekeim, imáitok, szavaitok, gondolataitok és cselekedeteitek, mindez, vagy kinyitja vagy bezárja előttetek a mennyország ajtaját. Fiam utat mutatott és reményt adott nektek, én pedig vigasztallak és bátorítalak benneteket. Mert gyermekeim, én megismertem a fájdalmat, de volt hitem és reményem. Most az élet jutalmában van részem Fiam országában. Ezért, hallgassatok rám, legyetek bátrak, és ne lankadjatok el. Köszönöm nektek.

 

2018. szeptember 25.

Drága gyermekek! A természet is felétek nyújtja szeretetének jeleit, a nektek adott gyümölcsei által. És ti is bőséges ajándékot és gyümölcsöt kaptatok jövetelemmel. Gyermekeim, Isten tudja, mennyire válaszoltatok hívásomra. Én hívlak benneteket: Nincs késő, döntsetek a szentség és az Istennel való élet mellett, kegyelemben és békében! Isten meg fog áldani benneteket és százszorosat ad, ha Benne bíztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

2018. szeptember 2.

Drága gyermekek, szavaim egyszerűek, de tele vannak édesanyai szeretettel és gondoskodással. Gyermekeim, egyre jobban feltornyosulnak felettetek a sötétség és a megtévesztés árnyai, én pedig fényre és igazságra hívlak titeket – Fiamhoz hívlak benneteket. Csak Ő tudja átformálni a kétségbeesést és a szenvedést békességgé és derűvé, csak Ő tud reményt adni a legmélyebb fájdalmakban. Fiam a világ élete. Minél jobban megismeritek, mindinkább közelebb kerültök hozzá, annál jobban fogjátok szeretni, mert Fiam a szeretetet. A szeretet megváltoztat mindent, széppé teszi azt is, amit a szeretetlenség jelentéktelenné tesz. Ezért újra mondom nektek, hogy nagyon kell szeretnetek, ha lélekben növekedni szeretnétek. Szeretetem apostolai, tudom, hogy nem mindig könnyű, de gyermekeim a fájdalmas utak vezetnek a lelki növekedéshez, a hithez és Fiamhoz. Gyermekeim, imádkozzatok és gondoljatok Fiamra. A nap minden pillanatában emeljétek fel lelketeket hozzá, én pedig, a legszebb kert virágaiként gyűjtöm össze imáitokat, és Fiamnak ajándékozom. Legyetek szeretetem igaz apostolai, terjesszétek mindenkinek Fiam szeretetét, legyetek a legszebb virágok kertje. Imáitokkal segítsetek pásztoraitoknak, hogy minden ember felé szeretettel telt lelki atyák legyenek. Köszönöm nektek.

2018. augusztus 25.

Engedjétek meg Istennek, hogy a megtérés útján vezessen benneteket!

Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő. Gyermekeim, többet imádkozzatok, kevesebbet beszéljetek és engedjétek meg Istennek, hogy a megtérés útján vezessen benneteket. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Jézus nyilvános működésének első szavai a megtérésre és a szavába való bizalomra hívnak. A Szűzanya ebben az üzenetében arra hív bennünket, engedjük meg Istennek, hogy a megtérés útján az új életre vezessen minket. Sok korábbi üzenetében, az elmúlt évek jelenései során a Szűzanya a következő szavakkal hívott bennünket:

„A megtérés könnyű lesz mindazoknak, akik el akarják fogadni. Ez olyan ajándék, amelyet ki kell imádkoznotok felebarátaitok számára… Ma mindnyájatokat szeretnélek betakarni palástommal és elvezetni a megtérés útjára. Drága gyermekek, kérlek, benneteket adjátok az Úrnak múltatokat, minden rosszat, amely felgyülemlett szívetekben… Veletek maradok megtérésetek útján… Ma is teljes megtérésre hívlak benneteket, amely nehéz azoknak, akik nem Istent választották… Drága gyermekek, Istenhez való teljes megtérésre hívlak benneteket. Isten meg tud adni nektek mindent, amit kértek tőle… Örülök megtéréseteknek és édesanyai palástommal oltalmazlak benneteket… Nem mondhatjátok, hogy megtértetek, mert életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia.”

Ez csak néhány a Szűzanya megtérésre hívó üzenetei közül. Számos üzenete és szava a megtérésről, az élet megváltoztatásának szükségességéről és fontosságáról szól, vagy jobban mondva az egyetlen fontosra és szükségesre vonatkozó látásmód megváltoztatásáról. Ezért fontos, hová nézel, mire irányul tekinteted. Ahogyan van testi szem, ugyanúgy van a léleknek, a szívnek is szeme. Ha kinyitod lelki szemed, észreveszed, hogy Isten oly közeli, itt van előtted. Ha rátekintesz, akkor az Ő lelke és ereje szívedbe árad. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Látják majd a szegények és örvendeznek; keressétek Istent és élni fog szívetek.” (Zsolt 69, 33). Ezért fontos azt látni, arra tekinteni, amivé szeretnél válni. Fontos Jézusra tekinteni, akit a Szűzanya ajándékoz nekünk, és akihez ő vezet bennünket. Jézusra nézni azt jelenti, látni azt a sok csodát, amelyet ő tett és, amelyet veled is meg tud tenni. Ő szabaddá, örömtelivé és teljes emberré tud tenni. Te azzá válsz, amit nézel, amire tekintesz. Ez az új élethez vezető út, amelyet Isten ajándékoz nekünk.

A megtérés út, folyamat. A megtérésnek ezen útján fontos a keresztény élet kipróbált eszközeit alkalmazni és azokat az eszközöket is, amelyekre a Szűzanya emlékeztet minket üzeneteiben. Ilyen eszköz a böjt, a lemondás. A böjt segít megérezni Istent, az ő közelségét és így válunk érzékenyebbé a lelkiekre és Isten érintésére szívünkben.

Ugyanígy segítség számunkra az adakozás is. Bátran adni, megosztani. Amikor adsz, akkor lemondasz valamiről, amit te is használhatnál. Így erősíted lelked és érzékeled a szeretetet és a jóságot. Így tapasztalod meg Isten működését és azt, ahogyan a jó elkezd növekedni benned.

Különlegesen jó imádkozni. Az ima az Istennel való találkozáshoz vezető út. Az imádságban a legfontosabb az összeszedettség, tudatában lenni annak, hogy ki vagyok én, és ki az Isten. Az ima, beszélgetés. Az ima nem monológ. Az ima nem csak az, hogy mi Istenhez beszélünk, hanem az is, hogy meghallgatjuk azt, amit Ő szeretne mondani nekünk.

Ez azt jelenti, megengedjük Istennek, hogy a megtérés útján vezessen bennünket. Ez egy folyamat, út és fáradhatatlan együtt járás Istennel. Csakis így tudjuk megélni az élet teljességét, amelyre a Szűzanya ebben az üzenetében is meghív bennünket.

Imádság

Szűz Mária, Te egyedül haladtál előre a hit útján. Mindazt, amit Istennel együtt éltél meg, minden nehézséget, fájdalmat és örömöt, a hitben élted meg, nem pedig a látásban. Azért vagy boldog, mert hittél. Azért vagy Édesanya, mert kitartottál a legnehezebb pillanatokban is a kereszt alatt, Fiad mellett a Kálvárián. Itt, a Kálvárián lettél minden ember Édesanyjává. Te soha sem szűnsz meg Édesanya lenni, aki hív, bátorít, biztatja gyermekeit, hogy megnyissák szívüket és megtérő emberekké váljanak. Kérlek, segíts közbenjárásoddal, hogy komolyan vegyük Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk szavait. Segíts mindenkinek, de különösen azoknak, akik eltávolodtak az élet forrásától, az Istentől, hogy rátalálhassanak az Istennel való találkozás útjára, amelyben az élet egész teljessége rejtezik. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. augusztus 2.

Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a békére, nyissátok meg szíveteket Fiamnak, hogy szívetekben a Fiam iránti szeretet énekeljen, mert csak ebből a szeretetből fakad a lélek békéje. Gyermekeim, tudom, hogy van bennetek jóság, tudom, hogy van bennetek szeretetet - irgalmas szeretetet. De sok gyermekemnek még zárva van a szíve. Azt gondolják, hogy cselekedhetnek anélkül, hogy gondolataikat a Mennyei atya felé irányítanák, aki megvilágosít, Fiam felé, aki újra és újra veletek van az Eucharisztiában és hallgatni szeretne benneteket. Gyermekeim, miért nem beszéltek hozzá? Mindnyájatok élete fontos és értékes, mert a Mennyei Atya ajándéka az örökkévalóságra. Ezért soha ne felejtsetek el neki hálát adni, beszélni hozzá. Tudom, gyermekeim, hogy az eljövendők ismeretlenek számotokra, de amikor elérkeznek, majd minden kérdésetekre választ kaptok. Anyai szeretetem arra vágyik, hogy készek legyetek. Gyermekeim, életetekkel keltsetek jó érzéseket az emberek szívében, akikkel találkoztok, a béke, a jóság, a szeretet és a megbocsátás érzését. Az imában figyeljétek, mit mond nektek Fiam, és aszerint cselekedjetek. Újra hívlak benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, azokért, akiket Fiam meghívott. Jegyezzétek meg, hogy imára és szeretetre van szükségük. Köszönöm nektek.

2018. július 25.
Isten hívott meg, hogy Hozzá vezesselek benneteket

"Drága gyermekek! Isten meghívott  engem, hogy Hozzá vezesselek benneteket, mert Ő a ti erőtök. Ezért arra hívlak titeket, imádkozzatok Hozzá és bízzatok Benne, mert Ő a menedéketek minden rossztól, amely leselkedik és eltávolítja a lelkeket a kegyelemtől és az örömtől, amelyre mindnyájan meg vagytok hívva. Gyermekeim, éljétek meg a mennyországot itt a földön, hogy jó legyen nektek és  Isten parancsolatai legyenek világosság az utatokon. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűz Mária így kezdi üzenetét: „Isten hívott meg…” Máriát Isten már édesanyja, Anna méhében, fogantatásakor meghívta. Különleges módon szólította meg Gábor arkangyal által, Názáretben. Mária és az angyal találkozása Mária életének összefoglalója, kiváltsága és méltósága. Az angyali üdvözletig az evangélisták nem írják le róla: ki ő, honnan való, milyen a lelke és a lénye. Az angyal szavára egyszerre ragyog fel számunkra nagysága és méltósága. Feltárul előttünk múltja és jövője az, ami fogantatásakor és az is amivé halálában lesz, valamint az üdvtörténetben való szerepe.

 „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled!” Gábor angyal szavai kifejezik Mária lényének teljes mélységét és azt a fényt, amely jelen van lényében. Mária kegyelemmel teljes, az Úr vele van, áldott ő, mert hitt és elfogadta Isten hívását. Az ő méhe fogadja Isten Fiát. Élő templommá lesz, amelyben majd az Emmánuel lakozik. Mária örömmel és tudatosan mondja ki a beleegyezés szavait, hitben és Isten iránti engedelmességben: „Íme, az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint.” Mária a Szentlélek igazi templomává lett, és most is Isten Fiának temploma.

Amikor Jézus a kereszten függött, ránk gondolt és ezekkel a szavakkal adott át bennünket édesanyjának: „Fiacskám, íme, a te édesanyád!” Attól a pillanattól kezdve Mária a mi anyánkká lett, édesanyánkká, aki Istenhez vezet. Ő el tudja és el szeretné vezetni mindazokat, akiket rá bíztak és, akik hozzá menekülnek. János apostol elsőként fogadja be a saját házába, életébe. Nekünk is be kell fogadnunk Máriát, mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy eljutunk Istenhez és minden rossztól megmenekülünk. Egyik üzenetében azt mondta: „Drága gyermekek, szükségem van imáitokra és IGENETEKRE.

Mária szavaihoz és hívásához fűződő gyermeki bizalmunk fejezi ki, mennyire tartozunk hozzá. Amikor a hívő gyermeki bizalommal viseltetik Mária iránt „befogadja őt” és ő bevezeti benső életébe. Minden keresztény életének Mária által átjártnak kellene lennie. Mária jellemző tulajdonsága, hogy másokért él. Életében semmi sem magánjellegű, mindennel másokat szolgál.

Isten arra hívta meg Máriát, hogy Fiának, Jézusnak édesanyja legyen. Mária anyaságának értelme abban van, hogy újjászülje Isten gyermekeit, egészen a világ végezetéig. Az Édesanya hív, ismétel, fáradhatatlan, megbocsát és szeret. Ezt teszi fáradhatatlanul az egész egyháztörténelem folyamán, amelyet megerősítenek hosszan tartó međugorjei jelenései is. Isten Mária által hív bennünket, hogy meghalljuk és válaszoljunk édesanyai hangjára, amely nem fenyeget, hanem anyai gyengédséggel és türelemmel ismétel, hogy végre felfedezzük az élet forrását és menedékét, aki maga az Isten. 

Imádság

Édesanyám, Mária neked szeretném ajánlani mindazt, amit én még nem adtam oda, kérlek, Te vedd el. Érints meg, tisztíts meg, és győzd le a bennem lévő félelmet, amelyeknek talán tudatában sem vagyok.  Be akarlak fogadni lényem legmélyebb szeretetébe. Lépj be szívem és lelkem mélyére, te Szeplőtelen és kegyelemmel teljes, abba mélységbe, amelyet én nélküled nem tudok meglátogatni. Isten Anyja, légy az én édesanyám. Te, aki a legtisztább vagy, öltöztess önmagadba úgy, ahogyan a Szentlélek árnyékával betakart téged, Te legtisztább, legszentebb és szeplőtelen Édesanya. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. július 2.

Drága gyermekek! Mindnyájatok édesanyja vagyok, ezért ne féljetek, mert hallom az imáitokat, de tudom, hogy kerestek engem, és ezért kérem Fiamat értetek, Fiamat, aki egy a Mennyei Atyával és a Vigasztaló Szentlélekkel, Fiamat, aki a Mennyország felé - ahonnan jött - a béke és a fény Országa felé vezeti a lelkeket. Gyermekeim, szabadságot kaptatok arra, hogy válasszatok; ugyanakkor, mint édesanyátok, kérlek benneteket, hogy jóra használjátok szabadságotokat.  Tiszta és egyszerű lelketekkel megértitek ezt. És ha néha nem is értitek a szavakat, érzitek magatokban, mi az igazság. Gyermekeim, ne veszítsétek el az igazságot és az igazi életet azért, hogy hazugságokat kövessetek. Az igazságban megélt élet által a Mennyek Országa belép a szívetekbe,  ez pedig a béke, a világosság és a harmónia országa. Akkor, gyermekeim, nem lesz önzés, ami eltávolíthatna benneteket Fiamtól. Szeretet és egymás megértése lesz, mert, jegyezzétek meg, újra mondom nektek: imádkozni, azt is jelenti, hogy szeretni másokat, felebarátaitokat és nekik ajándékozni magatokat. Szeressétek Fiamat és adjátok oda magatokat Fiamban, akkor Ő fog cselekedni bennetek és értetek. Gyermekeim, gondoljatok szüntelen Fiamra és mérhetetlen szeretettel szeressétek őt, akkor igazi életetek lesz, és az lesz az örökkévalóság. Köszönöm nektek, szeretetem apostolai.

2018. június 25. a jelenések 37. évfordulója

A FIAMAT ADOM NEKTEK

"Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak mindnyájatokért, azokért, akik megtértek és elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és a szentség útján. Örüljetek, gyermekeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szeret mindnyájatokat és idejövetelem által az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Szűzanya, a Boldogságos Szűz Mária jelenéseinek harminchetedik éve után hálát ad az Úrnak. Sokszor mondta, hogy Isten megengedte neki, hogy eljöjjön hozzánk, Isten küldte őt közénk, ide a földre. Ő ma is édesanyai szolgálatát végzi, a béke és az élet forrásához hívja és vezeti gyermekeit. Minden, amit Mária értünk tesz, Krisztus, az egyetlen Megváltó felé irányul. Mária semmit sem tesz egyedül, hanem Istennél bennünket képvisel.

Utánunk, gyermekei után való vágya vezette és tartotta őt itt, immár oly sok éve, hogy fáradhatatlanul hívjon bennünket. Szomjúhozza az emberi lelkeket és szíveket, amelyeket a megtérés és a szentség útjára szeretne vezetni.

Mária szüntelenül azt mondta Istennek: „Történjék velem szavaid szerint.” A világtörténelem legfontosabb eseménye a Getszemáni kert éjszakai sötétjében történt. Ez pedig Krisztusnak az Atya felé kimondott „igenje” volt. Életed legfontosabb eseménye akkor történik, amikor, mint Mária az elfogadás útját választod. A mi életünk a hitben vezet rá erre az „igenre”. A kereszténység lényege, szüntelen ismételgetése Istennek, hogy „legyen meg a Te akaratod”. A Szűzanya állandóan ezeket a szavakat ismételgette Istennek.

Nekünk könnyebb azt mondanunk, hogy Mária bűntelen, szeplőtelen, hogy Isten Anyja volt, kivételes teremtmény és nem lehet őt követni. De, ez csak kifogás és mentség a kegyelem hívására, hogy kövessük őt a szentség útján.  Jézus azt szeretné, hogy kövessük Mária hívását és útját, mert ő radikális volt az Istennek való önátadásban.

Különösen kiváltságos idő ez a fejlődésre és az előrehaladásra a megtérés és a szentség útján, a megpróbáltatások és a viharok idején. Szükségünk van a keresztekre ahhoz, hogy tudjunk növekedni a hit útján. Keresztjeink különbözőek lehetnek, mint például: kísértés, aggódás a jövő, az egészség, a munkahely, a házasságban és a családban való problémák miatt. Minden keresztnek és viharos életszakasznak van értelme. Ez Isten átvonulása, amely nagy kegyelmeket hoz, de mindenekelőtt a bizalom kegyelmét.

Isten nem a tökéletességünkön keresztül közelít meg bennünket, hanem tökéletlenségünk, gyengeségünk és tehetetlenségünk által. Amikor azt gondoljuk, hogy tökéletesek vagyunk és Isten nélkül is élhetünk, azt az illúziót teremtjük meg, hogy nincs szükségünk Istenre. Mária, Jézus és a mi édesanyánk szeretne felébreszteni bennünket lelki álmunkból és a magunk alkotta illúzióból. Azt szeretné mondani nekünk, hogy mindenben Istentől függünk. Ha megnyílik lelki szemünk, akkor megszületik bennünk a hála mindazért, amit Isten tesz és tenni kíván a szívünkben.

Éljünk Isten hálás gyermekeiként! Adjunk hálát az Úrnak Mária oly sok év óta tartó jelenéseiért és közelségéért. Adjunk hálát az Úrnak életünk minden szép és nehéz eseményéért, mert mindent a javukra fordít azoknak, akik szeretik Őt és hisznek benne.

Imádság

Mária, aki az Atya gondolataiban élsz, Mária, aki az Atya szándékainak jegyese vagy, átölelve engem édesanyai jelenléteddel, emlékeztess arra, hogy bölcsességgel és szeretetből teremtettem, hogy hálatelt szívvel a végtelen jóságú Atyának ki tudjam mondani: „Hálát adok neked Uram, hogy ilyen csodálatosnak alkottál!”

Mária emlékeztess engem fogantatásom pillanatára és én neked szentelem azt. Neked ajánlom földi édesapámat és földi édesanyámat, és neked szentelem az ő egységüket. Neked szentelek minden földi közösséget, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember bölcsességgel és szeretetből adjon életet. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2018. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a Szűzanya jelenését, amely 3 percig tartott (18:39-18:42).

A jelenés után Ivanka ezt mondta:

A Szűzanya a következő üzenetet adta:

 „Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

 

2018. június 2.

"Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy a szív egyszerűségében fogadjátok szavaimat, amellyel édesanyaként szólok hozzátok, hogy a teljes világosság, tisztaság, Fiam egyedülálló emberi és Isteni szeretetének útján járjatok. Emberi szavakkal leírhatatlan öröm és fény fog lelketekbe hatolni, átölel benneteket Fiam békéje és szeretete. Ezt kívánom valamennyi gyermekemnek. Ezért, ti, szeretetem apostolai, ti, akik tudtok szeretni és megbocsátani, ti, akik nem ítélkeztek, arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek példa mindazoknak, akik nem a világosság és a szeretet útján járnak, vagy letértek arról. Életetekkel mutassátok meg nekik az igazságot. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, mert a szeretet legyőz minden nehézséget, és minden gyermekem a szeretetre szomjazik. Szeretetben való egységetek ajándék Fiam számára és számomra. De gyermekeim, jegyezzétek meg, hogy szeretni azt jelenti, jót akarni a felebarátomnak, és vágyakozni a felebarátom lelkének megtérésére. Amíg titeket nézlek, akik körém gyűltetek, szomorú a szívem, mert oly kevés testvéri szeretetet és irgalmas szeretetet látok. Gyermekeim, az Eucharisztia az én köztetek élő Fiam, igéi segítenek majd megérteni, mert az Ő igéje élet, az Ő igéje által lélegzik a lélek, az Ő igéje ismerteti meg a szeretetet. Gyermekeim, újra édesanyaként kérlek benneteket, aki jót akar gyermekeinek, szeressétek pásztoraitokat, imádkozzatok értük. Köszönöm nektek."  

2018. május 25.

Az Atyaistenbe vetett bizalom

Drága gyermekek! Ebben a békétlen időben arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok Istenben, aki a ti Atyátok, aki a mennyekben van, és aki engem küldött, hogy Hozzá vezesselek titeket. Nyissátok meg szíveteket az ajándékokra, amelyeket Ő szeretne adni nektek és szívetek csendjében imádjátok Fiamat, Jézust, aki életét adta azért, hogy örök életetek legyen, ahová el szeretne vezetni benneteket. A ti reményetek a Magasságbelivel való találkozás öröme legyen a mindennapi életben. Ezért hívlak benneteket: ne hanyagoljátok el az imát, mert az ima csodákat művel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűz Mária üzeneteiben beszélt nekünk az Istenről, aki Atya, és szívünk megnyitására, a bizalomra és az akaratának való önátadásra hív bennünket. Sokszor mondta, hogy Isten engedte meg neki, hogy ilyen hosszú ideig velünk maradjon. Minden Istentől van. Minden az Ő szent akarata szerint történik. A Szűzanya jelenése is Isten tervében van. Ahogyan Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelének 8 fejezete 6. versében olvassuk: „Nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől minden van…” Minden a maga sajátos módján az Atyaistenből forrásozik.

A Szűzanya ebben az üzenetében az Atyaistenbe vetett bizalomra hív. Az igazi Isteni atyaságban a hit elfogadásához szükséges a Szentlélek megvilágosító ereje és a szeretet. A bizánci szertartásban, a Hiszekegy elimádkozása előtt a diakónus figyelmezteti a híveket: „Szeressük egymást, hogy egy szívvel vallhassuk meg: Hiszek az Istenben, mindenható Atyában.”

Az evangélium szinte minden oldalon az Istenhez való közelebb jutás feltételeként a hit szükségességét hangsúlyozza. Az üdvösség az Isten megismeréséből áll, de hit nélkül ez elérhetetlen.

Ábrahám az Istenbe vetett határtalan bizalom klasszikus példája. Nemcsak kész volt igazságként elfogadni, amit Isten mondott neki, hanem még abban a pillanatban meg is cselekedte. Az ilyen hit tetszik az Istennek. Aki Istenhez közelebb akar kerülni, annak bíznia kell benne.

Az Újszövetségben találkozunk Mária hitével. Ő „boldog, mert hitt” (Lk 1, 45). Máriának sem volt könnyű. Az arkangyal megígérte neki, hogy az Üdvözítő édesanyja lesz, és Jézus születését az angyalok éneke, valamint a napkeleti bölcsek látogatása kísérte. Majd a hosszú évek hétköznapjai következtek Názáretben, csodák, jelenések és Isten különleges jelei nélkül. Mindezt Mária nem a látásban, hanem a hitben élte meg. Végül Jézus messiási küldetése a szégyenteljes keresztfán végződött. Egyes egyházatyák azt mondták, hogy Mária a kereszt lábánál, a Kálvárián elszenvedte a kételkedés kísértését. De a Kálvárián tanulta meg a bölcsesség utolsó lépcsőfokát, a kereszt bölcsességét is. Állhatatos maradt a hitben még a halállal való szembesülésekor és a látszólagos Istentől való elhagyatottság idején is.

Máriának azért van bátorsága az Atyaistenbe való bizalomra hívni bennünket, mert ő is hozzánk hasonlóan a hit útján járt. Ő hitt és nem csalódott. Ő nem azért jött, hogy becsapjon, hanem, hogy az életre vezető útra vezessen bennünket.

Figyeljünk az édesanya hangjára és válaszoljunk imádságra szólító hívására, amely által Isten ma is csodát tehet és csodát szeretne tenni az életünkben.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki a Mennyei Atya leánya, a mi Urunk édesanyja és a Szentlélek jegyese vagy vezess el bennünket Istenhez. Kérünk Téged, tekints ránk, járj közbe értünk, vonj magadhoz minket, hogy mi magunk is megtapasztalhassuk és találkozhassunk az élő Istennel, akihez vezetsz bennünket. Vezess minket vissza tévútjainkról, arra az útra, amely Istenhez, az élet forrásához vezet. Te, aki magad is bejártad e siralomvölgyet, ne hagyd el gyermekeidet, akik imáikkal hozzád kiáltanak. Neked ajánljuk mindazokat, akik tévúton járnak, mindazokat, akik sötétségben és a bűn rabságában élnek. Ó, Mária, Édesanyánk, aki sohasem hagyod el gyermekeidet, aki sok év óta oly türelmes vagy hozzánk, imádkozz velünk és értünk Fiadhoz, hogy megnyílhasson előttünk az isteni új élet, amelyet Ő ajándékoz nekünk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. május 2.

Drága gyermekek! Fiam, aki a szeretet fénye, mindent, amit tett és tesz szeretetből teszi. Így ti is gyermekeim, amikor szeretetben éltek és szeretitek felebarátaitokat Fiam akarata szerint cselekedtek. Szeretetem apostolai, váljatok kicsinyekké, tiszta szíveteket nyissátok meg Fiamnak, hogy általatok munkálkodhasson. A hit segítségével teljetek el szeretettel. De, ne felejtsétek el gyermekeim, hogy az Eucharisztia a hit szíve, az én Fiam, aki testével táplál, vérével pedig erősít benneteket. Ez a szeretet csodája: Fiam, aki mindig újra eljön, él, hogy életre keltse lelkeket. Gyermekeim, a szeretetben élve, Fiam akaratát teszitek és Ő bennetek él. Gyermekeim, édesanyai kívánságom, hogy mindig jobban szeressetek, mert Ő szeretetével hív benneteket, szeretet ajándékoz nektek, hogy azt terjesszétek magatok körül. Az Ő szeretete által édesanyaként vagyok veletek, hogy a szeretet és a remény szavaival szóljak hozzátok, hogy az örök, győztes-ige által, amely idő és halál felett való, beszéljek hozzátok, és arra hívjalak titeket, hogy szeretetem apostolai legyetek. Köszönöm nektek.

2018. április 25.

A FELTÁMADT KRISZTUS ERŐT AD

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy Jézussal éljétek új életeteket. A Feltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásaiban, az imádságban pedig odaadók és állhatatosak, mert Jézus sebei által megmentett titeket és feltámadásával új életet adott nektek. Imádkozzatok gyermekeim és ne veszítsétek el a reményt. Legyen öröm és béke szívetekben és tegyetek tanúságot az örömről, hogy az enyéim vagytok. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűz Mária Jézussal együtt élte életét attól a pillanattól kezdve, hogy Gábor angyal által kimondta igenjét Istennek, egészen keresztig. Fiával, Jézussal együtt élte meg a fájdalom, a megalázás és a megvetettség minden pillanatát. A remény édesanyja volt és maradt is. Minden fájdalom és üldöztetés ellenére, amelyeket átélt, ujjongva kiáltotta: Magasztalja lelkem az Urat.

Most eljön és abból a dicsőségből szól hozzánk, amely mindazokra vár, akik életüket és minden bizalmukat az Úrba helyezik. Krisztus feltámadásával jött el a rendkívüli örömhír és az élet győzelme a halál felett, a kegyelem győzelme a bűn felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett. A Szűzanya édesanyaként azt szeretné, hogy mi is Jézus győzelmének részesei legyünk.

Egyik üzenetében a Szűzanya a következőket mondja: „Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és adjátok nekem mindazt, ami benne van: örömöt, szomorúságot és a legkisebb fájdalmat is, hogy fel tudjam ajánlani Jézusnak, hogy Ő mérhetetlen szeretetével felgyújtsa és szomorúságotokat feltámadásának örömévé változtassa.”

Jézus számára nem létezik reménytelen és kiút nélküli helyzet és állapot. Ő maga is megkísértetett, és átment a kísértés és a szenvedés tüzén, ezért tud segíteni nekünk minden helyzetben és állapotban. Az apostolok mindenekelőtt Jézust, mint prófétát és gyógyítót követték. Sokan mentek utána és Messiásnak kiáltották ki. A Messiástól azt várták, hogy győzzön az ellenség felett, és új országot alapítson.

Pont az ellenkezője történt, Jézus meghalt a kereszten, mint próféta elvetetten, de ezzel megkérdőjelezte azok hitének, akik Messiásnak mondták, mert a Messiás nem halhat meg a kereszten, egyszerűen nem végezheti így. A tanítványok nem értették meg, amikor Jézus erről a halálig való megalázásról beszélt, vagyis a felemeltetésről, amelyet Istennek a feltámadással kell végbevinnie. Ezért a tanítványok elmenekültek, mert megijedtek, és így nem követték Jézust szenvedésében.

A tanítványok szempontjából úgy tűnt, mint egy sikertelen terv, arról való lemondás, amiben hittek, lemondás a mesterükről, a prófétáról és a Messiásról. A zsidók is úgy tekintettek Jézus halálára, mint egy ember halálára, aki Istentől és embertől átkozottan halt meg: annak halála ez, aki a fán függ, mert ily módon hal meg az, akit átkozottnak mondtak.

A húsvét, vagyis Jézus feltámadása mindent fejre állít. A szégyenfát az üdvösség fájává változtatta. A feltámadt Krisztus örökké él. Ő a győztes. Értünk győzött és értünk támadt fel.

Próbáljunk meg legalább néhány pillanatig elgondolkodni Jézus győzelmének mivoltán. Jézus nem az embert győzte le, hanem a gyűlöletet, a bűnt, a halált. Jézus kereszthalála és feltámadása győzelem a halál és a világ bűnei felett. Jézus legyőzte az ördögöt. Jézus feltámadása nem dacolás az emberekkel, Jézus nem akarta megalázni az embereket. Nem jelent meg Pilátusnak vagy Kaifásnak, Heródesnek vagy Annásnak, és más zsidóknak sem, hogy diadalmasan rámutasson arra, hogy tévedtek és megalázza őket. Jézus értük is meghalt és értük is feltámadt. Jézus mindnyájuknak Üdvözítője akar lenni. Minden embert meg szeretne nyerni. Lehetőséget ad minden embernek az új életre. Ez győzelem az emberekért, az emberért. Jézus megszakította a gyűlölet és a világ bűneinek láncát.Mi is vágyakozunk a győzelemre. Sajnos, leggyakrabban mi meg akarjuk alázni az embereket. Az emberek háborúskodnak egymás között, hogy legyőzzék az ellenséget. Az emberek pártok mellett döntenek, hogy legyőzzenek másokat. Megváltoztatják politikai nézeteiket és törekednek legyőzni az ellenfelet. Csak kevéssé tudjuk megszerezni az embereket, megnyerni őket a jónak, kevéssé tudjuk értékelni az embert. Némelykor fontosabb számunkra a saját elvünk és gondolatunk, saját önző terveink, mint azok az emberek, akik körülöttünk vannak. A húsvét Jézus győzelmének ünnepe marad. Maradjon a húsvét bennünk is, és számunkra is Jézus győzelmének ünnepe. Győzzön Jézus szeretete mindnyájunk szívében, hogy mellettünk senki se érezze legyőzöttnek magát, hanem oltalom alatt lévőnek. Szerezzünk barátokat és ne gyarapítsuk az ellenségeinket, és akkor a feltámadás szolgálatában állunk.

IMÁDSÁG

Szűz Mária, a mi Urunk Jézus, a bűn, a halál és a rossz legyőzőjének édesanyja. Ó Mária, te, aki legjobban ismered Fiadat, és aki egy voltál és maradtál is vele a szeretetben, járj közben értünk, akik még megkísértetünk, hogy a kísértések idején erősek legyünk, az imádságban pedig állhatatosak és odaadók. Semmi ne térítsen le bennünket az Úr felé vezető útról. A gyengeségeink is legyenek segítségünkre az alázatosságban való növekedésben. Könyörögd ki számunkra küzdelmeinkhez az erőt és a kegyelmet. Te, aki a mi életünkhöz hasonló életet éltél, és aki legjobban tudod, hogyan lehet megőrizni a szívbéli örömöt, minden élet adta fájdalom ellenére is. A te közbenjárásodra és imádságodra szívünkben éledjen fel az isteni örömhír, amelyet Krisztus feltámadásával ajándékozott nekünk. Ámen. 

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. április 2.

Drága gyermekek, a Mennyei Atya nagy szeretete által édesanyátokként vagyok mellettetek, ti pedig mellettem, mint gyermekeim, mint szeretetem apostolai, akiket szüntelenül magam köré gyűjtök. Gyermekeim, ti vagytok azok, akiknek az imádság mellett teljesen át kell adnotok magatokat Fiamnak, hogy többé már ne ti éljetek, hanem Fiam bennetek. Hogy, így mindazok, akik nem ismerik Fiamat, bennetek lássák meg Őt és vágyjanak arra, hogy megismerjék. Imádkozzatok, hogy bennetek elszánt alázatosságot és jóságot lássanak, készséget mások szolgálatára. Hogy bennetek azt lássák, hogy a Fiammal közösségben szívvel élitek meg világi hivatásotokat. Hogy bennetek Fiam iránti szelídséget, gyengédséget és szeretetet lássanak, ahogyan testvéreitek iránt is. Szeretetem apostolai, sokat kell imádkoznotok, meg kell tisztítanotok szíveteket, hogy először ti járjatok Fiam útján, hogy ti legyetek azok az igazak, akik Fiam igazságosságához kapcsolódtok. Gyermekeim, mint apostolaim egyesülnötök kell a Fiamtól származó közösségben, hogy azok a gyermekeim, akik nem ismerik Fiamat, felismerjék a szeretet közösségét és vágyjanak arra, hogy Fiammal járjanak az élet útján, az egység útján. Köszönöm nektek!

2018. március 25.

A kereszt a győzelem és a remény jele

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben legyetek velem az imában, amikor a sötétség harcol a világosság ellen. Imádkozzatok gyermekeim, gyónjatok meg és kezdjetek új életet a kegyelemben. Döntsetek Isten mellett és Ő a szentség felé fog vezetni benneteket és a kereszt a győzelem és a remény jelévé lesz számotokra. Legyetek büszkék arra, hogy meg vagytok keresztelve és a szívetekben legyetek hálásak azért, hogy része vagytok Isten tervének. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya nem mond le arról, hogy hívja gyermekeit, különösen ebben a kegyelmi időben, amikor intenzívebben éljük át hitünk titkait: Jézus szenvedését, halálát és feltámadását. Ebben a világban élve, elmerülve evilág lelkületébe, a test és a lélek, a sötétség és a világosság harcának világában. Ebben a harcban azonban nem vagyunk egyedül, mert Édesanyánk, Mária a vele való imaközösségre hív bennünket. Ez az egyetlen út Istenhez és afelett való győzeleméhez, ami veszélyezteti az embert.

Krisztus keresztje – a győzelem és a remény jele előttünk áll. A Szűzanya az elmúlt évek során, sokszor beszélt üzeneteiben a keresztről:„Különösen imádkozzatok a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak… Ma különleges módon hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe a keresztet és elmélkedjetek Jézus sebeiről. Kérjétek Jézust, hogy gyógyítsa be sebeiteket, amelyeket, drága gyermekeim, életetek folyamán kaptatok bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt. Drága gyermekeim, csakis így fogjátok megérteni, hogy a világnak szüksége van arra, hogy a Teremtő Istenbe vetett hite meggyógyuljon… Gyermekeim, csakis az ajándékozás által érthetitek meg Jézus mindnyájunkért való keresztáldozatának ajándékát.”

Jézus keresztje nem külső jel, szertartási jelkép vagy díszítő elem a nyaklácon. Jézus keresztje véres valóság és halálos áldozat, az isteni önajándékozás és szeretetet cselekedete minden ember megmentéséért, a te és az én üdvösségemért.

Jézus mondja: „Aki nem vesz fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.” Az ember gyakran önmaga keresztje. És pontosan azért, mert gyakran önmagunk keresztje vagyunk, fedezzük fel azt, hogy Isten nem-tökéletesnek teremtett bennünket, de nem azért, hogy megnehezítse az életünket, hanem azért, hogy lehetővé tegye számunkra az ő benső életében való részvételünket. Amikor kikerültünk Isten a kezéből nem voltunk teljesen készek. Lehetőséget adott azonban számunkra, hogy dolgozzunk a saját szívünkön és életünkön, hogy ne legyünk önmagunk keresztje, és másokat se terheljük keresztjeinkkel.

Isten Jézusban emberré lett, hogy megmutassa, hogyan élt Isten emberi életet, és hogyan élhet az ember isteni életet. Isten elküldte Fiát a földre a te és az én üdvösségemért. Ezt mondja ki mély hittapasztalatából merítve Szent Pál: „Szeretett engem és önmagát adta értem.” Értem és érted elvezették, mint a leölésre szánt bárányt… elnémult, mint a bárány nyírója előtt. Jézus lett ez a bárány, ily módon is beteljesítette az írást, minden ellenállás nélkül engedte magát keresztre szegezni. Az ő keresztáldozata tartja fenn az egész világmindenséget, múltat, jövőt és az emberiség történelmét, minden életet. Jézus keresztre feszített szeretete meghatározza sorsunkat, életünket most és az örökkévalóságban.

Mi nem a szenvedést, nem a keresztet, nem halált, hanem a megdicsőült és felmagasztalt keresztet ünnepeljük. A feltámadt Krisztust ünnepeljük, aki győzött az ördög, a halál, a rossz és minden felett, ami veszélyezteti a te és az én életemet.

Az apostolokkal együtt kell kérnünk Jézust: Mester, taníts meg minket imádkozni, taníts meg bennünket élni. Mester, taníts minket veszíteni, meghalni, hogy veled élhessünk, nemcsak halálunk után, hanem már ma, mindennapjainkban a te életed törvényeid és nem a világ törvényei szerint, amely csábító, vonzó, de ürességet és halált eredményez.

Tudjuk, hogy melyek a világ törvényei: birtokolni, még többel rendelkezni, megszerezni a javakat a magunk számára, majd a fuldokolni a nagy mennyiségű megszerzett javakban. Az élet törvénye másmilyen: ajándékozni, de nemcsak dolgokat, hanem önmagunkat, saját életünket. Ha az embernek nincs semmije és senkije, akiért az életét adhatná, akkor az, az élet értéktelen. Jézus így tanított bennünket: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de elhal sok termést hoz.” Ez a törvény nemcsak a testi halálra vonatkozik, hanem a mindennapi életre, a mindennapi emberi kapcsolatokra. Sok mindennapi meghalásra van szükség a végső halál előtt ahhoz, hogy élhessünk. Azt is mondhatnánk, hogy a születésünk volt az első „halálunk”, amelyet megéltünk. Amikor el kellett hagynunk édesanyánk biztonságos méhét és szembesülnünk kellett e földi élet kemény valóságával. Erről tanít bennünket a Biblia is, amikor Ábrahám meghívást kapott arra, hogy hagyja el atyja házának biztonságát és induljon el az ismeretlen felé, ahová Isten hívja. Így az izraeli népnek át kell mennie a pusztán és az elkerülhetetlen kísértéseken. Így te és én, ha nem vagyunk készek kockáztatni és elindulni Istennel az ismeretlenbe, akkor nem tudunk kibontakozni, sem növekedni, csak elkorhadni. „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de, aki elveszíti énérettem – tanít bennünket a Mester – az megnyeri az élet teljességét.”

Ennek a törvénynek a lelkiségére tanít bennünket a Szűzanya, és az isteni élet teljességének útjaira vezet bennünket. Mária attól lett oly naggyá, és nagysága azért kápráztatja el a világot, mert mindent odaadott. Ahogyan Ábrahám kész volt Istennek feláldozni egyszülött fiát, úgy Mária is feláldozta egyszülött Fiát. Aki mindent odaad, az mindent megkap.

Imádság

Szűz Mária, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, Te, aki rendkívüli módon szenvedtél és átélted Fiad szenvedését és fájdalmát, amely által megváltattunk, légy velünk, különösen azokban a pillanatokban, amikor elcsüggedünk, amikor azt gondoljuk, hogy nincs kiút az élet nehézségeiből. Te, aki a Kálvárián Fiad keresztje alatt megőrizted hitedet és a remény anyja maradtál, könyörögd ki a hitet és a reményt számunkra életünk szenvedéseinek és kísértéseinek idején. Édesanyánk különösen is felajánljuk neked azokat, akik nehéz kísértéseket élnek át és nehéz keresztet hordoznak, légy közel hozzájuk, ahogyan közel voltál Fiadhoz is keresztútján. Te, aki továbbra is kíséred gyermekeidet egészen a világ végéig, ne hagyj el bennünket e siralomvölgyben, hanem imádkozd ki számunkra az állhatatosság kegyelmét, hogy Jézus a bűn, az ördög és a halál fellett aratott győzelmének tanúivá váljuk. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak 2018. március 18-án

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig jelent meg minden nap Mirjana Dragićević-Soldonak. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer hívő gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:38-kor kezdődött és 13:42-ig tartott.

Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet. Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek. Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér. Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek.

2018. március 2.

"Drága gyermekek, hatalmas dolgot tett velem a Mennyei Atya, ahogyan teszi ezt mindazokkal, akik gyengéden szeretik, hűségesek hozzá és odaadóan szolgálják Őt. Gyermekeim, a Mennyei Atya szeret benneteket, az Ő szeretete által vagyok itt veletek. Szól hozzátok, miért nem akarjátok meglátni a jeleket?! Mellette minden könnyebb. A Vele megélt fájdalom is könnyebb, mert van hit. A hit segít a fájdalomban, hit nélkül pedig a fájdalom kétségbeeséshez vezet. A megélt és Istennek felajánlott fájdalom felemel. A Fiam talán nem fájdalmas áldozatával váltotta meg a világot? Én édesanyjaként vele voltam a fájdalomban, a szenvedésben, az örömben és a szeretetben. Ezért reméljetek. A remény megérteti, hogy itt élet van. Gyermekeim, szólok hozzátok, hangom lelketekhez beszél, szívem szívetekhez szól. Szeretetem apostolai, ó mennyire szeret benneteket édesanyai szívem. Mily sok dologra szeretnélek megtanítani titeket! Édesanyai szívem, mennyire szeretné, hogy teljesek legyetek, de csak akkor lehettek azok, amikor egységben lesz bennetek a lélek, a test és a szeretet. Mint gyermekeimet kérlek benneteket, sokat imádkozzatok az Egyházért és szolgáiért - pásztoraitokért, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Fiam szeretné, tiszta, mint a forrásvíz és telve szeretettel. Köszönöm nektek."

2018. február 25.

Szeressétek Istent mindenekfelett!

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy nyíljatok meg és éljétek a parancsolatokat, amelyeket Isten adott, hogy azok vezessenek titeket a szentségek által a megtérés útjára. A világ és a világ kísértései próbára tesznek benneteket, de ti, gyermekeim nézzétek Isten teremtményeit, amelyeket Ő szépségben és alázatban adott nektek, és gyermekeim, szeressétek Istent mindenekfelett, és Ő az üdvösség útján fog vezetni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya ebben az üzenetében is biztosít minket jelenlétéről és édesanyai közelségéről. Isten Igéjére, parancsaira és szentségeire való nyitottságra hív bennünket, amelyek által Isten jön el hozzánk kegyelmének erejével. Nyitottnak lenni, azt jelenti igazságban állni Isten előtt mindazzal, ami vagyunk. És az ember számára ez a legnehezebb. Nem könnyű eljutni az Isten előtti igazi önmagunkhoz. Szükségünk van ehhez Isten kegyelmének érintésére és a világosságra, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy úgy lássuk önmagunkat, ahogyan vagyunk.

A zsoltáros mondja: „Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.” Fontos felébreszteni önmagunkban az Isten utáni vágyat. Szükséges, hogy lássuk legmélyebb kívánságainkat és vágyainkat. Nem kell félnünk legmélyebb vágyainktól. A szent emberekben mély vágy és sóvárgás volt Isten után. Szívünket nem tudjuk becsapni étellel és itallal, élvezetekkel és egyéb dolgokkal, amelyet ez a világ kínál számunkra. Szívünk tudja, ki az alkotója és kinek a keze formálta. Ezért van elrejtve bennünk az Isten utáni mély vágy, amelyet érdemes felébreszteni önmagunkban. Ezért fontos imádkozni az Úrhoz, hogy tépje ki szívünkből a félelmet, attól a bizonytalanságtól való félelmet, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk-e?! Szükségünk van arra, hogy halljuk azt az égi hangot, amelyet Jézus is hallott színeváltozásakor a Tábor hegyén: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Ez az atyai szózat visszhangzik mindnyájunk felett a Szűzanya jelenései és üzenetei által is. Fontos megengedni ennek a hangnak, hogy élővé, valóságossá legyen a szívünkben, hogy meggyógyulhassunk a bizonytalanságból, a félelemből és a bizalmatlanságból.

„Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok” – ez a Szűzanya üzenet évek óta visszhangzik Međugorjéban. Sokan hallották ezt az üzenetet. Sokan megengedték, hogy ezek a szavak eljussanak a szívükhöz. A Szűzanya utat mutat, ez pedig az ima. A legjobb imádság az őszinte és állhatatos ima. Nem szabad abbahagyni, akkor sem, ha úgy tűnik számunkra, hogy Isten nem hallja. Isten mindig hallja imánkat. Nincs meghallgatatlan ima, de létezik elhalasztott ima. Amikor Isten nem válaszol az imánkra, akkor biztosak lehetünk abban, hogy akkor valami sokkal jobbat készít a számunkra, olyan valamit, amit mi magunk se várunk. És ez sokkal jobb és nagyobb dolog, mint amire vágyhatunk, vagy amiért imádkozhatunk.

Szeressétek Isten mindenekfelett, mondja a Szűzanya. Mi csak azt tudjuk adni, amink van. Szerethetünk, ha van bennünk szeretet. Ha szeretve vagyunk, szerethetünk és szeretetet adhatunk. Isten előbb szeretett bennünket. Ő szeretettel szőtt egybe minket és ezért vágyunk a szeretetre. Ezt a mély vágyat bennünk, egyedül csak Isten tudja betölteni. Egy halandó ember nem tud egy másik halandónak életet adni, sem a szeretet teljességét. Ezt csak az tudja megtenni, aki a szeretet – ez pedig az Isten – így tanít bennünket Szent János apostol.

Isten nem azért szeret bennünket, mert jók, szentek és buzgók vagyunk. Isten ingyen, feltétel nélkül és előbb szeret bennünket, mint mi Őt. „Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett először bennünket” – mondja Szent János apostol. Ezért fontos imádkozni azért, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét. Isten szeretete nem csak a jóké, hanem az életfeltétel mindnyájunk számára.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki mindenekfelett szeretted az Urat, járj közbe értünk, akik e siralomvölgyben élünk. Taníts meg bennünket nyitottnak lenni a Szentlélek érintésére a te példád szerint, aki mindvégig hűséges voltál, és azért vagy boldog, mert hittél. Édesanyai szívedbe ajánlom azokat, akik nehéz pillanatokat élnek meg, legyél közel hozzájuk és járj közbe értük Fiadnál, mert hathatós közbenjárónk vagy. Édesanyánk, Mária a te kezedbe helyezzük családjainkat, élethelyzeteinket, ajánld fel Fiadnak, hogy békét nyerjünk, miközben a megtérés útját járjuk. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2018.január 25.

A Szentlélek ajándéka az ima által

Drága gyermekek! Legyen számotokra ez az idő az imádság ideje, hogy a Szentlélek az ima által leszálljon rátok és megtérést adjon nektek. Nyissátok meg szíveteket és olvassátok a Szentírást, hogy a tanúságtételek által ti is közelebb legyetek Istenhez. Gyermekeim, mindenekfelett keressétek Istent és Isten dolgait, és hagyjátok a földön a földi dolgokat, mert a sátán a porba és a bűnbe vonz benneteket. Ti a szentségre vagytok meghívva és a mennyországra teremtve. Ezért keressétek a mennyet és a mennyei dolgokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Fontos visszaemlékeznünk a Szűzanya korábbi üzeneteire, amelyekben a Szentlélekhez való imára hívott. Az 1984. június 9-i üzenetében a következőket mondja: „…Imádkozzatok, hogy a Szentlélek az imádság lelkével megérintsen benneteket, hogy többet imádkozzatok.” 1985. május 9-i üzenetében így szól: „Fordítsátok szíveteket az imádság felé és kérjétek azt, hogy a Szentlélek kiáradjon rátok.” 1993. május 25-i üzenetében hív bennünket: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az ima által nyíljatok meg Istennek, hogy a Szentlélek bennetek és általatok elkezdjen csodákat művelni.” 1995. július 25-i üzenetében arról beszél, hogyan tudjuk megérteni jelenéseit: „Drága gyermekek! Ma is imára hívlak benneteket, mert csakis az ima által tudjátok megérteni ide való jövetelemet. Az imában a Szentlélek meg fog világosítani benneteket, hogy megértsétek, meg kell térnetek.”

Ahol Mária, ott a Szentlélek. Ő a Szentlélek jegyese. A Szentlélek erejéből foganta Jézust. Az apostolokkal együtt várta Jézus ígéretét, a Szentlelket. Ezért a Szentlélek világossága segíthet nekünk felismerni és életté váltani a Szűzanya üzeneteit, amelyek az égből érkeznek. Ezért jelenéseinek évfordulóján, 2002. június 25-én így szólt:„Drága gyermekek! Ma értetek és veletek imádkozom, hogy a Szentlélek segítsen és gyarapítsa hiteteket, hogy még jobban elfogadjátok üzeneteimet, amelyeket itt, ezen a szent helyen adok nektek.”

Tudjuk, hogy az Egyház pünkösdkor született. Előtte megfélemlített és szinte teljesen elveszett tanítványokból, apostolokból állt. Jeruzsálemben bezárkóztak egy házba, imádkoztak és Jézus rendelése szerint, vártak az ígéret beteljesedésére – a titokzatos erőre, amely megváltoztatja, vezeti és fellelkesíti őket. Egyszer csak szélvész támadt, az égből lángnyelvek formájában csodálatos erő ereszkedett le minden jelenlevőre és bensőleg úgy átalakította őket, hogy alig lehetett rájuk ismerni. A félénk emberek kinyitják az ajtót, kimennek az utcára és prédikálnak. Az emberek csodálkozva kérdezik: „Kik ezek? Milyen tanítást hirdetnek? Milyen elszántak és hogyan lehetséges, hogy a mi nyelvünkön beszélnek? Ez lehetetlen.” Ez volt az a nap, amikor a földön minden ember értette a másikat, az Egyesült nemzetek első napja. Az emberek őket hallgatva megértették, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitről van szó, minden ember Üdvözítőjéről, aki új utat nyit Istenhez. Ők is szeretnének elindulni ezen az úton, elfogadva Krisztust, hisznek, megkeresztelkednek és csatlakoznak az apostolokhoz. Így születik meg a keresztények első közössége – az Egyház, amely egyetemessé lesz – katolikus, ez pedig azt jelenti, hogy az egész világ Egyháza, minden ember hite, a megmentettek közössége.

A Szentlélek eljövetelekor, a Lélek ereje által az apostolok nem félnek többé, nem félnek tanúságot tenni, életüket adni Jézusukért. A Szentlélek eljöveteléig félelemben éltek, erőtlenül, önmagukba zárkózva, élettelenül. Hallgassunk a Szűzanya hangjára, hogy a Szentlélek ereje élővé tegye hitünket, és az élet teljességét ajándékozza számunkra.

Imádság

Szűz Mária, Szentlélek jegyese, édesanyánk, imádkozz velünk és értünk úgy, ahogyan együtt imádkoztál az apostolokkal, kitartóan, egységben egészen addig a pillanatig, amíg Isten válaszolt imáitokra. Köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy sohase adjuk fel. Köszönjük neked, hogy Te nem mondasz le rólunk, hanem napról-napra az Istenbe vetett hitre buzdítasz bennünket, amelyből minden jó forrása.

Jöjj Szentlélek a városainkba és falvainkba, otthonainkba, családjainkba, tekintetünkbe, szívünkbe. Jöjj Teremtő Lélek, költözz világunkba, szívünkbe. Taníts bennünket, hogy megértsük, Isten a minden, minden boldogságunk és örömünk, és csak benne van jelenünk és jövőnk, örökkévalóságunk. Jöjj és változtass át bennünket, fordulj felénk, ments meg minket, nyugtass és szentelj meg bennünket. A Szeplőtelen Szűz, a Te Legtisztább Jegyesed, Jézus és a mi Édesanyánk, a Szűzanya, a Béke Királynője közbenjárására taníts meg minket, hogy teljesen Krisztuséi, teljesen a Tieid, teljesen Istené legyünk. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2018. január 2.
 
Drága gyermekek! Amikor a földön eltűnik a szeretet, amikor nem található az üdvösség útja, én, az Édesanya, eljövök, hogy segítsek nektek, hogy megismerjétek az igaz, élő és mély hitet, és így segíthessek nektek abban, hogy őszintén szeressetek. Édesanyaként vágyom az egymás iránti szeretetetekre, jóságotokra és tisztaságotokra. Az a vágyam, hogy igazságosak legyetek és szeressétek egymást. Gyermekeim, legyetek lélekben örömteliek, legyetek tiszták, legyetek gyermekek.
A Fiam azt mondta, hogy a tiszta szívek között szeret lenni, mert a tiszta szívek mindig fiatalok és vidámak. Fiam azt mondta nektek, hogy bocsássatok meg és szeressétek egymást. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű. A szenvedés által növekedtek lélekben. Ahhoz, hogy minél inkább tudjatok lélekben növekedni, őszintén, igazán kell megbocsátanotok és szeretnetek. Sok gyermekem a földön nem ismeri Fiamat, nem szereti Őt, de ti, akik szeretitek Fiamat, akik szívetekben hordozzátok Őt, imádkozzatok, imádkozzatok és az imádságban érezzétek a Fiamat magatok mellett. Lelketek lélegezze be az Ő lelkét.
Közöttetek vagyok és kicsi és nagy dolgokról beszélek. Nem fogok belefáradni abba, hogy Fiamról, az igazi szeretetről beszéljek nektek. Ezért, drága gyermekek, nyissátok meg nekem szíveteket. Engedjétek meg, hogy édesanyaként vezesselek benneteket. Legyetek Fiam és az én szeretetem apostolai. Édesanyaként kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg azokról, akiket Fiam arra hívott meg, hogy vezessenek benneteket. Hordozzátok őket a szívetekben és imádkozzatok értük. Köszönöm nektek.”
 

2017. december 25.

Jézus a békéjét adja nektek

Drága gyermekek! Ma Fiamat, Jézust hozom, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, arra hívlak mindnyájatokat, hogy éljétek meg és tegyetek tanúságot, azokról a kegyelmekről és ajándékokról, amelyeket kaptatok. Ne féljetek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek erőt adjon nektek, hogy örömteli tanúk, a béke és remény emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az első karácsonyi ének, amellyel Jézus születését várták, nem emberektől, hanem angyaloktól származik: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Ez az ének arról szól, hogy mit jelent a karácsony. Ebben az énekben benne van a Béke szó, amely megindítja az embereket. A bibliai Salom szó, amelyet mi Békének fordítunk, az ember eredeti állapotát, valóságát, üdvösségét jelenti abban a világban, ahol bizalom uralkodik, ahol nincs félelem, sem hiány, sem hazugság, sem csalás. A Karácsony célja a Béke.

A Karácsony a Fenséges békéjének és Isten minden jóakaratú emberrel való kiengesztelődésének ünnepe, és nem azé a békéé, amelyet az emberek elképzelnek. A Karácsony az égi vigasztalás harmata a kimerült lelkeknek, a megsebzett családoknak, az egyháznak, amely utána sóhajtozik. A Karácsony Isten Egyszülöttjének születésnapja. Ennek a születésnapnak az ünneplése egyben az Ő újraszületése bennünk. A Karácsony a béke és mindenekelőtt az Istennel való kiengesztelődés ünnepe. Milyen béke az, amelyet a Karácsony hoz el? Az igazak békéje, béke, amelyet a Megfeszített hoz a világba. Béke, amely az emberi természetben született meg. Ez nem az a béke, amelyet magunknak akarunk, hanem olyan béke, amely másoknak adunk. Ez a szelíd és alázatos szívek békéje.

Krisztus békéjével ajándékoz meg. Ő a világ minden fájdalmát magára vette, és így a jóakaratú embereknek átadta békéjét. Ez a béke az Ő élete.

Ha Krisztus az örök béke ajándékozója, akkor az igazi keresztényeket békeszerzésük által, Karácsonyukat pedig a jóság által ismerik meg. A harcias, irgalmatlan keresztények nem Krisztusiak. „Menjetek az örök tűzre ti átkozottak, amely az ördögnek és angyalainak készült” – mondja majd nekik az Úr Jézus második eljövetelekor, mert sohasem látott szeretet cselekedetet bűnös testvéreik irányába, sem a szenvedés, a megbocsátás és az irgalom cselekedetét, vagy önként vállalt áldozatot másokért.

Hogyan ünnepeljük akkor a Karácsonyt? Ahogyan eddig is, szabad akaratból. A keresztények Krisztusi módon, minden ellenségeskedés és nyomorúság ellenére is a felebarátukért élve. A hazug Antikrisztusok amíg tehetik Antikrisztusi módon mindent alárendelnek önmaguknak, felebarátaik életét úgy, mint Isten dicsőségét, amely meg fogja ítélni őket.

A Karácsony Békéje nem lehet tartós Isten dicsősége nélkül. Ott, ahol az emberek nem Istent ünneplik, ott az ember sem lehet ünnepelt. Ezért kapcsolódik össze a Karácsony az emberek békéjével.

Szűz Máriában megdicsőült az Isten. Benne felragyogott Isten dicsősége. Általa, aki kegyelemmel teljes, Isten ezen évek során ajándékozza és árasztja ki kegyelmét.

Imádság

Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának édesanyja, aki nem szűnsz meg hívni gyermekeidet szerte a világból arra, hogy válaszoljanak hívásodra, és így a béke és a remény embereivé váljanak. Sohase uralkodjék szívünkben a kétségbeesés. Te, aki a kereszt alatt, a legnehezebb pillanatokban is a remény anyja vagy, könyörögd ki számunkra a remény erényét életünk legnehezebb pillanataira is. Szűzanyám, esd ki számunkra azt a békét, amelyet a szívedben hordozol és, amelyet Jézust hordozva nekünk ajándékozol, aki egyedül tudja megadni az oly szükséges békét. Sok a békétlenség és a félelem bennünk, körülöttünk és a nemzetek között. Imádkozz értünk és velünk, hogy szívünk megnyíljon Jézus, az igazi béke egyetlen ajándékozója számára. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

A Szűzanya Jakov Čolonak 1998. szeptember 12-i utolsó minden napos jelenésekor azt mondta, ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14:07-kor kezdődött és 10 percig tartott. Ezután Jakov átadta az üzenetet:

Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelmi napon, arra hívlak benneteket, hogy a hit ajándékát kérjétek az Úrtól. Gyermekeim, döntsetek Isten mellett, és kezdjétek élni és hinni mindazt, amire Isten hív benneteket. Hinni, gyermekeim azt jelenti, hogy életeteket Isten kezébe adjátok, az Úr kezébe, aki teremtett és mérhetetlenül szeret benneteket. Ne csak szavakkal legyetek hívők, hanem hitetekről tetteitekkel és személyes példátokkal tegyetek tanúságot. Úgy beszélgessetek Istennel, mint édesapátokkal. Nyissátok meg és adjátok neki szíveteket és meglátjátok, hogyan változik szívetek és hogyan csodáljátok majd Isten tetteit az életetekben. Gyermekeim, Isten nélkül nincs élet, ezért, mint édesanyátok közbenjárok és kérem Fiamat, hogy újítsa meg szíveteket, és életeteket töltse be mérhetetlen szeretetével. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

2017. december 2.

Drága gyermekek! Édesanyátokként fordulok hozzátok, az igazak anyjaként, azok édesanyjaként, akik szeretnek és szenvednek, a szentek édesanyjaként. Gyermekeim, ti is szentekké válhattok, ez tőletek függ. Azok a szentek, akik mérhetetlenül szeretik a Mennyei Atyát, azok, akik mindenekfelett szeretik Őt. Ezért, gyermekeim törekedjetek mindig jobbá lenni. Ha törekedtek jobbá válni, akkor szentek lehettek, még ha nem is gondoljátok ezt magatokról. Ha azt gondoljátok, hogy jók vagytok, nem vagytok alázatosak és a gőg távol tart benneteket a szentségtől. Ebben a békétlen világban, amely tele van fenyegetettséggel, szeretetem apostolai, imában és irgalommal kellene kitárnotok kezeteket. Gyermekeim, nekem pedig ajándékozzatok rózsafüzért, rózsákat, amelyeket annyira szeretek. Az én rózsáim, a ti szívből mondott, és nemcsak szájjal elmondott imáitok. Az én rózsáim a ti imáitok, hitetek és szeretetetek cselekedetei. Amikor a Fiam még kicsi volt azt mondta, hogy számos gyermekem lesz és sok rózsát fognak hozni nekem. Nem értettem őt. Most már tudom, hogy ti vagytok ezek a gyermekek, akik rózsát hoztok nekem, amikor mindenekfelett szeretitek Fiamat, amikor szívvel imádkoztok, amikor a legszegényebbeknek segítetek. Ezek az én rózsáim. Ez a hit, amely az életben mindent szeretetből tesz, nem ismeri a gőgöt, és mindig kész a megbocsátásra, sohasem ítélkezik, és mindig megpróbálja megérteni a testvért. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok azokért, akik nem tudnak szeretni, akik nem szeretnek benneteket, akik rosszat tettek nektek, azokért, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Gyermekeim, ezt kérem tőletek, mert jegyezzétek meg, imádkozni azt jelenti, szeretni és megbocsátani. Köszönöm nektek. 

2017. november 25.

Isten nélkül nincs jövőtök

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és keressétek a békét. Ő, aki azért jött erre a földre, hogy békéjét adja nektek, függetlenül attól, hogy kik és mik vagytok, Ő, a Fiam, a ti testvéretek rajtam keresztül a megtérésre hív benneteket, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Ezért, higgyetek és imádkozzatok és éljetek kegyelemben, várakozva a vele való személyes találkozásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus példabeszédét az özvegyről, aki szüntelenül zaklatta a bírót, védje meg vádlójától. A példabeszéd az özvegy kitartásáról szól, aki nem adta fel, nem hátrált meg a számtalan elutasítás ellenére sem. A bíró a végén meghallgatja kérését, de nem azért mert irgalmas, hanem azért, hogy megszabaduljon tőle és zaklatásától. Jézus ezt a példabeszédet arra használja fel, hogy közelebb hozza hozzánk, mennyivel másként hallgatja meg imánkat Isten, mint az igazságtalan bíró az özvegyet.

Ez az evangéliumi példabeszéd Jézus következő szavaival zárul: „De, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?“ (Lk 18,8). Ima és hit. A valóság két oldala. Az ima és a hit együtt jár. Ismert ez a mondás: „Mond el hogyan imádkozol és megmondom miben hiszel.“ Az imában, az ima megélésében láthatóvá válik, miből áll a keresztény élet lényege. Az imában egyedül a keresztény ember az, ami. Jézus az Atyához szóló imájában mutatja be Istennel való kapcsolatát, akit Ő „édesapjának“ nevez.

Ezért kiáltottak fel az apostolok Jézust látva: „Uram, taníts meg minket imádkozni!“ és „Uram, növeld a hitünket!“. Ezek a mi és a világ alapszükségletei. Gyakran halljuk, mennyire gyengül sok keresztény hite. A lelkipásztori törekvésekkel és a mind több lelkiségi hitirodalom ellenére is sok kereszténynél eltűnt a hit. A hit eltűnése az ima elhagyásának függvénye.

Ezért a Szűzanya, mint édesanya, az evangéliumi özvegy példája szerint fáradhatatlanul kiált és imára hívja gyermekeit. Ő tudja, hogy ez az Istennel való találkozás egyetlen útja. Az Istennel való élő kapcsolatba szeretne elvezetni bennünket. Minden kapcsolatot táplálni, ápolni és mélyíteni kell.

Ha eltűnik a hit és az Istennel való hiteles kapcsolat akkor, ahol Istennek kellene lennie, más istenek és bálványok kerülnek, amelyek manipulálják az embert. A Szűzanya 1997. január 25-i üzenetében mondja: „... Ti saját erőtökből Isten nélküli világot alkottok és ezért elégedetlenek és szívbéli öröm nélküliek vagytok.“

A modern Európa a különböző vallások isteneinek templomához hasonlít, így ma úgy tűnik visszatér a pogánysághoz vagy, ahogy a Szűzanya mondja, az Isten nélküli világhoz. Isten és Jézus Krisztus nélkül nincs jövő, se élet itt a földön, de az örökkévalóságban sem.

Imádság

Szűz Mária, hálát adok neked, aki édesanyai szavakkal a megtérésre hívsz bennünket. Köszönjük Neked minden nap Istennek kimondott igenedet és ma értünk, gyermekeidért is. Köszönjük édesanyai szavadat és hangodat, amely nem szűnik meg visszhangozni ezen a földön. Köszönünk Neked minden szívet, aki meghallotta és felismerte az édesanya hangját, amelyet követ is. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, Te, aki kegyelemmel teljes vagy, hogy megélhessük az igazi találkozást a mi Urunkkal, aki egyedül tudja megtéríteni, értelemmel és az élet teljességével betölteni szívünket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. november 2.

Drága gyermekek, benneteket nézve, akik körém, édesanyátok köré gyűltök, sok tiszta lelket látok, sok gyermekemet, akik szeretetet és vigasztalást keresnek, de senki sem nyújt számukra. Látom azokat is, akik rosszat tesznek, mert nincs jó példa előttük, akik nem ismerték meg Fiamat. A jó, amely csendes, de a tiszta lelkek által terjed, az az erő, amely fenntartja ezt a világot. Sok a bűn, de van szeretet is. Fiam engem küld hozzátok, édesanyát, ugyanazt az édesanyát mindnyájatokhoz, hogy megtanítsalak benneteket szeretni, hogy megértsétek, testvérek vagytok. Segíteni szeretnék nektek. Szeretetem apostolai, elég a hit és a szeretet élő vágya és Fiam elfogadja azt. De méltónak, jóakaratúnak és nyitott szívűnek kell lennetek. Fiam belép a nyitott szívekbe. Én, édesanyaként azt szeretném, hogy mind jobban megismerjétek Fiamat, az Istentől született Istent, hogy megismerjétek szeretetének nagyságát, amelyre oly szükségetek van. Ő magára vette bűneiteket, megváltást hozott számotokra, de viszonzásul azt kéri, hogy szeressétek egymást.

Az én Fiam a szeretet.

Ő minden embert szeret megkülönböztetés nélkül, minden embert minden országból és minden népből. Gyermekeim, ha megélnétek Fiam szeretetét, akkor az Ő országa már itt lenne a földön. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam és az Ő szeretete mind közelebb kerüljön hozzátok, hogy a szeretet példaképei lehessetek és segítsetek mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Sohase felejtsétek el, hogy Fiam az egy és háromságos Isten szeret benneteket. Szeressétek és imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.

2017. október 25.

A SZENTEK LEGYENEK PÉLDAKÉPEITEK

"Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy imádság legyetek ebben a kegyelmi időben. Mindnyájatoknak van gondja, nyomorúsága, kínja, nyugtalansága. A szentek példa és buzdítás legyenek számotokra a szentségre, Isten közel lesz hozzátok és ti a személyes megtérés által megújultok a keresésben. A hit lesz a reményetek  és öröm fog uralkodni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Mindenszentek és halottak napja előtt a Szűzanya arra hív bennünket, hogy a szentek legyenek példaképeink, hogy előre haladhassunk a szentség útján. Sok szentünk, vértanúnk, hitvallónk van, akiket az egyház szentté avatott. De, hiszem, hogy sokkal többen vannak, mint, amennyit az egyház szentté avatott vagy szentté fog avatni. A Zsidókhoz írt levélben a következőket olvassuk: „Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát.” (Zsid 12,1).

A hit útján szükségünk van példaképekre, azokra, akik mindvégig hitelesen élték meg hitüket és az Úrnak való átadottságukat. Nem vagyunk egyedül, magunkra hagyatva. Létezik a szentek diszkrét jelenléte és segítsége, akik Isten színe előtt közbenjárnak értünk és kísérnek bennünket. A szentek arról tesznek tanúságot, hogy a keresztény élet nem elérhetetlen ideál. Isten nem kér tőlünk lehetetlent. Ahhoz, hogy eljussunk a szentségre nem szükséges messzire mennünk, megvalósíthatjuk azt mindennapi életünkben. Szentnek lenni, napi kötelességünk teljesítését jelenti. Nem arról van szó, hogy mit teszünk, hanem arról hogyan tesszük. Nem a munka a kérdés, amelyet végzünk, hanem az, mekkora szeretettel tesszük.

 A szentség Isten ajándéka, mert egyedül csak Isten szent. Máriát ékesíti a „különleges szentség fénye” már fogantatásának első órájától kezdve. Jobban, mint bármely más teremtményét az Atya „megáldotta minden mennyei, lelki áldással Krisztusban” (Ef 1,3). Annak ellenére, hogy Mária kegyelemmel teljes volt, mégsem volt mentes a kísértésektől, amelyeket átélt itt, ezen a földön. Ezért Mária tud a legjobban és legbiztosabban segíteni abban, hogyan lehet hűséges maradni Istenhez a baj és kísértés idején.

Senki sem születik szentként, hanem szentté lehet válni. Érdekes az, amit Thomas Merton önéletrajzában, Hétlépcsős hegy című művében leírt. Visszaemlékezik Bob Lax barátjával folytatott beszélgetésére. Amikor egy kora nyári este a new york-i ötös sugárúton sétáltak, Bob Lax meglepetésszerűen a következőt kérdezte tőle:

LAX: Tulajdonképpen te mi szeretnél lenni?

MERTON: Nem tudom, talán jó katolikus.

LAX: Hogy gondolod azt, hogy „jó katolikus?”… Te tulajdonképpen azt szeretnéd mondani… hogy szent akarsz lenni.

MERTON: Hogyan válhatnék én szentté?

LAX: Szentté azok válnak, akik vágynak rá.

MERTON: Én nem tudok szentté válni. Én nem tudok szentté lenni…

LAX: Egyetlen dolog szükséges ahhoz, hogy valaki szentté váljon, mégpedig az, hogy vágyjon rá. Nem hiszed el, hogy Isten csak akkor tud azzá tenni, amiért teremtett, ha te azt megengeded neki? Mindaz, amit neked e tekintetben tenned kell az, hogy vágysz rá.

A szentté válásnak nincs köze a szentté avatáshoz, de még kevésbé a szentek glóriájához. A szentek bensője kisugárzik, és nem kapcsolódik hozzájuk tiszteletet és dicséret. A szentek a nagy szerénységük által mutatkoznak meg. XXIII. János a következőt mondta magának: „János, ne tartsd olyan fontosnak magad.” A gyermek Jézusról nevezett Teréz azt mondta: „Valójában én csak az vagyok, akit Isten akar.”

Egyedül Istennel válhatunk és juthatunk el a kegyelem és az élet teljességére. Istennek nincs szüksége arra, hogy megalázzon bennünket. Ő azt szeretné, hogy növekedjünk és eljussunk az ő nagyságára és teljességére. Egyedül Isten tud naggyá tenni bennünket. Neki nincs szüksége az én kicsiségemre. Ő nem aláz meg. Nem örül a bűneimnek.

Azt, amit mi nem tudunk kimondani, sőt egyetlen ember sem, azt Isten mondja el nekünk az imában. Isten pedig szól a csendben, a szív imájában és mindent újjá teremt bennünk. Ezért a Szűzanyának, mint édesanyának fontos, hogy döntsünk az állhatatos ima mellett, hogy találkozzunk Istennel, aki mindent újjáteremt bennünk.

Imádság

Szűz Mária, Béke Királynője, Jézus, a Béke Királyának Édesanyja! Te magad is végig jártad az élet nehézségeinek útját, amelyen mi, mindannyian járunk. Te ismered mindnyájunk szívét és életét. Ezért mondod nekünk: „Tudom, hogy van gondotok, nyomorúságotok, szenvedésetek, nyugtalanságotok.” Te, ó Édesanyánk, aki a legjobban tudod, mi hiányzik nekünk, járj közbe értünk. Járj közbe családjainkért, minden szívért, amely szenved és békétlen. Rád bízzuk mindazokat, akiknek a szíve sötétségben van, mindazokat, akik a gyűlölet és a gonoszság rabjai. Köszönjük neked Mária, hogy nem mondasz le rólunk. Mi is veled szeretnénk maradni, hogy megtanuljunk imádkozni, hinni és a te példádat követve átadjuk életünket az Úrnak.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. október 2.

Drága gyermekek! Édesanyaként egyszerű szavakkal szólok hozzátok, de telve sok szeretettel és gondoskodással gyermekeim iránt, akiket Fiam rám bízott. Fiam pedig, aki az örök jelenben él, az élet igéivel szól hozzátok és szeretetet vet a nyitott szívekbe. Ezért, kérlek benneteket, szeretetem apostolai, legyen nyitott és mindig irgalomra és megbocsátásra kész a szívetek. Fiam által mindig bocsássatok meg felebarátaitoknak, mert így lesz béke bennetek. Gyermekeim, gondoskodjatok lelketekről, mert csak a lelketek igazán a tiétek. Elfelejtitek a család fontosságát. A családnak nem a szenvedés és a fájdalom, hanem a megértés és gyengédség helyének kellene lennie. Az a család, amely megpróbál Fiam szerint élni, kölcsönös szeretetben él. Amikor a Fiam kicsi volt, azt mondta nekem, hogy minden ember a testvére. Ezért jegyezzétek meg szeretetem apostolai, hogy minden emberrel, akivel találkoztok, családot alkottok, mert Fiam által testvéreitek ők. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt a jövőről való gondolkodással és aggódással. Egyetlen gondotok az legyen, hogyan használjatok jól, Fiam szerint élve minden pillanatot, és íme, itt a békétek. Gyermekeim, sohase felejtsetek el imádkozni pásztoraitokért. Imádkozzatok, hogy minden embert gyermekeikként tudjanak elfogadni és Fiam által lelki atyjuk legyenek. Köszönöm nektek.

2017. szeptember 25.

A közbenjáró ima

"Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek nagylelkűek a lemondásban, a böjtben és az imádságban mindazokért, akik kísértést szenvednek, és nektek testvéreitek. Különös módon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a papokért és minden megszenteltért, hogy még forróbban szeressék Jézust, hogy a Szentlélek örömmel töltse be szívüket, hogy tanúságot tegyenek a Mennyről és a mennyei titkokról. Sok lélek bűnben él, mert nincsenek, akik áldozatot hozzanak és imádkozzanak megtérésükért. Én veletek vagyok és imádkozom értetek, hogy szívetek örömmel teli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Múlt havi üzenetében a Szűzanya így szólt hozzánk: „Addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik örömmé és a Magasságbelivel való találkozássá.” Ebben az üzenetében pedig a másokért, vagyis az azokért való imára hív, akik kísértéseket szenvednek, a papokért és minden megszenteltért.

Imádkozhatunk mindazért, ami összhangban van az Ő akaratával. Értelmetlen lenne azt kérni, amit mi is megtehetünk Isten különleges beavatkozása nélkül. Azért imádkozni, hogy Isten növessze a búzamagot, miközben a termőföldet nem készítettük elő és nem vetettük el a magot, meggondolatlanság és szemtelenség lenne. Ilyen beavatkozást nem tesz, mert adott nekünk képességet, ajándékokat és lehetőségeket ahhoz, hogy megtehessük azt, amit meg kell tennünk. Jézus bizalommal teli imára hív bennünket. Az imádkozó ember gyermek, az Isten pedig „Atya, aki a mennyekben van.” Jézus nagyon konkrétan és élő módon kitart a fiúi bizalom mellett, amelynek át kell hatnia könyörgéseinket, kéréseinket, ajtón vagy inkább Isten szívén való kopogtatásainkat, de még inkább biztat minket Isten atyai szeretetére: ha itt a földön a szülők – akik rosszak – jó dolgokat adnak gyermekeiknek, akkor mit mondhatnánk az Atyáról, aki a mennyekben van, és aki csúcsa és forrása a határtalan szeretetnek?

Különféle imamódok léteznek: könyörgés, amely a lelkünk pillanatnyi állapotát fejezi ki, vagy azt a helyzetet, amely arra indított bennünket, hogy imádságban Istenhez forduljunk. A Katolikus Egyház Katekizmusa említ az apró árnyalatnyi különbségeket: kérni, követelni, állhatatosan kérni, könyörögni, kiáltani, „harcolni az imában”, ahogyan szent Pál buzdít a rómaiaknak írt levelében: „Kérlek tehát titeket, testvérek a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek szeretetére segítsetek engem imádságaitokban. Kérjétek Istent értem.” (Róm 15, 30). Pál gyakran kéri a hívőktől, hogy imádkozzanak érte. A Szentírásban vannak példák, amelyek úgy ábrázolják az imát, mint az Istennel való harcot. Így jár közbe Istennél Ábrahám Szodomáért (Ter 18,17); vagy Jákob birkózása Istennel, de ugyanígy Lukács evangéliumának tanítása az imáról, amely a kitartás és az állhatatosság szükségességéről szól.

A Szűzanya közbenjáró imára hív bennünket. Az evangéliumban a közbenjáró ima példája a római százados, aki szolgájáért könyörög. A szavakat, amelyek a Jézusba vetett mély hit kifejeződései, mi is gyakran ismételjük a szentmisén: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj… csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus meghallgatja imáját, amely a százados mély hitén alapszik. Nincs só sem a szolga lelki állapotáról, sem a hitéről. Elég volt a római százados hite ahhoz, hogy az Úr meghallgassa imáját. A közbenjáró ima, könyörgő ima. Jézus az egyetlen Közbenjáró az Atyánál minden emberért, különösen a bűnösökért. Közbenjárni, imádkozni valakiért, a szívem összhangja Isten szeretetével. Csak a valaki iránt érzett szeretet indíthat őszinte, tüzes imára, amely eljut Isten szívéhez.

Imádság

Szűz Mária, Te Édesanyánk vagy, aki szüntelenül közbenjársz értünk Fiadnál. A kánai menyegzőn te vetted először észre, mi hiányzik a meghívottaknak. Te ma is látod mindazt, ami hiányzik nekünk ahhoz, hogy életünk összhangban legyen Isten akaratával. Köszönjük neked Mária, hogy értünk való imád ma sem szűnik meg, és eljössz hozzánk, hogy felébressz minket álmunkból. Hathatós közbenjárásodra bízzuk mindazokat, akik kísértésekkel küzdenek, azokat, akiket a szenvedés keresztje terhel, és azokat is, akik közömbössé váltak, vagyis, feladták a megtérés útján való harcot.

Különösen is felajánljuk mindazokat, akik különleges módon szentelték magukat az Úrnak. A megszenteltek élete legyen a remény jele e világ számára, amely elveszetté lesz Isten nélkül. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. szeptember 2.

Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a Mennyei Atya, az igaz Isten gondolatait és műveit. És ahogyan mondta nekem, azért jött, hogy megváltson benneteket. Én elrejtettem saját fájdalmamat a szeretet által, de nektek gyermekeim, számos kérdésetek van. Nem értitek a szenvedést. Nem értitek, hogy Isten szeretetén keresztül kell elfogadnotok és elviselnetek a fájdalmakat. Minden emberi lény kisebb vagy nagyobb mértékben meg fogja tapasztalni azt. De lelki békével és a kegyelem állapotában van remény. Ez az én Fiam, Isten, Istentől született. Szavai az örök élet magvai. A jó lelkekben elvetve bőséges termést hoz. Fiam szenvedett, mert magára vette bűneiteket. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, ti, akik szenvedtek, tudjátok, hogy fájdalmaitok fénnyé és dicsőséggé fognak válni. Gyermekeim, míg fájdalmakat éltek át, míg szenvedtek, a menny belép hozzátok, és ti egy kis mennyet és sok reményt ajándékoztok a körülöttetek élők számára. Köszönöm nektek.

2017. augusztus 25.

Az imádság az Istennel való találkozás kulcsa

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az imádság emberei. Imádkozzatok mindaddig, míg az ima nem válik örömmé és a Magasságbelivel való találkozássá.  Ő át fogja alakítani a szíveteket, a szeretet és a béke embereivé lesztek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy a sátán erős és el akar téríteni benneteket az imától. Ti ne feledjétek, hogy az ima az Istennel való találkozás titkos kulcsa. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket. Ne hagyjátok el az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.“

Figyelmesen olvasva a Szűzanya ezen üzenetét, hallhatjuk édesanyai szavának visszhangját, amely immár sok év óta tartó jelenéseinek és köztünk való jelenlétének által visszhangzik. Úgy tűnik mintha évek óta tartó hívása nem változott volna. A Szűzanya szavaiban Jézus szavainak visszhangját és hívását fedezhetjük fel: „Kérjetek és kaptok!“ Az ima célja az öröm és a Magasságbelivel való találkozás, az Istennel való találkozás. A keresztény ima első és alapfeltétele, hogy nem egy absztrakt szabályra irányul, hanem élő személy.

Szűz Mária növekedett és előrehaladt a hit és az ima útján. Ő beszél és hív bennünket az imára, amelynek erejét és hatékonyságát maga is megtapasztalta és megélte földi életében. Az egyik üzenetében mondja: „Drága gyermekek, csak az én Fiam, Jézus tud nektek örömöt és békét adni.“ Minden hívásának értelme abban van, hogy elvezessen bennünket Jézushoz, aki imádságaink kimeríthetetlen forrása. Jézus halála és feltámadása által kiárasztja ránk Lelkét és ugyanebben a Lélekben kiálltunk Istenhez: Abba, Atyánk! Az evangélium lapjain Jézus tanácsot ad nekünk imánk kialakításához. Ha Jézus példája szerint és Jézussal szeretnénk imádkozni, akkor meg vagyunk hívva arra, hogy engedelmeskedjünk Lelkének, amely bennünk él.

Jézus  így tanít bennünket: „Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van...“ (Mt 6, 6). Bemenni a szobába, bezárni az ajtót azt jelenti, belépni saját szívünkbe. Meghívás az összeszedettségre. Meghívás ez arra is, hogy csenddel töltsük meg szívünket, amelyben világosabban és erőteljesebben visszhangzik az Úr hangja. Ahogyan VI. Pál pápa mondja: „Belépni önmagadba, hogy megtaláld és találkozz azzal, Aki bensőnkben él.“

„Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást.“ (Mt 6, 7). Jézus nem veti el a hosszú imát, csak azt az imát, amely a túl hosszú szöveg miatt szétszórttá teszi az imádkozót. Szent Ágoston mondja: „Más sokat beszélni, és más sokat imádkozni“. A keresztény ima legmélyebb lelke a bizalom. Az ima megnyitja lelkünket a hitre és a bizalomra. Aki Istenben bízik nem arra törekszik, hogy Istent informálja, hanem arra, hogy megengedje Neki, hogy átformálja őt. Aki imádkozik az, gyermek, Isten pedig az Atya, aki a mennyekben van. Imáink sajátossága az, hogy fáradhatatlan, vagyis nem nem ismerhet bátortalanságot.

És a Szűzanya hív bennünket: Imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy mondjatok el néhány imát, hanem állhatatosságra hív bennünket. És, ha nem talál meghallgatásra az imánk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten valami sokkal jobbat készít számunkra mint, amit elképzelhetünk, vagy kérhetünk. A Szentlélek őszinte imára buzdít, indít bennünket. Ő segít imádkozni. „... mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal“ (Róm 8, 26-28).

Ahhoz, hogy az ember imádkozzon, akarnia kell imádkozni. Avilai Szent Teréz azt mondta, hogy az ima az egyetlen Istenhez vezető út. Az ima olyan hely, amelyet mi Istennek készítünk azért, hogy legyen hová jönnie. Ha nincs ilyen hely bennünk, akkor Jézus szívünk ajtaja előtt marad.

Imádság

Szűz Mária, Béke Királynője, a hit és az ima Édesanyja! Te Fiat-oddal Jézus és a mi édesanyánkká lettél. Előrehaladtál és növekedtél a hit és az ima útján. Olyan utakon jártál, amelyeket nekünk is be kell járnunk. Te nem tudsz helyettesíteni bennünket ezen az úton, de megígéred nekünk közelségedet, imádat és jelenlétedet. Te kezdettől fogva nem hagyod el Fiad egyházát, az apostolokkal együtt állhatatosan imádkoztál, várva Jézus ígéretének beteljesedését – a Szentlelket. Imádkozz velünk és értünk, hogy mi is befogadhassuk a magasból érkező erőt, a Szentlélek erejét, amellyel legyőzhetünk minden kísértést és csábítást. Imádkozz értünk, hogy megmeneküljünk a sátáni csalástól és csapdától. Imádkozz értünk, hogy megmaradhassunk az Istenhez vezető úton, az élet teljessége forrásánál. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. augusztus 2.

Drága gyermekek, a Mennyei Atya akaratából vagyok itt veletek, annak édesanyjaként, aki szeret benneteket. Itt vagyok veletek, hogy segítsek nektek megismerni és követni Őt. Fiam itt hagyta lábnyomait, hogy nektek könnyebb legyen követni Őt. Ne féljetek. Ne legyetek bizonytalanok, én veletek vagyok. Ne bátortalanodjatok el, mert sok imára és áldozatra van szükség azokért, akik nem imádkoznak, nem szeretnek és nem ismerik Fiamat. Segítsetek nekik, testvéreiteket látva bennük. Szeretetem apostolai, halljátok meg magatokban a hangomat, érezzétek édesanyai szeretetemet. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok cselekedve, imádkozzatok ajándékozva, imádkozzatok szeretettel, imádkozzatok munkával és gondolattal Fiam nevében.

Minél több szeretetet adtok, annál többet fogtok kapni. A szeretetből fakadó szeretet megvilágosítja a világot. A megváltás szeretet, és a szeretet végtelen. Amikor majd Fiam újra eljön a földre, szeretetet fog keresni a szívetekben. Gyermekeim, sok  szeretetcselekedetet vitt végbe értetek. Arra tanítalak benneteket, hogy ezeket lássátok, megértsétek és megköszönjétek azzal, hogy szeretitek Őt, és mindig újból megbocsátotok felebarátaitoknak, mert Fiamat szeretni azt jelenti: megbocsátani. Fiamat nem szeretitek, ha nem tudtok megbocsátani, ha nem próbáljátok megérteni felebarátaitokat, ha ítélkeztek. Gyermekeim, mit ér az ima, ha nem szerettek és nem tudtok megbocsátani? Köszönöm nektek.

Legyetek imádság

2017. július 25.

"Drága gyermekek! Legyetek imádság és Isten szeretetének visszfénye mindazok számára, akik távol vannak Istentől és Isten parancsaitól. Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon, hogy az életszentség igazság legyen számotokra, és az ima által ösztönözzétek magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Ha visszaemlékezünk a Szűzanya múlt havi, a jelenések évfordulójára adott üzenetére, akkor láthatjuk, hogy mély imára hívott bennünket. A legjobb ima az őszinte ima, amely létünk mélyéből fakad és éltünk jelen pillanatát tükrözi. Tudjuk, hogy Jézus az imában tudott kérni és hálát adni Mennyei Atyjának, de ugyanakkor vérrel verejtékezve imádkozott a Getszemáni kertben.

A Szűzanya mostani üzenetében arra hív bennünket, hogy legyünk imádság. Cselánói Tamás, Szent Ferenc életrajzának írója, imának nevezte őt. Assisi Szent Ferencet kimondottan „imának” definiálta. „Sokszor anélkül, hogy ajkait mozgatta volna, magában imádkozott, és azzal, hogy külső érzékeit befelé összpontosította, lelkét szinte az égig való szárnyalásra képesítette. Így minden tehetségét és érzését arra az egy dologra irányította, amit éppen kért az Úrtól, és nem is annyira imádkozó (embernek), mint inkább imádságnak látszott. (...) Ilyenkor egész benseje izzásba jött, s a tekintete, úgyszintén szeretettől olvadozó lelke már a mennyek országában időzött“ ( 2 Cel 95). Ferenc imává és az ima legőszintébb tanítójává vált. Magányos és rejtett helyeket keresett, ahol az imában az Úrral találkozott.

Szent Márk evangélista írja: „Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék” (Mk 1,35). Amikor Jézus imádkozni akart, lemondott az alvásról is. Ez tanitás számunkra is, ugyanakkor az Úrhoz vezető út. Ahhoz, hogy emberi kapcsolataink termékenyek legyenek, előbb meg kell tanulnunk egyedül lenni. Életünkben értékelnünk kell az egyedüllét idejét. A szentek életében is nagy szerepe volt a magánynak.

Nekünk, mai keresztényeknek, akik túlzott tevékenységgel vagyunk megfertőzve, úgy tűnik, többet kell adnunk magunkból – de, mi az, amit adhatunk? Azt gondolhatnánk, hogy Jézusnak, aki oly szoros kapcsolatban van az Atyával, nem is kellett imádkoznia. De, Ő nagyon is imádkozott, sokszor lemondva az alvásról is. És ez mindig is így lesz. Az emberek azoknak a társaságát keresik, akik találkoznak Istennel. Ha életünkben nincs összeszedettség és ima, csak az emberek elől való menekülés saját munkánk világába, akkor ezáltal, önzésünk megszállottjaivá válunk.

Kérdezd meg magadtól, mennyi időt szánsz az imára? Legfontosabb dolgaid közül, hányadik helyen van az ima? Az első helyen van, mint a legfontosabb, vagy csak valahol dolgaid, tevékenységeid sorának végén?

Válaszolj ezekre a kérdésekre és meglátod mi fontosabb az életedben Istennél?!

Sokan panaszkodnak, hogy a napi feladatok sokaságában milyen nehéz időt találni az imára. Azonban arra, amit szeretünk, mindig találunk időt. Csak az imában kaphatjuk meg azt, hogy mit tehetünk, mivé válhatunk, és mit adhatunk másoknak.

Imádság

Szűz Mária, kegyelemmel teljes, taníts meg tisztán megőrizni szívünket és úgy elmélkedni, ahogyan Te tetted. Imádkozz velünk és értünk úgy, ahogyan az apostolokkal imádkoztál, Jézus ígéretének beteljesedésére, a Szentlélekre várva. Te a Szentlélek jegyese vagy, te ismered az Ő erejét és fényét, amire nekünk oly szükségünk van. Hála neked ezekért az évekért, amelyekben buzdítasz bennünket és utat mutatsz, hogy elnyerhessük azokat a kegyelmeket, amelyeket Isten nekünk szeretne ajándékozni. Kérlek mindazokért, akiket rabul ejtett a közömbösség, a lelki lustaság és vakság. Kérlek, takard be őket édesanyai palástoddal, hogy kiutat találjanak a rabságból, és eljussanak az élet teljességére, amelyet Jézus ígért nekünk. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. július 2.

Drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltok hívásomra és összegyűltök itt, körülöttem, égi édesanyátok körül. Tudom, hogy szeretettel és reménnyel gondoltok rám. Én is szeretetet érzek mindnyájatok iránt, ahogyan legkedvesebb Fiam is, aki irgalmas szeretetében mindig újra elküld hozzátok, Ő, aki ember volt, és Isten, aki volt és aki van – egy és háromságos, Ő, aki testében, lelkében értetek szenvedett, Ő, aki kenyérré lett, hogy táplálja lelketeket és így megmentsen titeket. Gyermekeim, arra tanítalak benneteket, hogyan váljatok méltóvá az Ő szeretetére, úgy, hogy gondolataitokat rá irányítjátok és megélitek Fiamat. Szeretetem apostolai, betakarlak titeket palástommal, mert édesanyátokként szeretnélek megoltalmazni benneteket. Kérlek titeket, imádkozzatok az egész világért. Szívem szenved. A bűnök szaporodnak, túl sok a bűn. De a ti segítségetekkel, akik alázatosak, szerények, szeretetteljesek, rejtőzködők és szentek vagytok, szívem győzedelmeskedni fog. Szeressétek Fiamat mindenek felett és általa az egész világot. Sohase felejtsétek el, hogy minden testvéretek hordoz magában valami értéket – a lelkét. Ezért gyermekeim, szeressétek mindazokat, akik nem ismerik Fiamat, hogy az ima és a szeretet által, amely az imából fakad, jobbá legyenek, hogy a jó tudjon győzedelmeskedni bennük, hogy megmeneküljön a lelkük és örök életük legyen. Apostolaim, gyermekeim, Fiam azt mondta nektek, hogy szeressétek egymást. Ez legyen beírva a szívetekbe és az ima mellett ezt a szeretetet próbáljátok megélni. Köszönöm nektek.

 

Nyíljatok meg a mély imára!

2017. június 25.

Drága gyermekek! Ma szeretnék köszönetet mondani kitartásotokért és meghívni benneteket arra, hogy nyíljatok meg a mély imára. Gyermekeim, az imádság a hit szíve és az örök életbe vetett remény. Ezért imádkozzatok szívvel, mindaddig, míg szívetek nem énekel hálával a Teremtő Istennek, aki életet adott nektek. Gyermekeim, veletek vagyok és édesanyai béke áldásomat hozom nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Jó emlékezni a Szűzanya szavaira, amikor így szól hozzánk: „… gyermekeim, mindnyájatokat arra hívlak, hogy szívetek mélyéből nyíljatok meg erre a nagy kegyelemre, amelyet Isten itteni jelenlétem által ad… Évek óta hívlak és buzdítalak benneteket a mély lelki életre és az egyszerűségre.” Ezek az égi Édesanya szavai, amely szeretetéről és mellettünk való kitartásáról beszél. 
Az életünkben minden kegyelem. Kegyelem a Szűzanya évek óta tartó jelenléte és jelenése Međugorjéban. Kegyelem és ajándék, ha tudunk imádkozni. Az első és legnagyobb alapigazság az imával kapcsolatban az a felismerés, hogy nem tudunk imádkozni. Az apostolok is kérték Jézust: „Uram taníts minket imádkozni” (Lk 11, 1).
Ha elmarad a gyakorlati ima, nagy lesz az imádság utáni éhség. Az emberi szívnek Istenre van szüksége, mert csalhatatlanul tudja, ki az ő Teremtője?! Ha szívünk nem fordul Istenhez, akkor talál majd más hamis bálványokat és isteneket, amelyek nem hozhatnak békét számára.
Nem szavakkal való imára vagy Istennek kimondott üres szavakra, hanem mély imára hív bennünket a Szűzanya. Istennek nem a szavainkra, hanem a szívünkre van szüksége. Ahogyan Szent Ágoston mondja: „Az ember azért imádkozik, hogy átalakuljon és nem azért, hogy Istent informálja.” A mély ima vagy a kontempláció a keresztény ima útja az Istenről és az emberről való igazság megtapasztalásához, amennyire ez lehetséges az ember számára. Isten elküldte szeretet üzenetét az embernek, ő pedig értelemmel fogadja. A mai ember elfelejtkezett Istenről, az üzenet feladójáról. A mély ima lelki útján felfedezzük azt, amit Isten ajándékozott nekünk. Van személynevünk és családi vezetéknevünk. De, a mi igazi vezetéknevünk az, hogy Istenéi vagyunk. Isten életéből származunk és az Isten életébe térünk vissza. Spanyolországi látogatása alkalmával XVI. Benedek pápa a következőket mondta: „Minden ember Isten temploma.” Ez benső tapasztalat.
Van egy történet, amely magyarázatot ad erre. Volt egy keresztény ember, akit Paternosternek hívtak. Imádkozott, böjtölt és zarándokolt, de egy idő után az ima szárazzá és üressé vált a számára. Részt vett lelkigyakorlaton és különböző imaszemináriumokat látogatott. Bekapcsolódott a karitatív és békemozgalmakba. Egy ideig remeteként élt az erőben. És mindezek után is ugyanolyan maradt, mint volt. A hazafelé vezető úton, vihar tört ki és egy idős embernél talált menedéket. Paternoster elmesélte baját az idős embernek. Az öreg hosszasan figyelte, majd azt mondta: „Fiam, te feledékenységben szenvedsz. Elfelejtetted a neved. Elfelejtetted, hogy te magad vagy az ima. Te a Miatyánk vagy. Imádkozni nem új imaforma elsajátítását jelenti, hanem tudni azt, ki vagy és olyan embernek lenni, amilyennek lenned kell. Jézus az imádság embere volt, de nem azért, mert imádkozott, hanem azért, mert ő maga volt az ima. Fiam, te is Isten imája vagy. Te Isten szentsége vagy. Te Isten temploma vagy.”
Nem csak az a kegyelem, hogy értelemmel felfogjuk, hanem, hogy bensőleg megtapasztaljuk azt, hogy Isten gyermeke és Isten temploma vagyunk. Isten ezt az ismeretet azoknak adja, akik komolyan és kitartóan kérik. A Szűzanya ebben az üzenetében megköszöni kitartásunkat. Jézus azt mondta: Kérjetek és kaptok, ez pedig azt jelenti: szüntelenül, kitartóan imádkozzatok. Ezért fontos elhatározni, hogy egy órát adsz önmagadnak és Istennek a találkozásra, hogy erőt kapj a sikeres és megtervezett élethez.

Imádság
Szűz Mária, Te, aki a remény és a hit anyja voltál és vagy, az élet legnehezebb perceiben könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosság kegyelmét. Ó Mária, Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Te pedig megjegyezted mindezeket a dolgokat és elgondolkodtál rajtuk (vö. Lk 2, 19), könyörögd ki számunkra azt a kegyelmet, hogy imánk szüntelen ajkunkon és szívünkben legyen úgy, ahogyan a levegő szünet nélkül kering testünkben. Ó Mária, Te mélyen ismerted Istent, mert kegyelemmel teljes vagy és teljesen Isten felé fordultál, ezért hozod nekünk Istent és vezetsz bennünket Istenhez. Szeretnénk kezünket a te kezedbe helyezni, szívünket a te szeplőtelen szívedbe, hogy tudjunk növekedni a hit, a remény és a szeretet útján. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2017. június 2.

Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy itt is az imádságra hívlak titeket. Imádkozzatok azokért, akik nem ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért. Imádkozzatok Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen. Ez az idő fordulópont. Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket. Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az evangélium igéinek útja. Szeretetem apostolai, a világnak annyira szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.

Legyetek a béke és a szeretet tanúi!

2017. május 25.

Drága gyermekek! A Magasságbeli megengedte nekem, hogy újra megtérésre hívjalak benneteket. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyre mindnyájan meghívást kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet tanúi ebben a békétlen világban. Az életetek mulandó ezen a földön. Imádkozzatok, hogy az ima által az égre és az égi dolgokra vágyakozzatok és szívetek mindent másképp fog látni. Nem vagytok egyedül, veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Láthatjuk, hogy a Szűzanya üzeneteiben gyakran hív tanúságtételre bennünket. Jézus is tanúságtételre hívta tanítványait. Bátorította őket, azt mondta, hogy nem kell félniük, örvendezniük kell. Mindaz, ami az Írásokban róla írva van, annak be kellett teljesednie: Krisztusnak szenvednie kell, meghal, és azután feltámad. Tanította őket: „Meg van írva: Krisztus szenvedni fog, és harmadnapra feltámad a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot fognak hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm nektek Atyám Ígéretét. Maradjatok a városban mindaddig, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból.“
Ez lesz az apostolok feladata: hirdetni fogják Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását, és azt, hogy ezáltal eljött minden nemzet számára a megtérés és a bűnök bocsánata. Jézus hangsúlyozza: „Ti tanúi vagytok ezeknek.“ Ez a döntő – a tanúságtétel. Az apostolok valóban hirdetőivé váltak Krisztus feltámadásának és az üdvösségnek. Tanúságot tudtak tenni arról, amit hallottak és átéltek. János apostol első levelében hangsúlyozza: „Mindaz, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk és, amit saját szemünkkel láttunk, amit a kezünkkel tapintottunk, az Élet igéjét (...), amit láttunk és hallottunk azt hirdetjük nektek.“ (1Jn 1, 1-3). Így az apostolok nem azt hirdették, amit másoktól hallottak, vagy, amit olvastak, hanem azt, amit maguk is láttak.
De, a szemtanúság nem volt elég az apostoloknak. Jézus figyelmezteti őket: „Maradjatok a városban mindaddig, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból.“ Még le kellett, hogy szálljon rájuk a Szentlélek. Vagyis ők szemtanúk voltak ugyan, megérinthették kezükkel a feltámadt Jézust, sebeibe helyezhették ujjaikat, de mindezek ellenére szükségük volt az apostoloknak a Szentlélek erejére, hogy megnyissa értelmüket, hogy megértsék az Írásokat és a titkokat, amellyel öröktől el voltak rejtve Istenben. Ez az, amelyet némelyek minőségi ugrásnak neveznek: a Szentlélek által az apostolok tapasztalata értelmes hitté alakult. A Szentlélek által értették meg az események jelentőségét, amelyeknek tanúi.
Sokan Međugorjéban élték át Isten csodálatos tetteit. Megtapasztalták Isten ölelését szívükben és testükben. Amit átéltek, azt senki sem veheti el tőlük, és senki sem győzheti meg őket arról, hogy Isten nem munkálkodott az életükben. Szükségünk van a Szentlélek erejére ahhoz, hogy tanúságot tegyünk. A Szűzanya üzeneteiben gyakran hívott a Szentlélekhez, az Igazság Lelkéhez való imára. Ő a Szentlélek jegyese. Ahol a Szűzanya, ott a Szentlélek. Ahol a Szűzanya, ott Isten fénye és kegyelme.
Csak amink van, azt tudjuk adni másoknak. És csak azt tudjuk adni, amit Istentől kaptunk, aki egyedül gazdag azokban az ajándékokban, amelyekre vágyakozunk. Isten ajándékainak elfogadásához vezető út az ima, amely megnyitja szívünket Isten kegyelmére. Amit Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg magunknak. Nem a mi tulajdonunk. A szeretet és a kegyelem természete az, hogy ajándékoz és megosztja azt, amije van. Minél többet ajándékoz, annál inkább gyarapszik. Ezért, vegyük komolyan a Szűzanya szavait és hívását, hogy beteljünk békével és szeretettel, amire ez a békétlen világ éhezik, és amelynek Istenre van szüksége.

Imádság
Jézus, azt szeretnénk, hogy ma is szívünk, közösségünk, családunk, nemzetünk, hazánk középpontjába állj, és minden szív meghallja köszöntésed szavát: „Békesség nektek!”. Adj békét félelemmel teli szívünknek. Adj békét minden embernek, akit szorongás és félelem gyötör. Adj békét mindazoknak, akik úgy érzik, hogy szívük tele van keserűséggel és gyűlölettel. Ne engedd, hogy bármilyen negatív vagy ördögi dolog helyet kapjon bensőnkben. Ezt kérjük Tőled, Jézus, aki egyedül tudsz igazi békét és örömet ajándékozni nekünk. Ezt kérjük Tőled, Égi Édesanyánk, Szűz Mária, a Béke Királynője érdemeiért. Ámen.

M. M
fordította: Sarnyai Andrea

2017. május 2.

Drága gyermekek! Nem kérő, hanem áldozatfelajánló imádságra hívlak benneteket - önmagatok feláldozására. Az igazság és az irgalmas szeretet kinyilvánítására hívlak benneteket. Imádkozom Fiamhoz értetek, a szívetekben egyre inkább csökkenő hitetekért. Arra kérem Őt, hogy segítsen nektek isteni lelkével, mint ahogyan én is szeretnék segíteni édesanyai lelkemmel. Gyermekeim, jobbá kell válnotok. Csak azok tartják  fenn a világot, akik tiszták, alázatosak és szeretetteljesek - ők  önmaguk és a világ megmentői. Gyermekeim az én Fiam a világ szíve. Őt szeretni és kérni kell, és nem újra és újra elárulni. Ezért ti, szeretetem apostolai, példátokkal, imátokkal és irgalmas szeretetetekkel gyarapítsátok a hitet az emberek szívében. Mellettetek vagyok, segíteni fogok nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok mind több fényt hordozzanak, hogy megvilágíthassák mindazokat, akik sötétségben élnek. Köszönöm nektek.

Tegyetek tanúságot jelenlétemről!

2017. április 25.

Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az Úristen végtelen szabadságában és gondviselő szeretetében kiválasztotta a názáreti Máriát és meghívta arra, hogy Fiának édesanyja legyen. Amikor Isten meghív, akkor a szív szabadságában teszi, erőszak nélkül. Mária beleegyezett és kimondta Igenjét Istennek. És Istennek kimondott Igenjét ismétli ma is jelenései és közelsége által. Ő kegyelemmel teljes. Ezért mondja nekünk: buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől.

Isten ma is nekünk ajándékozza Fiának édesanyját és elküldi hozzánk, hogy szóljon, hívjon és buzdítson bennünket, hogy közeledjünk az Úrhoz, aki a kegyelem forrása és az élet teljessége.

Ebben az üzenetében a Szűzanya háromszor szól a tanúságtétel szükségességéről. Tanú csak az lehet, aki látta, megtapasztalta, megérintette és ezt továbbadja másoknak. Ahogyan János apostol mondja: „Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott…” (1Jn 1,1). Az apostolok Jézus életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának hiteles tanúi. A mi hitünk az első tanúk hitén alapul. A hit kincsének magva Jézus tanítványainak szívébe hullva jutott el hozzánk az ő tanúságtételük elfogadása által.

A tanúságtételt nem lehet könyvekből megtanulni, nem lehet szokásból, hagyományból vagy tradícióból tenni, amely nem a szív mélyéből fakad. Az igazi hit nem formalitás. Az élő Istenbe vetett hit megnyilvánulása. Az Istentisztelet nem lehet menekülés az élettől. Krisztus tanítványai elsősorban nem a saját biztonságukat keresik. Nem menekülnek el prófétai küldetésük elől, hanem tudatában vannak annak, hogy az üzenetet, amelyet kaptak, tovább kell adniuk másoknak.

A tanúnak meggyőződésből kell tanúnak lennie, a kegyelem erejéből. Ha ez nincs, akkor megszűnik a védelem és minden rossz általa átszállhat másokra. Isten az ő tanúit erősekké és nagyokká teszi és kegyelmét adja nekik. Ha az ember elveti ezt a kegyelmet, akkor megérdemli a megvetést és az elvetést.

Jézus a tanúit nem hagyja magukra, hanem erőt ad nekik: „A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.“ (Apcsel 1,8).

Tanúnak lenni azt jelenti, teljesen odaadni önmagamat, megélni az Evangélium üzenetét még mielőtt másoknak hirdetem, megélni a személyes találkozást Istennel, aki emberré lett, a halál és a feltámadás Urává. A tanúnak válaszolnia kell arra a szeretetre, amellyel Isten szeret bennünket, készen kell lennie a legnagyobb áldozatra, a szeretetről való tanúságtételre egészen vére ontásáig.

Csak az a tanúságtétel hiteles, amely képes elviselni a vértanúságot, képes szenvedni és életét adni az igazságért.

Ugyanígy a Szűzanya közelségéről, jelenlétéről és szeretetéről való tanúságtétel is értetlenséget, nem elfogadást és szenvedést vált ki. Fontos, hogy kitartsunk a Szűzanya üzeneteinek és szavainak megélése útján. Nem szabad megengednünk, hogy összezavarjanak, minden ellenkezés ellenére sem. Fontos, hogy megmaradjunk a Szűzanya Szeplőtelen Szívében, amely végül győzedelmeskedni fog mindazokban, akik mindvégig kitartanak.

Imádság

Szűz Mária, Szeplőtelen Szűzanya! Köszönjük, hogy kitartasz mellettünk. Hálát adunk a Mennyei Atyának, aki megengedte, hogy velünk legyél, jelenéseid és üzeneteid által hívj bennünket. Hálát adunk minden emberi szívért, amely jelenléted által megnyílt Isten kegyelmére. Köszönetet mondunk minden igaz tanúért, aki tanúságot tesz jelenlétedről és szeretetedről. Könyörögd ki számunkra Fiadnál az állhatatosság és az evangéliumi hiteles élet kegyelmét, minden nehézség ellenére is. Szűz Mária, vond szívünket Szeplőtelen Szívedre, hogy mindannyian megtapasztalhassuk, mennyire szeretsz bennünket. Így válhatunk igazi tanúivá szeretetednek és kegyelmednek, amelyet elhozol és szívedből nekünk ajándékozol. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2017. április 2.
Drága gyermekek, szeretetem apostolai rajtatok áll, hogy terjesszétek Fiam szeretetét mindazoknak, akik nem ismerték meg azt. Ti, kicsiny fényei a világnak, titeket édesanyai szeretetemmel arra tanítalak, hogy fényesen, teljes ragyogással ragyogjatok. Az ima segíteni fog, mert az ima megment benneteket, az ima megmenti a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok szavakkal, érzésekkel, irgalmas szeretettel és áldozattal. Fiam megmutatta nektek az utat – Ő, aki megtestesült és az első kehellyé tett engem, Ő magasztos áldozatával mutatta meg nektek hogyan kell szeretni. Ezért gyermekeim, ne féljetek az igazságról beszélni. Ne féljetek megváltozni és a szeretet terjesztésével megváltoztatni a világot, hogy így megismerjék és szeressék Fiamat, Őbenne szeressenek másokat. Édesanyaként mindig veletek vagyok. Kérem Fiamat, segítsen nektek, hogy életetekben a szeretet uralkodjon – a szeretet, amely élő, a szeretet, amely vonzó, a szeretet, amely életet ad. Ilyen szeretetre, a tiszta szeretetre tanítalak benneteket. Rajtatok áll apostolaim, hogy felismerjétek, éljétek és terjesszétek. Érzéseitekkel imádkozzatok pásztoraitokért, hogy szeretettel tudjanak tanúságot tenni Fiamról. Köszönöm nektek.

Az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által kezdjetek új életet!

2017. március 25.
 
Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária gyermekeivel együtt folytatja útját ebben a kegyelemmel teljes nagyböjti időben, amely azért adatott nekünk ajándékul, hogy újra megújítsuk életünket. Ha körül tekintünk, láthatjuk, hogy minden megújul, mert szükség van a megújulásra. Tavasszal újra megújul a természet. Felébred téli álmából, kizöldül és virágba borul. Így van ez a mi emberi kapcsolatainkkal is, szüntelen megújulásra van szüksége. Mi történik a barátsággal vagy a házastársak szerelmével, ha nem újul meg, és nem táplálják? Az ilyen kapcsolatok elfonnyadnak és elhervadnak. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkkal is. A hit élő kapcsolat Istennel. Ezt a kapcsolatot fontos megújítani, táplálni és ápolni, hogy a hitünk valóban élő és gyümölcsöző legyen. Ezért kaptuk ajándékba ezt a nagyböjti időt, amelyben égi Édesanyánk, Mária újra hív és buzdít bennünket.
Mindaz, amiről Szűz Mária beszél, mindazok útja, akik a szentség felé tartanak. A bűnbánat, az ima és az erős elhatározásunk biztosan elvezet bennünket az Istenben való új életre. Ezért ajándék számunkra a nagyböjt, amely a harc és a rosszal, a bűnnel való szembesülés ideje. A böjt, a bűnbánat és a lemondás szükséges feltételei annak, hogy elnyerjük Isten kegyelmét. Lemondásunk hasonlít egy edényhez, amelybe Isten kegyelmét árasztja. Szent Teréz anya mondja: „Ahhoz, hogy Isten betölthessen bennünket, ki kell üresíteni önmagunkat.”
A bűnbánat és a lemondás a hitbeli dolgunk része. Szent Ágoston mondja: Isten, nélkülünk teremtett meg minket, de nem nélkülünk akar üdvözíteni bennünket. A nagyböjtben tanuljuk a lemondást és a bűnbánattartást úgy, mintha üdvösségünk csak rajtunk múlna, ugyanakkor mindenkor úgy kell imádkoznunk, hogy üdvösségünk és minden más csakis Istentől függ. A szentek összekapcsolják ezt a két végletet.
Szent Pál mondja, hogy már megváltattunk, meghaltunk a bűnnek, mindannyian új teremtmények vagyunk. Majd mindjárt ezután, figyelmeztet is bennünket, hogy félelemmel és remegve munkáljuk üdvösségünket, meg kell fékeznünk lázongó természetünket, a lélek erejével kell harcolnunk a test ellen.
A bűnbánat mindig valamilyen lemondást jelent. A lemondás azt jelenti: nem veszem el mindig azt, ami tetszik nekem, elengedem azt, ami rosszat hordoz önmagában, nem sértegetek másokat, nem engedem meg, hogy testem minden vágya beteljesedjen, nem azt nézem, hogy kihasználjak minden számomra kellemes helyzetet. Lemondani azt jelenti, szabaddá válni. Egy focistának le kell mondania a fegyelmezetlen alvásról, ivásról, lustálkodásról… Ez a sikeres játék feltétele.
Imádkozni bűnbánat és lemondás nélkül olyan, mint megállni félúton, vagy mintha olyan hajóban eveznénk, amely ki van kötve a parthoz. Nem tudunk elmozdulni addig, míg el nem oldjuk a hajót.
Ebben a kegyelmi időben élünk, amelyben Isten új lépésre és a Vele való elmélyültebb kapcsolatra hív bennünket. A Szűzanya újra imádságra, a Szentírás olvasására, a szentmise ünneplésére, a megbocsájtásra és a kiengesztelődésre buzdít bennünket. Az Ő hívása meghívás az Isten örömére, a Húsvétra.

Imádság
Szűz Mária, hozzád fordulok, és édesanyai kezedbe helyezem minden döntésemet és tervemet. Te, aki saját akaratodat Isten akaratába tudtad helyezni, taníts meg minden nap bizalommal átadni magamat Isten akaratának. Közbenjárásod által szeretnék megnyílni a Szentlélek érintésére, aki szentségre és új életre hív. Ó Mária, Te megtapasztaltad Isten kegyelmének és áldásának teljességét, könyörögd ki mindnyájunknak, akik bizalommal rád hagyatkozunk Isten közelségének és szeretetének megújító tapasztalatát, gyógyítsd a megtört szíveket és add vissza a reményt ott, ahol kétségbeesés és reménytelenség uralkodik. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea
 

A Szűzanya éves jelenése 2017. március 18-án Mirjana Dragićević-Soldonak

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta neki, hogy ezután egy évben csak egyszer fog megjelenni neki, március 18-án. Több ezer zarándok gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:44-kor kezdődött és 13:48-ig tartott.

Drága gyermekek! Édesanyai vágyam az, hogy szívetek békével telt, lelketek pedig tiszta legyen, hogy Fiam jelenlétében megláthassátok az Ő arcát. Mert, gyermekeim édesanyaként tudom, hogy vigasztalásra, reményre és oltalomra szomjaztok. Ti, gyermekeim, tudatosan vagy tudat alatt Fiamat keresitek. Földi életem során én is örvendeztem, szenvedtem és türelmesen hordoztam a fájdalmat mindaddig, amíg Fiam dicsőségével meg nem szüntette. Ezért is mondom Fiamnak: Segíts nekik mindig! Ti, gyermekeim őszinte szeretettel világítsátok be az önzés sötétségét, amely mindinkább átjárja gyermekeimet. Legyetek nagylelkűek. Kezetek és szívetek mindig legyen nyitott. Ne féljetek. Bizalommal és reménységgel adjátok át magatokat Fiamnak. Rátekintve, életeteket szeretettel éljétek. Szeretni annyit jelent, önmagunkat adni, elviselni és sohasem ítélkezni. Szeretni azt jelenti, megélni Fiam igéit. Gyermekeim, mint édesanya azt mondom nektek: csak az őszinte szeretet vezet az örök boldogságba. Köszönöm nektek.

2017. március 2.

"Drága gyermekek, édesanyai szeretettel jövök segíteni nektek, hogy több szeretetetek legyen, ami több hitet jelent. Azért jövök, hogy segítsek nektek szeretettel megélni Fiam igéit, hogy a világ más legyen. Ezért szeretetem apostolai magam köré gyűjtelek benneteket. Szívetekkel nézzetek engem, beszéljetek hozzám, mint édesanyátokhoz a fájdalmaitokról, szenvedéseitekről, örömeitekről. Kérjétek, hogy imádkozzak értetek Fiamhoz. Fiam irgalmas és igazságos. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti is ilyenek legyetek. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a körülöttetek élőknek életetekkel beszéljetek Fiamról és rólam, hogy másmilyen legyen a világ, hogy visszatérjen az egyszerűséghez és a tisztasághoz, hogy visszatérjen a hithez és a reményhez. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, szívvel imádkozzatok, szeretettel imádkozzatok, jócselekedeteitekkel imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy mindannyian megismerjék Fiamat, hogy a világ megváltozzon, hogy a világ megmeneküljön. Szeretettel éljétek meg Fiam igéit. Ne ítélkezzetek, hanem szeressétek egymást, hogy szívem győzhessen. Köszönöm nektek."

Mélyen éljétek meg hiteteket!

2017. február 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni. Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária ezen üzenetében a hit mély megélésére hív. A hit az Istennel való élő kapcsolatba vezet be bennünket. Emlékezzünk csak üzeneteire, amelyeket az elmúlt években međugorjei jelenései által intézett hozzánk: „…Gyermekeim, higgyetek és imádkozzatok, hogy az Atya gyarapítsa hiteteket, majd kérjétek azt, amire szükségetek van. Veletek vagyok… A világnak szüksége van arra, hogy meggyógyuljon a Teremtő Istenbe vetett hite. Jézus szenvedése és kereszthalála által meg fogjátok érteni, hogy csak imádsággal válthattok ti is a hit igazi apostolaivá, amikor egyszerűségben és imában ajándékként élitek meg hiteteket… Ma értetek és veletek imádkozom, hogy a Szentlélek segítsen nektek és növelje hiteteket, hogy még inkább elfogadjátok üzeneteimet, amelyeket itt, ezen a szent helyen adok nektek. Gyermekeim, értsétek meg, hogy ez a kegyelem ideje mindnyájatok számára, és velem, gyermekeim biztonságban vagytok. Mindnyájatokat szeretnélek elvezetni a szentség útjára. Éljetek üzeneteim szerint és minden szót, amelyet mondok, váltsátok életté. Legyen drágakincs számotokra, mert az égből érkezik.”

Az Egyház tanít bennünket és azt mondja, hogy Mária a hit zarándokútját járta (LG 58). Életútja tele volt szorongással és kérdésekkel: Hogyan fog történni? Hogyan szerzett tudomást Heródes a gyermek születéséről? Miért akarja megölni? Mennyi ideig kell Egyiptomban maradnunk? Látjuk-e majd valaha is elveszett fiunkat? Mit jelent ez a szörnyűség a Kálvárián? Minden ködbe borult. Hol van Isten? Kérdések, csak kérdések…

Mit tegyen az édesanya ebben a kétségbeejtő csendben? Megijedjen? Nem. Kétségbeessen? Nem. Az Evangélium háromszor mutatja meg számunkra azt, hogyan gondolkodik szívében az Édesanya?! Emlékezik a régen elhangzott szavakra és összehasonlítja azokat a szomorú eseményekkel, amelyek éppen megtörténtek és a csendben, az alkonyatban és a sötétségben keresi Isten arcát. Neki is törekednie kellett arra, hogy gondosan megőrizzen emlékezetében minden eseményt és szót, törekednie kellett arra, hogy figyelmesen megvizsgálja szívében azokat, lélekben megkülönböztette és szüntelenül fontolgatta. Pontosan úgy, ahogyan az élet útját járta: az élet sötét ellentétei között törekedett felfedezni Isten akaratát és Isten tervét.

Mária a hit zarándoka volt, mert nem tudott mindent. Életében beteljesedik az áldás, amelyet Szent Erzsébet mondott neki: „Boldog vagy, mert hittél…” (Lk 1, 45). Máriában hitünk legteljesebb példáját láthatjuk. Hitünk útján közel van hozzánk. Ezért mondhatja nekünk: „Drága gyermekek, járjatok velem. Én is bejártam ezeket az utakat a sötét éjszakákban és a csillag nélküli éjjeleken. Tegyétek ti is azt, amit én tettem: engedjétek át magatokat Isten csendjének és le fogjátok győzni a félelmet, a sötétséget és az éjszakát. És boldogok azok, akik a sötét éjszaka közepén hittek a világosságban.”

Itt a földön hitben és nem látásban élünk. A hit nem világítja be az előttünk álló hosszú utat, hanem csak annak egyetlen lépését. Ha van bátorságunk haladni az úton, akkor a következő lépés már világos lesz. Isten Gábriel arkangyal által sem magyarázza meg Máriának azt, hogy mi vár rá a hit útján. Ő csak abban erősíti meg, hogy az Úr vele van. Azt, amit Szűz Mária megélt, bennünket is biztos úton vezethet el Jézushoz. Legyen bátorságunk a szűk út ellenére is a Szűzanyával járni, hisz tudjuk, hogy az út végén az, az élet vár ránk, amelyet Isten ad.

Imádság

Szűz Mária, a hit és a remény Édesanyja! Te boldog vagy, mert hittél és mindvégig hűséges maradtál. Hittél akkor is, amikor már senki sem hitt. A kereszt alatt is a remény és az Isten akaratának való önátadás Édesanyja maradtál. Imádkozd ki számunkra is a hit kegyelmét, hogy Isten oldalán álljunk és maradjunk életünk legnehezebb pillanataiban is, tudva azt, hogy Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik kitartóan hisznek és, akik szeretik Őt. Különösen ebben a nagyböjti időben szeretnénk veled járni Édesanyánk, Mária, hogy megélhessük és megízlelhessük a Húsvét örömét. Könyörögd ki számunkra az arról való lemondás bátorságát, ami rabságba taszít, és lelassítja lépteinket a szabadság felé, amelyet Isten ad. Köszönünk Neked minden szót, jelenléted, buzdításod és minden szívet, amely megnyílik szavaidra, amely szavak által megéljük Istent, aki a kegyelem és az élet forrása. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2017. február 2.

"Drága gyermekek, ti, akik törekedtek felajánlani életetek minden napját  Fiamnak, ti, akik próbáltok vele élni, ti, akik imádkoztok és áldozatot hoztok, ti vagytok ennek a békétlen világnak a reménye! Ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai, az élő evangélium, az én kedves szeretet-apostolaim. A Fiam veletek van! Ő azokkal van, akik gondolnak rá, akik imádkoznak. De éppúgy türelmesen várja azokat, akik nem ismerik Őt. Ezért ti, szeretetem apostolai, szívvel imádkozzatok és tetteitekkel mutassátok meg Fiam szeretetét. Ez az egyetlen remény számotokra és az örök életre vezető egyetlen út is. Én, édesanyaként, itt vagyok veletek. Hozzám intézett imáitok a szeretetet legszebb rózsái számomra. Nem tudok nem ott lenni, ahol érzem a rózsa illatát. Van remény! Köszönöm nektek."
 

Imádkozzatok a békéért!

2017. január 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Jól ismert üzenet a Szűzanya jelenéseinek első napjaiból: „Béke, béke legyen az ember és az Isten között és az emberek körében.” Az első napok üzenete visszhangzik mindmáig. Az Édesanya hívásai mit sem veszítettek aktualitásukból és fontosságukból.

Minden háború az emberi szívben kezdődik. Ami a szívünkben van, azt terjesztjük kikerülhetetlenül magunk körül, úgy a szavainkkal, mint a viselkedésünkkel. Ezért fontos eljutni a szív békéjéig, amelyre szüntelenül hív bennünket a Szűzanya. Ezért szeretne elvezetni minket a béke forrásához, aki az ő Fia, Jézus, a mi Üdvözítőnk. Ha Jézus barátai vagyunk, akkor senki és semmi sem veszélyeztethet és semmisíthet meg bennünket. Jézus mellett lenni azt jelenti, biztonságban lenni. A zsoltáros azt mondja, hogy Isten a mi menedékünk, erős várunk, rendíthetetlen kősziklánk. Semmi sem történik Isten nélkül. Ő irányítja a történelem minden részletét, minden az Ő kezében van. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – írja Szent Pál (Róm 8,31). Nincs nála erősebb. „Ki olyan, mint az Isten?” – kiáltotta Szent Mihály arkangyal. Ma is csak egyedül Isten uralkodik miden történés felett. Ezért van a szívünkben béke. Semmi sem olyan fontos, mint Isten barátjának lenni, mert akkor senki sem tud megsemmisíteni téged. „Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8, 38-39).

Isten határtalan jóság és szeretet. Ő nem tud másmilyen lenni. A rossz a jó hiánya és a jó lerombolása. Ha Isten mellett vagyunk, akkor csak jó lehet nekünk. Isten mellett nincs vereség, sem félelem, sem szorongás. És azokban a pillanatokban, amikor úgy tűnik számunkra, hogy minden elveszett, Isten munkálkodik és biztos, hogy mindent jóra fordít.

„A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket…” – mondja mostani és korábbi üzeneteiben is a Szűzanya. A sátán erős, hamis ragyogást ígér, ahogyan minden bűn is. Azonban a sátán és a gonosz körülöttünk és bennünk gyenge. A bűnt, a rosszat, a sátán fenyegetését nem szabad komolyan venni. A gyűlölet bukásra van ítélve. A nem megbocsájtás sötétség, az ítélet vereség, a rosszért rosszal való fizetés a naiv emberek félrevezetése. A gyűlölettel adott válasz a rosszra, méltatlan az emberhez. Elfogadni a gonosz beszédet, engedni a haragra, a bosszúra, a káromkodásra való csábításnak, azt jelenti, a sátán oldalára állunk, aki vesztes és mi is, ha mellette döntünk. A sátánnak és művének nincs jövője. Csak Istennek van jövője, és azoknak az embereknek, akik az Ő oldalán állnak. Az ellenség akkor arat sikert, amikor rávesz arra, hogy elkezdj rosszat tenni.

A szereteten kívül nincs más fegyver, amellyel legyőzhető az ellenség. „Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket” (Lk 6, 27-28).

Ez az evangélium útja, amelyre a Szűzanya hív bennünket jelenéseinek kezdete óta.

Imádság

Szűz Mária, Béke Királynője, Te Isten kegyelmével és békéjével telve jössz hozzánk, amelyet a Mennyei Atya ajándékozott neked. Szíved nyitott volt Isten szavára, és készségesen mondtad ki Igenedet, legyen nekem a te igéd szerint. Ettől a perctől kezdve ráléptél a hit és az Isten akaratának való önátadás útjára, és így váltál minden ember édesanyjává. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy igaz gyermekeid legyünk, akik követik utadat, hogy mi magunk is eljussunk az élet forrásához. Vezess vissza bennünket minden téves útról, amelyet a világ félrevezető szándékkal kínál számunkra. Szűz Mária, szeretnénk neked adni szívünket és kezünket, hogy vezess bennünket a szűk utakon is, hogy megtapasztalhassuk a békét, az örömöt és az élet teljességét, amelyet elhozol nekünk és, amelyre vezetsz bennünket. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2017. január 2.

"Drága gyermekek, Fiam a szeretet és fény forrása volt, amikor a Földön a világnak a világmindenségről beszélt. Apostolaim kövessétek az Ő fényét. Ez nem könnyű. Kicsiknek kell lennetek. Magatokat másoknál kisebbé kell tenni, és a hit segítségével betöltekezni az Ő szeretetével. Hit nélkül egyetlen ember sem képes  a földön csodálatos tapasztalatot megélni. Veletek vagyok. Ezekkel a jöveteleimmel, ezekkel a szavaimmal nyilvánulok meg számotokra, szeretnék tanúságot tenni szeretetemről és édesanyai gondoskodásomról. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt olyan kérdések feltételével, amelyekre sohasem kaptok választ. Földi életetek végén Mennyei Atyátok fogja azt megadni. Mindig tudnotok kell, hogy Isten mindent tud, az Isten lát, az Isten szeret. Az én legkedvesebb Fiam beragyogja az életet, szétoszlatja a sötétséget, és édesanyai szeretetem, amely hozzátok visz, kimondhatatlan, titokzatos, de valóságos. Én kimondom irántatok való érzéseimet: szeretetemet, megértésemet és édesanyai jóakaratomat. Apostolaim, tőletek imáitok rózsáit kérem, amelyeknek a szeretet cselekedeteinek kell lenniük. Édesanyai szívemnek ezek az imák a legkedvesebbek. Értetek született Fiam elé viszem őket. Ő lát és hall benneteket. Mi mindig közel vagyunk hozzátok. Ez a szeretet, amely hív, összekapcsol, megtérít, bátorít és betölt. Ezért, apostolaim mindig szeressétek egymást, de mindenekelőtt szeressétek Fiamat. Ez az üdvösség és az örök élet felé vezető egyetlen út. Ez a legkedvesebb imám, amely a rózsa legfinomabb illatával tölti be szívemet. Imádkozzatok, mindig imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük Fiam világossága lenni. Köszönöm nektek."

2016. december 25.

Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A međugorjei látnokok tanúsága szerint, Szűz Mária karácsonyi jelenései alkalmával karjában a gyermek Jézussal érkezik. Így volt ez 1981. június 24-én a jelenések első napján is. Mária nem tud adni Fiánál nagyobbat, drágábbat, értékesebbet. Ezt számtalan alkalommal megismételte az üzeneteiben.

 „Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének” (ApCsel 4,12). Mária szülte Istent, és Istenhez vezet bennünket. A hit és az Isten igéjének való engedelmessége által lett Isten anyjává. Az egyházatyák mondták: „Mit használ nekem, ha Krisztus egyszer megszületett Máriától Betlehemben, de nem születik meg a hit által a lelkemben?” Jézus a hit által ma is szeretne megszületni lelkünkben. Hogyan történik ez? Hogyan születhet meg Jézus a lelkünkben? Jézus arra tanít, hogyan lehetséges ez: „Azok az én anyám, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” (Lk 8,21).

Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. Szívünk úgy teremtetett, hogy be tudja fogadni Istent és csak Ő tudja teljesen betölteni igazi békével és az élet értelmével. Ebben is tanítónőnk Mária, aki szívében tudta rejteni és el-elgondolkodni a megélt eseményekből. Jó emlékezni életünk minden eseményére, az örömteliekre és a szomorúakra is. Fontos mindenben felismerni Isten láthatatlan kezét, amely mindenen átvezetett. Fontos tudatosítani önmagunkban, hogy Isten harcolt értünk, a mi oldalunkon állt. Ezért maradtunk életben. Sok olyan helyzet és esemény volt, amelyet Mária nem értett ugyan, de Istenbe vetett hittel élte meg. Szívének mélyén visszhangoztak az angyal szavai: Istennek semmi sem lehetetlen. Mária maga is növekedett és előre haladt a hitben. Ő tudja, hogy nem hívőnek születünk, hanem napról-napra azzá válunk.

Arra hívlak benneteket, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Sokan, még a hívők is a tehetetlenség érzésével, remény nélkül élnek. Nem ok nélkül beszélt három pápa is kifejezetten a remény szükségességéről.

Ferenc pápa Evangelium Gaudium – az Evangélium Öröme című apostoli buzdításban a követezőket mondja a reményről: „A buzgóságot és a bátorságot megfojtó egyik legsúlyosabb kísértés a vereségérzés, mely elégedetlen pesszimistákká és sötét arcú kiábrándultakká alakít át bennünket.” (EG 85) A pesszimizmus a lélek betegsége, gyakran a gonosz megszállottságának egyik fajtája, míg a pesszimista hívek hasonlítanak az élet katonaszökevényeihez, akik azt gondolják, hogy a világ rossz, és nincs menekvés számára... Vajon a mai világ hasonlít a bibliai Szodomára? Ha így van, akkor némelyeknek, a keresztényeknek nem szabad elfelejteniük, hogy Ábrahám Istentől esdekelte ki ezt a várost! (Ter 18,16) Ha a mai helyzetre, a társadalomra és a világra alkalmaznánk a Teremtés könyvének szavait, akkor úgy hangzana, hogy „az emberi romlottság nagy a világban” (Ter 6,5), és mégis emlékezzünk arra, hogy Isten Noé által, aki ártatlan és igaz maradt, elhatározta, hogy megnyitja az üdvösség útját. Ily módon lehetőséget adott az emberiség számára egy új kezdetre.

 „Elég egyetlen jó ember ahhoz, hogy visszatérjen a remény!”, mondja Ferenc pápa a legújabb enciklikában.

Fontos megnyitni szívünket mennyei Édesanyánk előtt, hogy Istenbe vetett reménnyel élhessük mindennapjainkat.

Imádság

Mária, Jézus és a mi Édesanyánk. Te eljöttél és eljössz azért, hogy a mi pesszimista szívünkbe, amely tele van negatív gondolatokkal, visszahozd a reményt és a világosságot, amely általad Istentől jön. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy már ma erre a világosságra nyitottan éljünk, amely megvilágosít minden embert, ez pedig Jézus, aki egyedül tud békét adni békétlen szívünknek. Taníts meg a te szíveddel élni és hinni, hogy mi is meg tudjunk őrizni szívünkben miden eseményt, és így elmélyüljön és megerősödjön Istennel és egymással való kapcsolatunk. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2016. december 25. Jakov Čolo látnok által (éves üzenet)

"Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 

2016. december 2.

Drága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek.

2016. november 25.

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Boldogságos Szűz Mária a Magnificat-ban felkiált: „… szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát” (Lk 1, 47-48). Mária hálaénekében a legerőteljesebben ismerhető fel Isten munkálkodása. Ezt az Isteni működést tapasztalta meg élete folyamán Szűz Mária. Ő is kicsi volt és alázatos. Emberi szemmel nézve teljesen átlagos názáreti lánynak látszott. De Isten tekintete más, mint az emberé. Isten Gábor angyal által közelítette meg, názáreti életének mindennapjaiban és munkájában. Isten olyan valamire hívja meg, ami meghaladja az emberi erőt és értelmet. Ő sem értelemmel fogta fel, de szívvel és hittel fogadta el. Életét egyszerűen élte, egy átlagos család minden gondjával és nehézségével.
Már eddig is sokszor, és ebben az üzenetében is az egyszerű és alázatos életre hív. Szűz Mária jól tudja, hogy Isten hogyan nyilvánul meg legerőteljesebben a mindennapok kicsi dolgaiban. Mi Istent a magasságokban keressük, Ő pedig a kicsikben van jelen. Ez fog történni ezen a karácsonyon is. Isten a kicsi és alázatos betlehemi gyermekben jött el közénk. Senki sem ismerte fel, csak a kicsi és az egyszerű emberek és azok, akik az igazságot és az élet értelmét keresték.
Isten közénk jön és lentről, és nem fentről tekint le ránk. Csak egyszer volt, amikor Isten a magasból tekintett le ránk, mégpedig, amikor a kereszten függött. A Szűzanya édesanyaként ilyen kicsiségben és egyszerűségben szeretne vezetni bennünket. Isten elrejtőzik azok arca mögé, akikkel naponta találkozunk. Isten lehajol, hogy megmossa lábunkat és szívünket. Isten engedi keresztre feszíteni magát és magára veszi minden bűnünket és szégyenünket. Isten még inkább megalázza magát akkor, amikor eucharisztikus kenyérré lesz, amellyel táplál minket.
Ezzel a logikával vezet bennünket Mária egyszerű, édesanyai szavai által. Ő hozzánk hasonló életet élt, nem a felhőkben, hanem két lábbal a földön. Szívében megőrizte és elgondolkodott azokról az eseményekről, amelyeket Jézussal együtt élt meg.
Az egyszerűségben életbölcsesség rejtezik. Mária olyan egyszerű, amilyenek szavai is. Ha létezne más út Istenhez, Mária felfedte volna számunkra.
Tanuljunk tőle és édesanyai szívétől, hogy bölcs szívre tegyünk szert, amely felfedezi, milyen kevés szükséges a boldogsághoz és, hogy a kicsi dolgokban rejlik a megelégedettség és az élet teljessége.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki földi életedet olyan gondokkal és félelmekkel élted meg, melyek a mi életünket is kísérik, légy a mi közbenjárónk és Édesanyánk. Könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely el tudja fogadni a kicsi dolgokat és belátja azt, hogy az ember számára a boldogságot, a békét nem a tárgyak adják, bármennyire is értékesek azok. Ezekben a szent napokban különösen kérlek családjainkért, hogy se karácsony, se a kis Jézus ne menjen el mellettünk észrevétlenül.  Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy nem mondasz le rólunk, hanem továbbra is türelmes vagy velünk és az Istennel való egyszerű élet teljességére hívsz bennünket.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016. november 2.

Drága gyermekek! Édesanyai szívemnek hatalmas öröm hozzátok jönni és megnyilvánulni számotokra. Ez Fiam ajándéka számotokra és mások számára is, akik ide jönnek. Édesanyaként hívlak benneteket, hogy  Fiamat mindenek felett szeressétek. Ahhoz, hogy teljes szívetekből tudjátok szeretni meg kell ismernetek Őt. Imádsággal fogjátok megismerni. Imádkozzatok szívvel és érzéseitekkel. Imádkozni azt jelenti, az Ő szeretetére és áldozatára gondolni. Imádkozni azt jelenti szeretni, adni, szenvedni és áldozatot hozni. Titeket, gyermekeim arra hívlak, hogy az ima és a szeretet apostolai legyetek. Gyermekeim, a virrasztás ideje van. Ebben a virrasztásban imára, szeretetre és bizalomra hívlak benneteket. Amikor Fiam a szívetekbe tekint, édesanyai szívem azt szeretné, hogy feltétel nélküli bizalmat és szeretet lásson. Apostolaim eggyé vált szeretete élni fog, legyőzi és leleplezi a gonoszt. Gyermekeim, én kehely voltam az Istenembernek, Isten eszköze voltam. Ezért, titeket, apostolaimat arra hívlak, hogy Fiam igazi, tiszta szeretetének kelyhe legyetek. Arra hívlak benneteket, hogy olyan eszköz legyetek, amely által mindazok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, akik sohasem szerettek, megértsék, elfogadják és megmeneküljenek. Köszönöm nektek, gyermekeim.

A Szűzanya távozása közben Mirjana egy kelyhet látott.

 

2016. október 25.

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint, amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya üzeneteit olvasva és róla elmélkedve az a benyomásunk, visszatér jelenéseinek kezdetéhez. Ezt az üzenetét azzal a hívással kezdi, amelyet jelenéseinek harmadik napján mondott, 1981. június 26-án: „Béke, béke legyen Isten és az emberek között és az emberek körében.” Jézus első búcsúbeszédében, amelyet János evangéliumában találunk, Jézus tanítványaihoz szól, és azokhoz, akik majd tanítványai lesznek a világ végéig: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen” (Jn 14, 27). Az emberi történelemnek nincs olyan időszaka, amikor valahol ne lett volna háború földünkön. Ma sincs béke. A világban háború van. Mindenki háborút folytat mindenki ellen. Jézus tanítványai ebben és ilyen világban élnek. Úgy tűnhet számunkra, mintha Isten visszavonult volna ebből a mi világunkból. Mintha elhallgatott volna. A gyenge emberi értelem azt kérdezi: mitől váltottál meg bennünket Jézus? Mintha nem látnánk ebben a világban ennek a megváltásnak a gyümölcseit, mert békétlenség, háború és félelem uralkodik. De a háború, a gyűlölet és a gyilkosság világába nem tartoznak azok, akik Jézuséi. Ez azok világa, akik nem az Ő Lelke szerint élnek. Jézus szeretné tanítványai szívébe árasztani erejét és biztonságát, hogy ne érezzék magukat egyedül és elveszettnek, amikor majd eljön a kísértés és a nyomorúság ideje. Isten sohasem hagyja el tanítványait, népét és egyházát. Isten a mi engedélyünket szeretné, hogy hozzánk jöhessen. Szüntelenül ott áll szívünk ajtaja előtt és maga mondja nekünk: „Íme, az ajtóban állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem.” (Jel 3, 20). Jézus azt szeretné, hogy szabadon jöjjünk hozzá. Ő nem kényszerít, hanem felkínálja és önmagát ajándékozza annak, aki Őt keresi. Imádságban élve, békétek lesz… A Szűzanya nem üres szavakat mond, mert a békéhez vezető utat Ő maga is megjárta. Nincs könnyebb és szélesebb út az imánál. Hallgassunk a Szűzanya hívására, hogy megtapasztalhassuk ígéreteinek beteljesedését életünkben.

Imádság

Boldogságos Szűz Mária, Hozzád fordulok, aki fáradhatatlanul jössz, egyszerű és kérő szavakkal szólsz hozzánk. A szavaid egyszerűségében életbölcsességet fedezek fel. Te, aki egészen Istené vagy, kegyelemmel teljes, közbenjárásoddal ébreszd fel szívünket, hogy vágyakozzunk arra, ami örök, arra, ami Istené. Béke Királynője, ajándékozd nekünk szíved békéjét. Te is kísértéseket éltél át, de megőrizted a békét, amelyet egyedül Isten ad. Könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosságot akkor is, amikor keresztet és nehézségeket kapunk. Könyörögd ki számunkra az ima és az állhatatosság ajándékát. Különösen is neked ajánlom azokat, akiknek szívében háború van és gyűlöletet hordoznak. Könyörögd ki számukra a világosságot és Isten kegyelmét, hogy megtapasztalhassák az igazi béke forrását és az élet teljességét, amely Isten ajándéka. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2016. október 2.

Drága gyermekek, a Szentlélek a Mennyei Atya által édesanyává tett, Jézus édesanyjává, és ezzel a ti édesanyátokká is. Azért jövök hozzátok, hogy meghallgassalak benneteket, hogy kitárjam felétek édesanyai karjaimat, hogy szívemet adjam nektek és arra hívjalak titeket, hogy maradjatok velem, mert a Fiam a kereszten rám bízott benneteket. Sajnos, sok gyermekem nem ismerte meg Fiam szeretetét, sokan nem is szeretnék megismerni. Ó, gyermekeim, milyen sok rosszat tesznek azok, akiknek látniuk kell és magyarázatot kapniuk ahhoz, hogy higgyenek. Ezért, ti, gyermekeim, apostolaim, szívetek csendjében hallgassátok Fiam hangját, hogy szívetek az Ő otthona legyen, és ne legyen sötét és szomorú, hanem Fiam fénye ragyogja be. Hittel kérjétek a reményt, mert a hit a lélek élete. Újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok azért, hogy a hitet alázatban tudjátok megélni, lelki békében, világossággal beragyogva. Gyermekeim, ne törekedjetek arra, hogy azonnal megértsetek mindent, mert én sem értettem meg mindent, de szerettem és hittem Isten szavában, amelyet Fiam mondott, Ő, aki az első világosság és a megváltás kezdete volt. Szeretetem apostolai, ti, akik imádkoztok, áldozatot hoztok, szerettek, ne ítéljetek, ti menjetek és terjesszétek az igazságot, Fiam igéjét, az Evangéliumot, mert ti vagytok az élő evangélium, ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai. Fiam és én mellettetek leszünk, bátorítunk és próbára teszünk benneteket. Gyermekeim, mindig kérjetek áldást azoktól, és csak azoktól, akiknek kezét Fiam megáldotta, pásztoraitoktól. Köszönöm nektek.
 

2016. szeptember 25.

Imádság legyen az életetek!

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok, és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Azt hiszem sokszor hallottuk már a Szűzanya ezen és ehhez hasonló, imára buzdító szavait és hívását a jelenések elmúlt évei során. Mintha szüntelenül ismétlődne ugyanaz az édesanyai hívás, de nem nyomós ok nélkül. Ahogyan testünknek szüksége van lélegzésre és levegőre, lelkünknek is olyan szükséges az ima, mint testünknek a levegővétel.
A Szűzanya élete imádság volt. Amikor az evangélium Máriát említi, az ajkáról elhangzott imát tárja elénk. Az angyali üdvözletkor Mária szívéből a világ legszebb imája fakad fel: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1, 38). Erzsébet látogatásakor szívéből a „Magasztalja lelkem az Urat” imádság tör fel. Jézus születésekor és azt követően elkezdődik Isten szépségének megnyilvánulása. „Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében el-elgondolkodott rajtuk” (Lk 2, 19). A kánai menyegzőn Mária arra kéri Jézust, hogy járjon közbe az ifjú pár ügyében. A Kálvárián Mária bemutatja Jézust, mint az emberiségért való áldozatot az Atyának. Az utolsó vacsora termében Mária kitart az imában az apostolokkal és a tanítványokkal Jézus ígéretének várásában.
Mária nem továbbít, és nem mond üres szavakat és ötleteket. Ő Istent hozza és ajándékozza nekünk. Szeretne bevezetni minket saját Isten-tapasztalatába.
Ha megnézzük a szentek életét, láthatjuk, hogy mindnyájan imádságos emberek voltak. Máshogyan nem is lehet. Assisi Szent Ferenc sok éjszakán át virrasztott ismételgetve az ima szavait: „Istenem és mindenem”. Ez magyarázza azt is, miért olyan ellenállhatatlanul vonzó az ő apostolkodása és nyolcszáz év után is miért olyan élő, friss és új a ferencesek közössége.
Szent Pál figyelmeztet bennünket: „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz 5, 17); „Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében” (Ef 5, 20). Nincs elrendelve számunkra, hogy szüntelenül dolgozzunk, virrasszunk és böjtöljünk, ugyanakkor parancsba kaptuk, hogy szüntelenül imádkozzunk.  Ez a fáradhatatlan buzgóság csak szeretetből forrásozhat. A tunyaság és a lustaság elleni harcunk az imában az alázatos szeretet, a teljes bizalom és a létezés harca is.

Imádság
Szűz Mária köszönjük neked, hogy nem fáradsz bele újra és újra hívni bennünket Istenhez, az élet forrásához. Te megtapasztaltad Istent és ismered Őt, mert teljesen elteltél Vele, és teljesen nyitva vagy az Ő számára. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat. Köszönünk minden szót, amelyet édesanyai szívedből intézel hozzánk, amely telve van mindannyiunk iránti édesanyai szeretettel. Könyörögd ki számunkra, hogy dönteni tudjunk: az ima és a szentség útját válasszuk, amelyen te is jártál. Vezess minket az Istenhez vezető úton, hogy mi is megtapasztalhassuk, és még inkább megismerhessük a szeretet és az irgalom Istenét. Könyörögd ki számunkra az állhatatosság és a kitartás kegyelmét, hogy a bőséges élet tanúi legyünk, amely Istenből fakad, akit te is szolgáltál és szolgálsz. Ámen.

M. M
fordította: Sarnyai Andrea

2016. szeptember 2.

Drága gyermekek, Fiam akaratából és édesanyai szertetemből jövök hozzátok, gyermekeimhez, de különösen azokhoz, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Hozzátok jövök, akik gondoltok rám, akik hívtok engem.  Édesanyai szeretetemet adom és Fiam áldását hozom nektek. Tiszta és nyitott-e a szívetek? Látjátok-e jelenlétemnek és szeretetemnek ajándékait és jeleit? Gyermekeim, földi életetekben kövessétek az én példámat. Életem fájdalom, csend és a Mennyei Atyába vetett mérhetetlen hit és bizalom volt. Semmi sem véletlen, sem a fájdalom, sem az öröm, sem a szenvedés, sem a szeretetet. Mindez kegyelem, amelyet Fiam oszt ki számotokra és amely az örök életre vezet benneteket. Fiam a Benne való szeretetet és imát kéri tőletek. Szeretni és imádkozni Őbenne azt jelenti – ahogy édesanyaként tanítom nektek – a lelkünk csendjében imádkozni és nem csak ajakimát mondani. A Fiam nevében tett legkisebb szép gesztus is ez, a türelem, az irgalom, a fájdalom elfogadása és a másokért hozott áldozat. Gyermekeim, Fiam néz titeket. Imádkozzatok, hogy ti is láthassátok az Ő arcát, hogy megnyilvánulhasson számotokra. Gyermekeim, az egyelten és valódi igazságot hirdetem nektek. Imádkozzatok, hogy ezt megérthessétek, és terjeszthessétek a szeretetet és a reményt, hogy szeretetem apostolai lehessetek. Édesanyai szívem különleges módon szereti a pásztorokat. Imádkozzatok az ő áldott kezeikért. Köszönöm nektek.

 
2016. augusztus 25.
 
A menny örömét szeretném megosztani veletek
 
"Drága gyermekek! Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért a sátán úgy háborgat titeket, ahogyan a szél a tenger hullámait. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára  öröm, életetekkel pedig példa legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Boldogságos Szűz Mária üzenetének első sorával örömöt hoz a szívünkbe. Az örömöt, amelyet a szívében hordoz, nem akarja megtartani önmagának, hanem meg akarja osztani velünk. Mária, Édesanyánk jót akar gyermekeinek. A mennyből jön hozzánk. Abból a valóságból érkezik, ahol nincs fájdalom, sem jajkiáltás. Ott nincs könnyhullatás és a szomorúságnak sincs helye. Ő végig járta azt az utat, amelyen nekünk is túl kell jutnunk ahhoz, hogy eljussunk a végső célhoz, a mennyországba.
Isten kinyilatkoztatta számunkra, hogy életünk út a mennyország felé. Isten a szívünkbe helyezte az utána való vágyat, a vágyat arra, hogy vele legyünk. A mennyországba vezető utunk tele van akadályokkal, ezért gyakran az árral szemben kell úsznunk és harcolnunk kell számos ellenséggel önmagunkban és környezetünkben is. Isten égi Édesanyánk, Mária által szeretne megerősíteni és bátorítani ezen az úton.
A Szűzanya egyik üzenetében a következőket mondta: „Drága gyermekek, jelenéseim célja az, hogy velem legyetek az égben és boldogok legyetek itt a földön.” A mennyországban minden félelemtől mentes lesz élet. Nem kell majd aggódnunk azért, hogy elveszítjük azt, amink van, és nem fogunk másra vágyakozni. A mennyország ezen állapotában Szent Péterrel együtt mondhatjuk majd: „Uram, jó nekünk itt lennünk.” Péter és az apostolok a Tábor hegyén megkapták azt a kegyelmet, hogy egy pillanatra megtapasztalhatták Isten dicsőségét és mindenhatóságát. A mennyországban Isten mindenhatóságának ez a tapasztalata teljes lesz. Senki sem tudja majd elvenni tőlünk.
A menny e valóságából jön el hozzánk Szűz Mária, hogy az ég felé vezető lépteinket megerősítse, reményünket megszilárdítsa, hogy el ne lankadjunk az úton. Csak Isten tudja mindvégig betölteni szívünket. Csak az égben fogjuk tudni azt, amit Pál apostol mond: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta azt, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.”
Mindannyian boldogok szeretnénk lenni, mindannyian örömre vágyunk. Ezt az örömre, a teljességre való vágyat Isten helyezte a szívünkbe. Ez az örömre való vágy teszi szívünket alkalmassá arra, hogy befogadjuk az „Örömhírt”. Az Evangélium az öröm himnusza. Az Evangélium nagyon reális, mert nagyon konkrétan beszél az örömről. Az igazi örömök az áldozatban válnak éretté. Az igazi öröm a ráfordított fáradozás, a kitartó munka, a legyőzött kísértés és megpróbáltatás után érkezik meg. Az öröm igazi ellensége nem a szenvedés, hanem a bűn. Ezért a Szűzanya szeretne megőrizni minket ettől, azt ajánlva nekünk sokadszorra is, hogy, az ima útját vezet bennünket Jézushoz. Nélküle semmit sem tehetünk. Benne pedig mindent.

Imádság
Boldogságos Szűz Mária, Te, aki hozzánk hasonlóan éltél és ismersz minden szenvedést, keresztet és kísértést, amelyet átélünk, kérünk, segíts nekünk, járj közben értünk Fiadnál. Hozzád tartozunk Édesanyánk, szeplőtelen szívedhez, amely szeret, megbocsát, figyelmeztet és hív bennünket. Könyörögd ki számunkra Fiadnál az imádság útján való állhatatosságot, amely elvezet bennünket a Jézussal való találkozásra. Felajánljuk Neked önmagunkat, családunkat, mindazokat, akik a földiekhez és az anyagiakhoz kötődnek, amelyben nincs élet. Te, aki kegyelemmel teljes vagy nyisd meg szívünket mindarra, ami örök, égi és Isteni. Ámen.

M.M
Fordította: Sarnyai Andrea

2016. augusztus 2.
Drága gyermekek! Eljöttem hozzátok, közétek, hogy átadjátok nekem gondjaitokat, hogy Fiam elé tárjam azokat, hogy közbenjárjak Nála a ti javatokért. Tudom, hogy mindnyájatoknak megvan a saját gondja, saját kísértése, ezért édesanyaként hívlak benneteket; jöjjetek Fiam asztalához. Ő megtöri számotokra a kenyeret, önmagát adja, reményt ad, több hitet, reményt és derűt vár tőletek. Belső harcot kér tőletek az önzés, az ítélkezés és az emberi gyengeség ellen. Ezért én, mint édesanya mondom: Imádkozzatok!, mert az ima erőt ad nektek a belső harchoz. Fiam kiskorában sokszor mondta, hogy sokan fognak szeretni engem és édesanyának hívni. Én itt közöttetek érzem a szeretetet. Köszönöm nektek. Ezzel a szeretettel kérem Fiamat, hogy közületek gyermekeim senki ne térjen haza úgy, ahogyan jött; hogy minél több reményt, irgalmat és szeretetet vigyetek magatokkal; hogy az én szeretet-apostolaim legyetek, akik életetekkel tanúságot tesztek arról, hogy a Mennyei Atya az élet forrása és nem a halálé. Drága gyermekek, újra édesanyaként kérlek benneteket imádkozzatok Fiam választottaiért, az ő áldott kezeikért, pásztoraitokért, hogy minél több szeretettel tudják hirdetni Fiamat és ezáltal megtéréseket elérni. Köszönöm nektek.
 
2016. július 25.
 
Szívetekben nincs sem ima, sem öröm

Drága gyermekek! Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim,  ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya ezen üzenetében diagnózist állít fel lelkünk állapotáról. Édesanyai tekintete rajtunk nyugszik. Ez olyan tekintet, amely nem ítél el, hanem keres bennünket és ránk vágyakozik. Az édesanya szereti gyermekeit, ezért ő ismeri őket legjobban. Látja azt, amit a szeretet nélküli szív nem láthat. Tekintete tekintetünket keresi. Szeretné felébreszteni bennünk a vágyat arra, hogy keressünk. A felébredt vágyból születik az ima.
Imára szóló állandó hívása az ima fontosságáról és szükségességéről beszél. Az imádság nem a lelki életünk része, hanem maga az élet. Assisi Szent Ferenc életrajzírói azt mondják róla, hogy nemcsak imádkozott, hanem imádsággá vált. Az ima nem a hitünk kiegészítője, hanem a hit lélegzete, Isten ölelése, Istenben való lét, Isten léte bennünk. Ezért köti össze a Szűzanya az imát az örömmel. Az ima az Isteni élet teljességére, a bőséges életre való megnyílás, amelyet Jézus ajándékozott nekünk. Bennünk nincs más élet, csak az Isteni.
A Katekizmus azt tanítja nekünk, hogy az ima Isten ajándéka. Ezért Istentől kell elfogadni és tőle kell megtanulnunk imádkozni. Az ima első és legnagyobb példája számunkra Jézus Krisztus. Ő imádkozott és meghívott bennünket az imára: „Kérjetek és kaptok” (Lk 11, 9). Jézus elmondta nekünk azt, hogyan talál meghallgatásra az imánk. Az imádkozást gyakorolni kell. Minden nap újra imádkozni, minden nap máshogyan, minden nap egy kis erőfeszítést tenni. Tudjuk milyen nehéz dönteni az ima mellett, de ha döntünk és legyőzzük önmagunkat és akaratunkat, szabadságot, teljességet tapasztalunk, mintha egy olyan erőt győztünk volna le, amely rabságba akart taszítani bennünket és meg akart győzni arról, hogy lehetetlen győznünk felette. Erőfeszítés nélkül sohasem tanulunk meg imádkozni. Ha az ember megtanul imádkozni, megnyeri az egész világot. Akkor Isten általad meg tud változtatni másokat, mert téged már megváltoztatott. Először arra van szükség, hogy az imádságod változtasson meg téged. Ezért mondják azt: Ha az imádság nem változtat meg, te változtasd meg az imádat, imamódodat.
A sikeres ima fontos feltétele a kitartás. Ha valakiért imádkozol, kegyelemért vagy saját szükségletedért, akkor dönts úgy, hogy addig imádkozol, amíg meg nem kapod azt, amit kérsz. Ezt bizonyítja Jézus arról az emberről szóló példabeszéde, aki éjszaka megy el a barátjához, hogy három kenyeret kérjen (vö. Lk 11, 5-7). Ha egy ember csak a másik ember alkalmatlankodása miatt teljesíti annak kérését, mennyivel inkább teljesíti a Mennyei Atya gyermekeinek imáit és kéréseit.
Ha az ima mellett döntünk, de azonnal nem látjuk imádságunk gyümölcsét, akkor feladjuk. Ez a legrosszabb, amit tehetünk. Nincs meghallgatatlan ima. Isten csak elhalasztja imánk meghallgatását, mert valami nagyobbat és sokkal jobbat készít számunkra, mint, amit kívánhatunk vagy kérhetünk.
Ha kezdetben nem sikerül, ne bátortalanodjunk el. Fontos, hogy egész életünkön át tanuljunk. Fontos megtennünk azt, amit a Szűzanya mond: „addig imádkozzatok, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra”.

IMÁDSÁG
Szűz Mária, a remény édesanyja. Hozzád tartozom és kérlek mindazokért, akik súlyosan szenvednek és elveszítik az életükbe vetett reményt. Te, aki a hit és a remény édesanyja maradtál életed legnehezebb pillanataiban is, a kereszt alatt, a Kálvárián, könyörögd ki minden kétségbeesettnek a szívbéli reményt. Szeplőtelen édesanyai szíveddel érints meg minden szívet, amely a bűn, a szenvedés és a betegség sebeivel terhelt. Édesanyai szíved képes meggyógyítani minden megsebzett szívet. Neked ajándékozzuk kezünket, hogy vezess bennünket, szívünket, hogy meggyógyítsd, szabaddá tedd és betöltsd békéddel, amelyet elhozol számunkra és nekünk ajándékozol. Ámen.
 
M.M
fordította: Sarnyai Andrea
 
2016. július 2.
Drága gyermekek! Köztetek való valóságos, élő jelenlétemnek boldoggá kell tennie benneteket, mert ez Fiam nagy szeretete. Ő azért küld hozzátok, hogy édesanyai szeretetemmel biztonságot adjak nektek; hogy megértsétek a fájdalom és az öröm, a szenvedés és a szeretet teszi azt, hogy lelketek intenzíven él; és, hogy újra Jézus Szíve, a hit szíve, az Eukarisztia dicsőítésére hívjalak benneteket. Fiam napról napra, századokon át élő módon tér vissza közétek, hozzátok, bár sohasem hagyott el titeket. Amikor egy közületek való gyermekem visszatér hozzá, édesanyai szívem repes a boldogságtól. Ezért gyermekeim térjetek vissza az Eukarisztiához, Fiamhoz. A Fiamhoz vezető út nehéz, tele van lemondással, de a végén mindig világossággá válik. Megértem fájdalmaitokat és szenvedéseiteket és édesanyai szeretetemmel törlöm le könnyeiteket. Bízzatok Fiamban, mert azt teszi veletek, amit kérni sem  tudnátok. Nektek, gyermekeimnek csak a lelketekről kell gondoskodnotok, mert csak a lelketek a tiétek a földön. Lelketeket tisztátalanul vagy tisztán kell a Mennyei Atya elé vinnetek. Jegyezzétek meg, a Fiam szeretetébe vetett hit mindig jutalomban részesül. Kérlek benneteket, hogy különös módon imádkozzatok azokért, akiket Fiam meghívott, hogy általa éljenek és szeressék nyájukat. Köszönöm nektek.

 

2016. június 25. 

Velem együtt adjatok hálát Istennek!

Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Szűz Mária múlt havi, májusi üzenetében arról beszél, hogy köztünk való jelenléte Isten ajándéka. Akinek nyitott szeme és szíve van, a jelenéseket és Szűz Mária köztünk való jelenlétét Isten ajándékaként ismeri fel, amely nekünk, embereknek adatik, akik úton vagyunk a cél felé, ahol Isten vár ránk. Nyitott szemmel fogadni ezt az ajándékot azt jelenti, hálás szívvel élni, olyannal, amely felismeri azt, hogy mindent Istentől kaptunk.
Mária minden üzenetének végén azzal a vággyal fejezi ki irántunk való háláját, hogy hallgassuk megmentő szavait, amelyek által új lehetőséghez szeretne elvezetni bennünket. Mária hálás szívvel dicsőíti Istent mindazért, amit tett népéért és életéért. Mária nagy és gyönyörűséges, de nem azért, amit tett, hanem a „nagy dolgokért” amelyeket Isten művelt vele.
Szűz Mária hozzánk hasonlóan élt. Miután kimondta „igenjét” Istennek, olyan úton jár, amelyen majd Krisztus és övéi fognak járni. Ez a szenvedés és a kereszt útja. Isten meghívását a házasság körüli nehézség, később pedig az aprószentek, az ártatlan gyermekek meggyilkolása, az Egyiptomba való menekülés és az onnan való visszatérés fájdalma követi. És az állandó üldöztetés és szegénység. De minden baj ellenére, a földi pusztaság útján Mária éneke hangzik fel: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!” (Lk 1,46). Azt kérdezhetjük hogyan és miért tud valaki így beszélni, ha útja tele van fájdalommal és szenvedéssel?! Nyilván azért, mert szívének rejtekében látta Istent, aki a világ minden kincsénél nagyobb. Ennek a kincsnek birtokában örvendezve énekelheti: Magasztalja lelkem az Urat. Minden kereszt ellenére hálát ad Istennek, mert látja, hogy mindent Tőle kapott.
Mi jól tudjuk, mennyire fáj mások hálátlansága. Nehéz felismerni szívünk hálátlanságát. A hálátlanság a szív zártsága és vaksága. Mindenünket Istentől kaptunk. Életünk minden pillanata a felülről való ajándék. Nem tudtuk előre megrendelni szüleinket, a természetet, amelyben élünk és a testünket sem. Mindent kaptunk. Megköszöntük-e valaha is Istennek ajándékait és azt, hogy életre hívott bennünket?
A hálás ember látja, hogy élete Istentől függ. A hálás ember meg van győződve arról, hogy sokkal inkább abból él, amit befogad, mint abból, amit tesz. Az ember annyira él, amennyire hálás. A hálátlan ember vak. A hálátlan embernek nincs szüksége senkire sem, ha mégis, akkor csak azért, hogy kihasználja. A hálátlan ember rabló és gyilkos. Önző módon abból él, ami nem az övé. Mindent Istentől és az emberektől kapott, mégis úgy viselkedik, mintha minden az övé lenne.
A hálás ember reális és alázatos. Úgy látja a dolgokat és a világot, ahogyan van. A hálás ember szüntelenül tanul, mindenre figyel és mindent észrevesz. Szüntelenül növekszik, mert kész kapni és befogadni. A hálás emberek nagy és bátor szívűek. Együtt tudnak élni másokkal. Ki tudnak engesztelődni és meg tudnak érteni másokat. Készek hidakat építeni az emberek közé és világosságot gyújtani a szívekben. Alkalmasak arra, hogy megállítsák az emberek közötti háborúkat és emberségessé teszik az életet.
Szűz Máriának hálás szíve volt. Csak a hálás emberek válnak dicsőségessé. A hálátlanok megmaradnak a sötétségben és a szégyenben. A hálásak tudnak adni, mert nekik mindig van mit.
A hálás szívű emberek felismerik Szűz Mária jelenlétét, jelenéseit és üzeneteit. Ez Isten az egyháznak, a világnak és minden alázatos és hálás szívnek nyújtott ajándéka.

Imádság
Szűz Mária, Te, aki a kicsinyek, az egyszerűek és a szegények nyomában Isten akaratát teljesítve jártál, tudtál meghallgatni és szívedben elgondolkodni minden eseményről és minden szóról. Taníts minket az alázatosság útjára, hogy hálás szívűek legyünk, olyan szívünk legyen, amely felismeri, hogy mindaz, ami vagyunk, és amink van Istentől kaptuk. Nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a hálaadásra. Könyörögd ki számunkra a hálás szív ajándékát, hogy meggyógyuljunk vakságunkból és önző voltunkból.  Ámen.

M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Ivanka Ivanković éves jelenése 2016. június 25-én.

A jelenés 4 percig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta: „Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

A Szűzanya örömteli volt és mindannyiunkat megáldott édesanyai áldásával.

2016. június 2.

Drága gyermekek, mint az Egyház édesanyja, mint a ti édesanyátok örömmel látom, ahogyan hozzám jöttök, ahogyan körém gyűltök, ahogyan engem kerestek. Hozzátok való jöveteleim azt bizonyítják, hogy az Ég mennyire szeret benneteket. Mutatják számotokra az örök életre, az üdvösségre vezető utat. Apostolaim, ti, akik törekedtek, hogy tiszta szívetek legyen, és benne Fiam legyen, jó úton jártok. Ti, akik Fiamat keresitek, a jó utat keresitek. Ő szeretetének sok jelét hagyta. Itt hagyta a reményt. Könnyű megtalálni, ha készek vagytok az áldozatra és a bűnbánatra, ha van türelmetek, irgalmatok és szeretetetek felebarátaitok iránt. Sok gyermekem azért nem lát és nem hall, mert nem is akar. Szavaimat és tetteimet nem fogadják el, pedig Fiam általam hívja mindnyájukat. Az Ő lelke a Mennyei Atya fényével ragyogja be minden gyermekemet, az ég és a föld közösségében, a kölcsönös szeretetben, mert a szeretet szeretetet szül és rávilágít arra, hogy a cselekedet fontosabb a szavaknál. Ezért apostolaim, imádkozzatok egyházatokért, szeressétek és a szeretet cselekedeteit tegyétek. Mert akárhányszor elárulták, megsebezték mégis itt van, mert a Mennyei Atyától való. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy bennük megláthassák Fiam szeretetének nagyságát. Köszönöm nektek!

2016. május 25.

Jelenlétem Isten ajándéka számotokra

Drága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Áprilisi üzenetét a Szűzanya a következő szavakkal kezdi: „Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben.” A bűn valóság, amelynek következményeit érezzük és megéljük, úgy személyes életünkben, mint emberi kapcsolatainkban. A bűn elszakadás Istentől, az élet forrásától. Az az édesanya, aki az életet, az élet teljességét szeretné gyermekei számára, nem maradhat közömbös. Szűz Máriának édesanyai szíve van, amely érez, szenved, megbocsát, hív és arra szeretne ösztönözni bennünket, hogy felébredjünk a hitetlenség, a bűn álmából. A Szűzanya hosszan tartó jelenései Isten szeretetéről és türelméről tanúskodnak. Isten vár ránk. De az Ő várakozásának is van határa. Ezt erősíti meg Jézus is példabeszédeiben. Isten teremtette a világot és minden embert, de nem hagyott magunkra bennünket. Mária köztünk való jelenléte a jelenések által, Isten ajándéka és hívás, amely válaszunkra vár.
Szűz Mária több alkalommal is figyelmeztetett bennünket a sátán munkálkodására: „Drága gyermekek! A Sátán nagyon erős és minden erejével szeretné megakadályozni terveimet, amelyeket veletek kezdtem el… Ha imádkoztok, akkor egy kicsit sem tud ártani nektek, mert ti Isten gyermekei vagytok és Isten figyel rátok. Gyermekeim, ne féljetek, mert veletek vagyok akkor is, amikor azt hiszitek, hogy nincs kiút és a sátán uralkodik. A békémet hozom nektek. Az Édesanyátok és a Béke Királynője vagyok. A sátán erős, ezért ti, gyermekeim állhatatos imával bújjatok édesanyai szívemhez… Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket akkor is, amikor a sátán szeretné megsemmisíteni terveimet, és megakadályozni a Mennyei Atya vágyának, itteni megvalósulását.”
A Szűzanya szavai, hívása és üzenetei nem újak, nem modernek, de nem is régiek, hanem örökkévalóak. Bár lehet, hogy nem népszerű a sátánról beszélni ebben a modern és technikailag fejlett világban, a Szűzanya azonban mégsem fél figyelmeztetni bennünket a sátán romboló tevékenységére. Legtalálékonyabb fogása az, hogy sikerült meggyőznie az embereket arról, hogy ő nem létezik. Ha a sátánt száműzzük a hitből és a teológiából, visszatér a babonában. A mai világ hemzseg a kuruzslóktól, a boszorkányoktól, a spiritisztáktól, a jósoktól, a varázslat és amulett árusoktól.
Jelentős VI. Pál pápa 1972. november 15-én mondott beszéde, amelyben rámutat a Gonosz jelenlétére, és azt írja, hogy a Gonosz többé már nem, nem létező, hanem erős hatalom, élő szellemi lény, aki romlott és romlást okoz.
„A sátán működése sokban különbözik – mondja Pió atya – a kegyelem működésétől: a kegyelem megszentel és megvigasztal, míg a sátán kínoz és békétlenné tesz… És nem szabad jó-szándékúan gondolkodni arról, ami mellett az ördög kitart: csak az, aki kivonja magát, az fog győzni. El kell távolítani a félelmeket, a bennünk elferdült gondolatokat és együttérzéseket, amely a lelkünkben csak gőgöt lát, csak kicsi alázatot, elesést, bűnös szenvedélyt, mert ez a sátán csapdája, amely célirányosan, gondosan van elhelyezve, hogy a jó és erényes lélek elveszítse a bátorságát, előidézve azt, hogy megálljon a szeretet útján.”
Az Újszövetségben olvashatjuk, hogy a sátán egyszerre szörnyű és gyenge, hatékony és legyőzött, hatalmas és rémisztő, szabad és rab, hajthatatlan és alázatos. Már Jézus egyszer és mindenkorra legyőzte, de a vereségének mindent átfogóvá kell válnia, azon emberek által, akik az Úr útján járnak.
A győzelmet hozó fegyver ugyanaz mint, amit Jézus a pusztában használt, amikor megkísértette az ördög. Ez pedig az imádság, a böjt és az Atyának való feltétel nélküli engedelmesség. Az ima az Istenbe vetett bizalom és ráhagyatkozás kifejezése, ígéreteibe való bizonyosság, saját gyengeségünk és az Ő mindenhatóságának tudata. A Szűzanya már sok év óta a sátán elleni harcban ezekre a fegyverekre emlékeztet bennünket.
Vegyük komolyan a Szűzanya hívását, hogy megélhessük gondolatainkban, szívünkben és életünkben Jézus győzelmét.

Imádság
Szűz Mária Hozzád fordulunk, aki eltapostad a kígyónak, az ember és az egész emberi nem ellenségének fejét. Szeretnénk imádsággal és hittel édesanyai szívedhez bújni, hogy Jézus győzelmének részeseivé lehessünk és így tanúivá Jézusnak, aki keresztjének erejével legyőzte az ördögöt. Te, Édesanyánk, aki hű maradtál Istenhez a legnagyobb kísértések idején is, légy velünk, járj közben értünk Fiadnál. Különösen neked ajánlom Édesanyám azokat a lelkeket, akik most súlyos kísértéseket élnek át. Anyai szíveddel tekints azokra, akiket a kétségbeesés és az öngyilkosság kísért. Ne szűnj meg közbenjárni családjainkért, akiket békétlenség és veszekedés kísért. Könyörögd ki szívünk és családjaink számára az oly szükséges békét. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016. május 2.

"Drága gyermekek, édesanyai szívem arra vágyik, hogy őszintén megtérjetek, erősek legyetek a hitben, hogy a szeretetet és a békét tudjátok terjeszteni mindazoknak, akik körülvesznek titeket. De, drága gyermekeim, ne felejtsétek el azt, hogy mindannyian egyedüli világ vagytok a Mennyei Atya előtt. Ezért, engedjétek meg, hogy a Szentlélek szüntelenül munkálkodjon rajtatok. Legyetek lelkileg tiszta gyermekeim. A lelkiségben van a szépség. Minden, ami lelki, élő és nagyon szép. Ne felejtsétek el, hogy az Eucharisztiában, amely a hit szíve, Fiam mindig veletek van. Eljön hozzátok és megtöri veletek a kenyeret, mert gyermekeim, miattatok meghalt, feltámadt és újra eljön. Ezen szavaim már ismertek számotokra, mert az igazság szavai, az igazság pedig nem változik. Csak sok gyermekem elfelejtette ezt. Gyermekeim, szavaim nem régiek és nem is újak, hanem örökkévalóak. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeimet, hogy jól figyeljétek az idők jeleit, gyűjtsétek az összetört kereszteket és legyetek a kinyilatkoztatás apostolai. Köszönöm nektek."

2016. április 25.

Szeplőtelen szívem vérzik

„Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűz Mária szívünkhöz szól, és azt mondja, amit már 1984. május 24-i üzenetében is mondott: „Kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy Szívem véres könnyeket hullasson a bűnben elvesző lelkek miatt.” Azt is gondolhatjuk, hogyan lehetséges az, hogy semmi sem változott ily sok év óta tartó jelenéseinek és üzenetei ellenére?! Az Édesanya nem hallgathat mindaddig, amíg akár egyetlen gyermeke is bűnben él, amely a halálba vezet. Sok üzenetében beszél a bűn veszélyéről, a kiút lehetőségét, és a bűntől való szabadulás útját mutatja. 1986. december 4-i üzenetében a következőket mondja: „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, ezért itt vagyok, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket.“

 Fontos újra és újra emlékezni édesanyai szavaira, hogy biztatás és bátorítás lehessenek számunkra: „Azt szeretném, hogy mindannyian boldogok legyetek, de a bűneben ez senki számára sem lehetséges... Drága gyermekek, kérjétek Jézust, hogy gyógyítsa meg azokat a sebeiteket, amelyeket életetek folyamán kaptatok, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt... Hiszem, hogy el tudjátok hagyni a bűn útját és dönteni tudtok a szentség mellett... A szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el bűneiteket és döntsetek a szentség mellett. Jézus iránti szeretetből tegyétek ezt, aki saját vére által váltott meg benneteket, hogy boldogok lehessetek és békességben élhessetek.“

Az ember Istenhez való visszatérésének feltétele: bűnösségének felismerése és elismerése. Az ember számára legnehezebb az, hogy belássa bűneit. Mi könnyen felismerjük és meglátjuk másokban a rosszat és a bűnt. Saját bűneink azonban rejtve vannak. A bűn spirituális erő. Az ember nem tudja legyőzni a bűnt a saját erejéből. A bűnt egyedül csak Isten győzte le.

Elkövetett bűneink észrevétlenek szeretnének maradni, mert a bűn fél a világosságtól. Az ember nem képes a saját erejéből és képességeivel megérteni és elhordozni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ezért hív bennünket oly gyakran a Szűzanya imára. Amikor az ima által beragyog bennünket Isten kegyelme, akkor látjuk meg lényünk azon részeit, amelyek nem Istenben és nem Istenért vannak, és nem a szeretet szolgálatában állnak.

A legtágabb értelemben bűn mindaz, ami rossz és negatív a világban. Minden szenvedés, vétek, sértés, gonoszság, betegség, halál, a háborúk, a tudatlanság, a tehetetlenség, igazságtalanság, gyűlölet. A bűn vétek. A vétket félelem kíséri. Félelem Istentől, félelem az emberektől. A bűn bizalmatlanság és ellenségeskedés Istennel szemben. A bűnben leszegényedünk és elszigetelődünk az élet forrásától.

Ezért mondja Szűz Mária: „... Szívem vérzik látva titeket a bűnben...“ Édesanyai szíve különös módon vérzett Fiának keresztje alatt, a Kálvárián. Mária nem egy absztrakt lény, magányosan és elszigetelten az emberi társadalomtól. Ő teljesen normális személy, csapásoknak és mindenféle hatásoknak kiszolgáltatva. Lelkében és egész lényében átélte Fia halálának drámáját, aki magára vette a világ minden bűnét, hogy ezáltal megszabadítsa az átoktól a rabságban élő emberiséget. Ebben a tragikus pillanatban Mária Jézussal van a Kálvárián. Ahogyan Ádám és Éva együtt rontották el Isten teremtésének művét, úgy Jézus és Mária együtt tesznek helyre mindent. Mária a kereszt alatt is teljes szívéből újítja meg Fiat-ját – Legyen nekem. Mária a kereszt alatt bevezetett a fájdalom óceánjába, amely a mi üdvösségünk lesz.

Mindenekfelett való az Édesanya fájdalma, amikor azt látja, hogy a bűn elválaszt minket az élet forrásától és saját döntéseink révén távolodunk el Istentől. Csak Isten tud megszabadítani bennünket az imádság által és békét, örömöt, szabadságot és jót ajándékozni nekünk már itt a földön.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki aggódsz a mi életünk és lelkünk miatt, Te, aki közbenjársz értünk, könyörögd ki számunkra az őszinte megtérés, a szív és az élet megváltozásának kegyelmét. Te magad is megélted „a tőr fájdalmát”, amely átjárta a lelked, kérünk, ne engedd, hogy bűneink és mi magunk legyünk okai szíved fájdalmának, amely szeret, és miattunk vérzik. Szeretnénk visszatérni az imához, amelyre fáradhatatlanul hívsz minket, hogy minél közelebb legyünk Istenhez, a béke, a megbocsátás és az öröm forrásához. Köszönjük Neked Szűz Mária türelmes szeretetedet. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk és nem szűnsz meg zörgetni lelkiismeretünk és szívünk ajtaján. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy szívünkben meghallhassuk hívásodat, amely telve van irántunk való szeretettel. Ámen.

M.M

 fordította: Sarnyai Andrea 

2016. április 2.

"Drága gyermekek, ne legyen kemény, zárkózott és félelemmel telt a szívetek. Engedjétek meg édesanyai szeretetemnek, hogy beragyogja és szertettel és reménnyel töltse be, hogy édesanyaként enyhítsem fájdalmaitokat, mert ismerem azokat, én is megtapasztaltam. A fájdalom felemel és a legerősebb ima. Fiam különleges módon szereti azokat, akik eltűrik a fájdalmat. Engem küldött, hogy enyhítsem és reményt hozzak. Bízzatok Benne. Tudom, hogy nehéz nektek, mert egyre több sötétséget láttok magatok körül. Gyermekeim, imádsággal és szeretettel kell megtörni. Aki imádkozik és szeret nem fél, reménnyel és irgalmas szeretettel él, látja a fényt és látja a Fiamat. Mint apostolaimat arra hívlak benneteket, hogy próbáljatok meg az irgalmas szeretet és a remény példaképeivé lenni. Mindig újra imádkozzatok a még több szeretetért, mert az irgalmas szeretet fényt hoz, amely szétoszlat minden sötétséget és Fiamat hozza. Ne féljetek, nem vagytok egyedül, veletek vagyok. Kérlek benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy minden pillanatban szeressenek, Fiam iránti szeretetből munkálkodjanak, általa és rá való emlékezésként. Köszönöm nektek."

2016. március 25.

Szeretetből hívlak benneteket a megtérésre

Drága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok  és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűz Mária a dicsőségből jön, és abból a lelki valóságból szól hozzánk, amelyben él és ahová szeretné, hogy majd mi is megérkezzünk. Utunkhoz hasonló utat járt be. Meghívása és Istennel való kapcsolata hitéből forrásozott. Az angyali üdvözletre kimondott „igenje”, amely számára is meglepő és nagy kihívás volt, Isten szeretetének és irgalmának eszköze lett. És most üzenetével, amellyel hozzánk fordul, Isten szeretetét hozza el nekünk. Mária az Úr szolgálóleánya, teljesen aláveti magát Isten akaratának és kész beteljesíteni azt életében. Helyet ad Istennek, hogy csodát tehessen. Mária „igenjével” lehetővé tette Isten e világra való eljövetelét. Így új Éva lett. Az első Éva pusztulást és szenvedést hozott, Mária, az új Éva engedelmességével feloldotta azt a csomót, amelyet engedetlenségével Éva kötött. Mária szíve olyan hely, ahol Isten lakik. Mária által Isten hozzánk jön és változásra, megtérésre és hitre hív.

Máriának is a hit útján kellett járnia. Életében semmi csodás dolog nem történik. Sok nehézséget és szorongattatást kellett elviselnie és megélnie: amikor szállást keresett születendő Fiának, az Egyiptomba való meneküléskor, a tizenkét éves Jézus keresésekor, amikor nyilvános fellépésekor aggódva szeretné haza vinni Fiát a családba és a végén bátran áll Fiának keresztje alatt. Isten semmitől sem kímélte meg. Fiával együtt kitartott a kereszt sötétségében. Nem menekült el és nem adta fel.
Máriában, Jézus és a mi édesanyánkban egy közülünk való asszonyt ismerünk fel. Megtapasztaljuk Őt úgy, mint, aki mellettünk áll és harcol értünk. Minden jelenése, minden üzenete és szava arra irányul, hogy meghalljuk és komolyan vegyük Őt. Nem kiabál, nem tolakszik, nem erőszakos, hanem állhatatosan és halkan, szeretettel hív.
Sokan megtapasztalták segítségét

és közbenjárását. Megélték azt, hogy Szűz Mária kioldotta bajaik és nehézségeik, emberi kapcsolataik csomóját, lelkük, valamint hibáik és a bűneik rabsága okozta csomókat.
Édesanyaként azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Tudja azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a bűn sötétségéből, a pusztulásból és a rosszból a világosság, a jóság és Isten felé fordulunk.

Megtérni azt jelenti, elfordulni bűneinktől, hátat fordítani a pusztulásnak, és szívünkkel Isten felé fordulni, aki a mi egészségünk, békénk, győzelmünk és életünk értelme. Megtérni ugyanakkor azt is jelenti, hinni Jézus szavaiban és ígéreteiben: Isten országa közel van. Hinni Isten Országában azt jelenti, hinni abban, hogy Istenben minden újjászülethet, megújulhat, jóra fordulhat, még maga a halál is. Amikor a bűn, a rossz, a csalás mellett döntünk, arra az útra lépünk, amely a halálba vezet, amelyen nem találhatunk sem békét, sem életet.
Megtérni azt jelenti, végleg hinni Isten szeretetében, amelyet Fiának édesanyja által ad nekünk.

Imádság

Szűz Mária, köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai türelmedet és szeretetedet, amelyet szívünkbe szeretnél árasztani. Köszönünk neked minden szívet, amely megnyílt és megtapasztalta annak az életnek új voltát, amelyet Isten ad. Köszönjük neked hitből fakadó engedelmességedet. Könyörögd ki számunkra a szív nyitottságát, hogy felismerhessük Isten akaratát és beteljesíthessük életünkben. Tőled szeretnénk tanulni. János apostol példája szerint, aki ott állt a kereszt alatt, szeretnénk „házunkba fogadni”, és tőled tanulni hinni, élni és szeretni. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya éves jelenése  Mirjana Dragićević-Soldonak 2016. március 18-án

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. november 25-ig jelent meg minden nap Mirjana Dragićević-Soldonak. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzérre. A jelenés 13:50-kor kezdődött és 13:56-ig tartott.

Drága gyermekek, édesanyai szívem telve van irántatok, gyermekeim iránti szeretettel, szeretnélek megtanítani benneteket az Atyaisten iránti teljes bizalomra. Azt szeretném, hogy megtanuljátok Isten akaratát belső látással és belső hallással követni. Azt szeretném, ha megtanulnátok határtalanul bízni az Ő kegyelmében és szeretetében, ahogyan én mindig tettem. Ezért gyermekeim, tisztítsátok meg szíveteket. Szabaduljatok meg mindattól, ami csak a földiekhez köt benneteket és engedjétek meg Istennek, hogy imádságotok és áldozatotok által formálja életeteket; hogy szívetekben Isten Országa legyen; hogy mindig az Atyaistentől indulva kezdjetek el élni; mindig készek legyetek Fiammal járni. De, mindehhez gyermekeim, lelkileg szegényeknek, szeretettel és irgalommal teljesnek kell lennetek. Tiszta és egyszerű szívűvé kell lennetek, mindig készen a szolgálatra. Gyermekeim, hallgassatok rám, a ti üdvösségetekért szólok hozzátok. Köszönöm nektek.

2016. március 2.
Drága gyermekek, hozzátok való jövetelem a Mennyei Atya ajándéka számotokra. Az Ő szeretetéből jövök hozzátok, hogy segítsek nektek megtalálni az igazsághoz vezető utat, a Fiamhoz vezető utat. Azért jövök, hogy bizonyítsam nektek az igazságot. Fiam szavaira szeretnélek emlékeztetni benneteket. Ő kimondta az üdvösség szavait az egész világnak, a szeretet szavait mindenkinek, a szeretetét, amelyet áldozatával bizonyított. De, ma is sok gyermekem közömbös, nem ismeri, nem is akarja megismerni Őt. Közömbösségük miatt, szívem fájdalmasan szenved. Fiam mindig az Atyában volt. A földre születve az istenit hozta el, tőlem kapta a földit. Általa közénk jött az Ige. Általa a világ világossága jött el, amely behatol a szívekbe, beragyogja és betölti szeretettel és vigasztalással. Gyermekeim, mindazok láthatják Fiamat, akik szeretik, mert arca láthatóvá válik azok lelkében, akiket betölt az iránta való szeretet. Ezért, gyermekeim, apostolaim hallgassatok rám. Hagyjátok el a hiábavalóságokat és az önzést. Ne csak a földiért, anyagiakért éljetek. Szeressétek Fiamat és úgy cselekedjetek, hogy mások megláthassák arcát iránta való szeretetetek által. Segíteni fogok nektek, hogy mind jobban megismerjétek Őt. Beszélni fogok nektek róla. Köszönöm nektek!
 
2015. február 25.

MEGTÉRÉSRE HÍVLAK MINDNYÁJATOKAT 

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben megtérésre hívlak mindnyájatokat. Gyermekek, kevéssé szerettek és még kevesebbet imádkoztok. Elvesztetek, és nem tudjátok, mi a célotok. Vegyétek a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek Őt. Ő egészen a kereszthalálig odaadja magát nektek, mert szeret benneteket. Gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza a szívvel való imához, hogy az imában megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Ismerősen hangzanak a Szűzanya üzenetének szavai: „…megtérésre hívlak mindnyájatokat.” Az elmúlt években, jelenései során sokszor hallottuk és olvastuk ezeket a szavakat. Jézus evangéliumi szavainak visszhangja ez: „Az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.” Mi már megszoktuk ezeket a szavakat és többé már nem vesszük észre Jézus szavainak forradalmian új voltát. Jézus a következőket mondta: A várakozás ideje véget ért, az emberi történelemben elérkezett Isten beavatkozásának döntő pillanata, amelyet a próféták hirdettek, és ez a pillanat most van itt! A személyes hozzáállás alapján most döntenek mindenről. A Jézus melletti döntésnek addig kell megtörténnie, még itt vagyunk a földön, nem pedig halálunk után. Már itt eldől melyik oldalon fogunk állni, Isten oldalára vagy a másik oldalra.
Isten vágya, a Szűzanya vágya az, hogy Istenéi legyünk és maradjunk, és Isten útján járjunk. Ezért mondja a Szűzanya nekünk igazi, jó lelki édesanyaként: „…Nem mondhatjátok, hogy megtértetek, mert életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia. Ahhoz, hogy megértsétek, mit kell tennetek, gyermekeim, imádkozzatok és Isten majd konkrétan megmutatja, mit kell tennetek és miben kell megváltoznotok." 1996. február 25-i üzentében a Szűzanya a következőket mondja: „…Ma megtérésre hívlak benneteket. Ez a legfontosabb üzenet, amelyet itt adtam. Gyermekeim, azt szeretném, hogy mindnyájan üzeneteim hordozói legyetek. Arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy éljetek üzeneteim szerint, amelyeket az évek során adtam nektek. Ez az idő a kegyelem ideje. Különösen most, amikor az Egyház is imára és megtérésre hív benneteket.”
Megkísérthet bennünket az a gondolat, hogy a Szűzanya üzenetei mindig ugyanolyanok, ahogyan az evangélium is nagyböjtről nagyböjtre, évről évre ugyanolyan. Elkerülhet bennünket a megtérésre és életünk megváltoztatására való felhívás fontossága és sürgőssége. Ezek az „ismétlődő” szavak Isten türelméről szólnak. De, nem szabad elfelejtetnünk, hogy Isten türelmének is van határa. Figyelemre méltó a terméketlen fügefáról szóló példabeszéd, amelyet Jézus mond el. Ez a példabeszéd a terméketlen fügefáról és a szőlősgazda türelméről szól. Minden megkapott feltétel ellenére sem hoz, immár három éve termést. A vincellér (Jézus) kéri a szőlősgazdát (a Mennyei Atyát), hogy várjon még egy évet, körül ássa, megtrágyázza, és azután majd meglátják hoz-e gyümölcsöt? Jézus a közbenjáró az Atya és közöttünk. Ő az Atya előtt áll, hogy késleltesse terméketlen életünk miatti haragját. Kérdezzük meg magunktól, hogy nem játszunk-e az életünkkel? Ne játszunk Isten irgalmával! Üdvösségünk ára túl nagy. Üdvösségünkért Isten Fia vérét ontotta és életét adta.
Ezt az évet Ferenc pápa az irgalmasság évévé nyilvánította. Némelyek azt gondolhatják, hogy az Isten irgalmáról való beszéd relativizálja az ember bűnösségét, és az embert olyannak hagyja meg, amilyen. Modern korunk egyik jellemzője a „komolytalanság”. Ma minden komolytalanná vált. Az ember komolytalanul viseltetik minden valósággal, így Istennel és személyes bűneivel kapcsolatban is. Egyetlen dolgot vesz csak komolyan, önmagát és saját egóját.
Isten irgalma bűnbánatra, vagyis megtérésre hívja az embert. Isten nem szeretne önimádatból fakadó hamis békét, hanem a megtérés békétlenségére hív, amely igazi békéhez vezet. Az igazi béke a megtérésből fakad: kilépni önmagunkból és odalépni Istenhez, aki irgalomból – amely mindig önmagából fakad – hozzánk érkezik. Isten irgalma csodálatos, mert minél nagyobb a bűn, annál többet ad. Ez nem arra való meghívás, hogy bűnt kövessünk el, hanem arra való hívás, hogy nyíljunk meg Isten irgalmára, amely sokkal többet bocsájt meg annál, mint, amit mi vétkeztünk, vagy vétkezhetünk.

Imádság
Szűz Mária, Irgalmasság Anyja! Kísérj bennünket közbenjárásoddal és édesanyai tekinteteddel, hogy felfedezhessük Isten irgalmának mélységét. A Te életed Mária a megtestesült irgalom jelenlétében formálódott. Senki sem hatolt be úgy, mint Te Isten titkának mélyébe, aki emberré lett. Taníts meg bennünket úgy befogadni Jézust életünkbe, ahogyan Te tetted. Te minden eseményt szívedbe zártál és el-elgondolkodtál rajuk. Kérünk, taníts meg bennünket, imádkozz értünk, hogy be tudjuk fogadni Isten Igéjét és általa éljünk. Oltalmad alá futunk, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016. február 2.

"Drága gyermekek, hívtalak már és újra hívlak benneteket, hogy ismerjétek meg Fiamat, ismerjétek meg az igazságot. Veletek vagyok, imádkozzatok, hogy ez sikerüljön. Gyermekeim, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretetetek és türelmetek legyen, áldozatot tudjatok hozni és lélekben szegénnyé válhassatok. Fiam a Szentlélek által mindig veletek van. Egyháza megszületik minden szívben, aki megismeri Őt. Imádkozzatok, hogy megismerhessétek Fiamat, imádkozzatok, hogy lelketek egy legyen vele. Ez az ima, ez a szeretet vonz másokat és apostolokká tesz benneteket. Szeretettel, édesanyai szeretettel nézlek benneteket. Ismerlek titeket, ismerem fájdalmaitokat és szomorúságaitokat, mert én csendben szenvedtem. A hitem adott szeretetet és reményt. Ismétlem, Fiam feltámadása és az én mennybevételem remény és szeretet számotokra. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, hogy megismerjétek az igazságot, erős hitetek legyen, amely vezetni fogja szíveteket és amely fájdalmaitokat és szenvedéseiteket át tudja formálni szeretetté és reménnyé. Köszönöm nektek."
 

2016. január 25.

Imádság nélkül nem tudtok élni

Drága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: amint a mennyben, úgy legyen a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Ti látjátok, hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanyának nincs egyetlen olyan üzenete sem, amelyben ne hívna az imára. Üzenetei nagyon rövidek, érthetőek és buzdítóak. Kicsi mondanivalójában mégis benne van az a legfontosabb, amely lelki és örök életünkre vonatkozik. Üzenetei nem tanító előadások. Nem találunk benne különböző imaformákat sem, csak a fontos dolgokról beszél. Az imádság az életet jelenti. Ima nélkül nincs bennünk élet, mert imádság nélkül megszakítjuk a kapcsolatot Istennel, aki az élet forrása. A Szűzanya egyszerűen szólt: „Szívvel imádkozzatok, nem tudtok imádság nélkül élni, állhatatos imára hívlak benneteket, az imádságban adjátok át magatokat Jézusnak, imádkozzatok a kereszt előtt, ima nélkül nincs béke, imádkozzatok a Szentlélekhez, legtöbb örömet az imában fogtok találni…” Számtalan egyéb buzdítást is találhatunk, amelyet a Szűzanya hagyott ránk üzeneteiben, mint útjelzőket, amelyek arra szolgálnak, hogy el ne hagyjuk  Istent, önmagunkat és az életet. Sziénai Szent Bernardin a következőket mondta: „Ha a szív nem imádkozik, feleslegesen jár a száj.” Imádságra szolgál a szívünk. Ezt a szervünket a Teremtőnktől kaptuk. Erről beszél a Teremtés könyve is, amelyből megtudhatjuk, hogyan teremtette meg Isten az embert, belelehelve éltető lelkét. Isten éltető lelke bennünk az imádság forrása. Mindennapi életünkben szívünk általában rejtve van. Csak néha merül fel a tudatban. Többnyire külső érzéseinkbe merülünk, elveszünk a benyomások és érzések tengerében, mindabban, ami vonz vagy taszít bennünket. És amikor szeretnénk személyiségünk legmélyebb szintjén élni, akkor elindulunk a valótlanság felé. Jézus gyakran mondja az evangéliumban: szívünk vakká lett, megkeményedett, bezárult (Mk 8,17). Majd folytatja: késedelmes, lusta (Lk 24, 25), tele van sötétséggel. Elhízott az élvezetekben és az aggodalmaskodásban (Mt 13, 15). Körül kell metélni. Az ember legnagyobb feladata, hogy megtalálja a szívéhez vezető utat. A még ismeretlen végtelen keresésében, az ember zarándok, aki keresi saját szívét, lényének legmélyét. Magunkban hordozzunk az imádságra való vágyat, mint elrejtett kincset, amelynek egyáltalán vagy csak kis mértékben vagyunk tudatában. Szívünket gyakran nem halljuk, mert a szívünk, a mi igazi szívünk alszik, és jól tesszük, ha egész életünk folyamán ébresztgetjük. És ezért az ima nem nehéz. Az ima már régóta ajándékba adatott számunkra. Imádkozni azt jelenti, felébreszteni magunkban az Isten utáni vágyat. Ezt a vágyat maga Isten helyezte belénk. Az ima megtanít bennünket élni. Az ima által eljutunk a szívünkben elrejtett kincshez. Mint az evangéliumbéli kereskedőnek, nekünk is el kell adnunk mindent, hogy meg tudjuk vásárolni a földet és ki tudjuk ásni a kincset. Az ima visszavezet bennünket az Isten előtti igazságba, amely az alázat. Az imádság összhangba hozza életünket Isten parancsaival. Az ima által megengedjük Istennek, hogy Ő Isten legyen bennünk. Az imádság által eljutunk ahhoz, hogy akaratunk és Isten akarata összhangba kerüljön, és így képessé válunk arra, hogy teljes szívvel kimondjuk: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tudjuk, hogy Jézus mondta: „Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem” (Jn 6, 38). Azt kérdezzük miért nehéz elfogadni Isten akaratát? Pontosan azért, mert nem a saját akaratunkként ismerjük fel, mert akaratunk nincs összhangba Isten akaratával. Istent nem érdekel más, csak a te és az én, a mi üdvösségünk. Isten akarata rendszeresen abban található meg, ami a nehezebb. Ezért beszél Jézus a szűk kapuról és a keskeny útról, amely az életre vezet. A Szűzanya, akinek akarata teljes összhangban volt Isten akaratával, vezessen bennünket az üdvösség útján.

Imádság

Szűz Mária, hálát adunk neked imádságra való hívásodért és minden szívért, amely meghallotta a te hívásodat és válaszolt rá. Te nem kigondolt meséket mondasz nekünk, hanem saját Istennel való élettapasztalatodból merítve szólsz hozzánk. Te magad is imádkoztál és imádkozol értünk. A galileai Kánában te voltál az első, aki észrevetted azt, ami hiányzott a fiataloknak. Így látod ma is minden szükségletünket, és azt, amiből hiányt szenvedünk, hogy telve lehessünk örömmel és élettel, amelyet Isten ad. Hálát adunk neked édesanyai szívedért, amely teljesen telve van Istennel és összhangban van az Ő akaratával. Szeretnénk tőled tanulni imádkozni, élni és Istené lenni. Ámen.

M.M

fordította: Sarnyai Andrea

2016. január 2.

„Drága gyermekek! Boldoggá tesz, hogy édesanyaként közöttetek vagyok, mert újra Fiam szavairól és az Ő szeretetéről szeretnék beszélni nektek. Remélem, hogy szívetekbe fogadtok, mert a mai világ sötétségében Fiam szavai és szeretete az egyetlen fény és remény. Ez az egyetlen igazság, és nektek, akik majd elfogadjátok és élitek, tiszta és alázatos szívetek lesz. Fiam a tisztákat és az alázatosakat szereti. A tiszta és alázatos szívűek éltetik Fiam szavait, megélik azokat, terjesztik és mindenki számára hallhatóvá teszik. Fiam igéi visszaadják az életet azoknak, akik hallgatják. Fiam igéi visszaadják a szeretetet és a reményt. Ezért szeretett apostolaim, gyermekeim, éljétek meg Fiam szavait. Úgy szeressétek egymást, ahogyan Ő szeretett benneteket. Az Ő nevében, az Ő emlékére szeressétek egymást. Az Egyház azok által fejlődik és növekszik, akik hallgatják Fiam szavait, azok által, akik szeretnek, azok által, akik csendben szenvednek és tűrnek a végső megváltás reményében. Ezért, drága gyermekeim, Fiam igéje és szeretete legyen napotok első és utolsó gondolata. Köszönöm nektek.”

2015. december 25.

Ma is elhozom nektek Fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2015. december 2. Mirjana Soldo által
Drága gyermekek, én mindig veletek vagyok, mert Fiam rám bízott benneteket. És nektek, gyermekeim szükségetek van rám, kerestek, hozzám jöttök, és megörvendeztetitek édesanyai szívemet. Szeretlek és szeretni is foglak benneteket, benneteket, akik szenvedtek, és akik fájdalmaitokat és szenvedéseiteket Fiamnak és nekem ajánljátok fel. Szeretetem keresi minden gyermekem szeretetét, gyermekeim pedig keresik az én szeretetemet. Jézus a szeretet által keresi az egységet Ég és Föld között, a Mennyei Atya és közöttetek gyermekeim, az Ő Egyháza között. Ezért sokat kell imádkozni, imádkozni és szeretni az Egyházat, amelyhez tartoztok. Az Egyház most szenved, és olyan apostolokra van szüksége, akik szeretik az egységet, tanúságtételükkel Isten útját mutatják; olyan apostolokra, akik szívvel megélve az Eucharisztiát nagy dolgokat cselekednek; szüksége van rátok, szeretetem apostolaira. Gyermekeim, az Egyházat kezdettől fogva üldözték és elárulták, de napról napra növekedett. Elpusztíthatatlan, mert Fiam érte adta a szívét – az Eucharisztiát, és feltámadásának fénye ragyogott és ragyogni fog felette. Ezért, ne féljetek. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük és szeretetük az üdvösség hídjaivá lenni. Köszönöm nektek.

2015. november 25.

Veszélyben a béke

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

Múlt havi üzenetében Szűz Mária arra hívott bennünket, hogy imádkozzunk azokért, akik keményszívűvé váltak hívására. Arra is figyelmeztetett bennünket, hogy mennyire nem vagyunk tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten az Ő jelenléte által ajándékoz nekünk. Hihetetlen, mégis igaz az, hogy az ember képes elfelejteni Teremtőjét. Vakká válhat, és már többé nem látja azt, hogy Isten nélkül nincs bennünk élet, biztonság és béke.
A Szűzanya jó édesanyaként, bár felvétett a mennybe, mégis velünk él, velünk jár és átéli minden szenvedésünket, békétlenségünket és félelmeinket. Tudatában vagyunk a béke veszélyezettségének úgy a nemzetek között, mint emberi kapcsolatainkban. Szinte nincs az emberi történelemnek olyan időszaka, amikor nem volt háború. A föld, amelyen élünk tele van igazságtalansággal, könnyel, az ártatlanul megöltek kiontott vérével. És pontosan erre a mi földünkre jött el Isten a názáreti Jézus emberi alakjában. Ő eljön hozzánk és arra hív, hogy kövessük Őt, mert csak így léphetünk ki a gyűlöletből, a pokolból és a rosszból. Ő elküldi hozzánk édesanyját, aki fáradhatatlan és végtelenül türelmes velünk. Ő szól és hív akkor is, amikor sokan zárkózottak és keményszívűek maradnak. Minden rossz ellenére Isten szereti ezt a világot, szereti az embert. És az ember iránti nagy szeretetében nem kívánta elvenni szabadságát. Az ember szabadsága iránt Isten tehetetlenné tette önmagát. Isten mélyen tiszteli az ember szabad akaratát.
Szűz Mária beszél a mi szabadságunkról, arra biztatva bennünket, hogy döntsünk Isten mellett, amellett, ami örök, igaz, igazságos és becsületes. Hosszú évek óta szeretné felébreszteni szívünket, imára buzdítva bennünket. Szent Jakab levelében a következőket olvassuk: „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése (Jak 5, 16). Nem létezik más út és más mód, amely által eljuthatunk a békéig és legyőzhetjük a sátáni kísértéseket. A sátán mindig békétlenséget, háborút, félelmet és bizonytalanságot akar. A fa a gyümölcseiről ismerszik meg.  Ugyanígy a gyümölcseiről ismerjük meg azt, milyen lélek vezeti az embert, vagyis milyen lélek számára nyíltunk meg. Mindig van lehetőségünk választani a jó és a rossz között, dönthetünk arról, hogy Isten mellé állunk vagy szembe fordulunk vele.
Legyetek erősek az imában és bátrak a hitben – mondja Szűz Mária. Jézus is tanított bennünket imádkozni. Ő nem azt mondta, hogy imádkozzátok a „Miatyánkot”, hanem, hogy „így imádkozzatok…” Ez pedig azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindig legyetek nyitottak közelségemre és jelenlétemre. Bátornak lenni a hitben azt jelenti: nem engedjük meg életünk során, hogy a kísértés vagy a keresztünk elbátortalanítson bennünket. Jézus nagy dolgokat ígért azoknak, akik hisznek neki. Rajtunk áll, hogy elindulunk-e Jézussal, engedelmeskedünk-e Szűz Mária hozzánk szóló szavának. Elég csak dönteni az elindulás mellett és a nap folyamán időt találni az imára, amelynek során Istennel beszélgethetünk. Tarts ki az ilyen imában, tápláld azt Isten Igéjének olvasásával, és sikerül majd legyőznöd a sátáni kísértéseket és megélni Isten jelenlétét.

Ima
Szűz Mária, a hit Édesanyja! Te, aki hűséges maradtál Isten ígéretéhez és szavaihoz, a legnehezebb pillanatokban is járj közbe értünk. Ne hagyj el bennünket akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőled és elfelejtjük jelenlétedet. Ne hagyj el akkor sem, ha szívünk érzéketlenné válik édesanyai jelenlétedre. Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Imádkozz velünk és értünk, hogy le tudjuk győzni a sátán kísértéseit és támadásait. Te ismered legjobban a hit kísértéseit, mert magad is átélted azokat és előrehaladtál a hit útján.
Neked ajánlok Mária, Édesanyánk minden nemzetet és helyet, ahol háború van, és mindazokat, akik gyűlöletben élnek. A Te kezedbe helyezem életünket, családjainkat, hogy az a béke uralkodjon benne, amely az ima által az Úrtól érkezik. Közbenjárásodra add, hogy megszülessen szívünkben a döntés, hogy teljes szívvel elfogadjuk hívásodat és növekedjünk a hit útján. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

2015. november 2.

"Drága gyermekek, újra a szeretetről szeretnék beszélni nektek. Magam köré gyűjtöttelek benneteket Fiam nevében, az Ő akarata szerint. Azt szeretném, hogy hitetek erős legyen, szeretetből fakadjon. Mert azon gyermekeim, akik megértik Fiam szeretetét és követik azt, szeretetben és reményben élnek. Megismerték Isten szeretetét. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél jobban tudjatok szeretni és megtenni a szeretet cselekedeteit. Mert csupán a hit, szeretet és szeretet-cselekedetek nélkül nem az, amit kérek tőletek. Drága gyermekeim, az csak a hit látszata, önmagunk dicsérete. Fiam hitet és tetteket, szeretetet és jóságot kér. Imádkozom és kérlek titeket is imádkozzatok és éljetek szeretetben, mert azt szeretném, hogy amikor Fiam látni fogja minden gyermekem szívét, szeretetet és jóságot és ne gyűlöletet és közömbösséget lásson. Gyermekeim, szeretetem apostolai, ne veszítsétek el a reményt, ne veszítsétek el az erőt. Képesek vagytok erre. Bátorítalak és megáldalak benneteket. Mert minden evilági, amelyet sajnos sok gyermekem első helyre tesz, eltűnik, és csak a szeretet és a szeretet cselekedetei maradnak meg és nyitják ki a Mennyek Országának ajtaját. Ebben az ajtóban foglak várni benneteket. Ebben az ajtóban szeretném várni és átölelni minden gyermekemet. Köszönöm nektek."

2015. október 25.

Ima a keményszívűekért

"Drága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomra megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűz Mária évek óta eljön hozzánk, hogy földi utunkon bátorítson és Istenhez vezessen bennünket. Ő a túloldalon van, átélte már a feltámadást és a mennyei dicsőséget. Noha Mária igazi ember, felvétetett az égi magasságokba. Azonban nem maradt ott, hanem azzal a vággyal jön hozzánk, hogy megértsük és elfogadjuk Őt. Mária földi életével megmutatja nekünk, hogy lehetséges győzni evilág kísértései és szenvedései felett és eljutni a másik oldalra. A kereszt alatt, a Kálvárián, amikor Jézus rábízta az emberiséget, édesanyai szívébe fogadott mindnyájunkat. Nem szűnik meg imádkozni, hívni és közbenjárni értünk.
Múlt havi üzenetében a Szűzanya a Szentlélekhez való imára hívott bennünket, hogy megerősödjünk a hitben. Mostani üzenetében pedig arról akar biztosítani minket, hogy velünk van, velünk marad és imádkozik értünk. Az igazi édesanya egyetlen gyermekét sem tudja elfelejteni, akkor sem, ha gyermeke elfelejti őt. Ő nem mond le rólunk. Még erősebben imádkozik azokért, akik bezárták szívüket és keményszívűvé váltak.
A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőt írja: „Az egyházatyák bibliai értelemben hangsúlyozzák a szívet, mint 'lényünk legmélyét', ahol az ember dönt Isten mellett vagy Isten ellen.“ A szív az a hely, ahol az ember Istennel találkozik. A szív el van rejtve az emberi tekintetek elől. Az ember rendelkezik azzal a szörnyű tulajdonsággal, hogy kétszínű tud lenni. A Biblia ezt a rosszat keményen elítéli. Isten előtt az ember úgy érzi, hogy mezítelen, és előle semmit el nem rejthet. „Csalárdabb a szív mindennél, és gyógyíthatatlan; ki ismeri azt? Én, az Úr, kikutatom a szívet, megvizsgálom a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek az útja szerint, cselekedeteinek gyümölcse szerint“ (Jer 17, 9-10).
A keményszívűség lelki zárkózottságot jelent. Megtörténhet velünk is, hogy ránk is érvényes Izajás próféciája: „Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott a szíve e népnek. Ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.“
Az evangéliumban több helyen is olvashatjuk, hogy az apostolok keményszívűek, zárkózottak és kérgesszívűek voltak, annak ellenére is, hogy látták Jézus számos csodáját és gyógyítását. Valaki azt mondta: „Istennek könnyebb volt lejönnie az égből a földre, mint fejünkből a szívünkbe jutnia.“ Minden imádságunk és buzgóságunk ellenére is megtörténhet velünk, hogy úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. Imádságaink is lehetnek istentelenek, vagyis Isten nélküliek. Előfordulhat velünk, hogy Istennek adjuk ugyan imádságunk, de szívünket nem.
Nem marad más hátra számunkra, mint az őszinte ima és kiáltás, amellyel szüntelenül Istenhez kell fordulnunk a zsoltáros szavaival: „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet; tégy próbára és ismerd meg utaimat, lásd, vajon a gonoszok útján járok-e, és vezess az örökkévalóság útján engem.“ (Zsolt 139, 23-24).
Mária legyen számunkra példa és buzdítás, hogy minden eseményt és igét a szívünkben forgassunk és táplálkozzunk belőlük, hogy így minden lépésünkben Isten kezének vezetését ismerhessük fel életutunkon.

IMÁDSÁG
Szűz Mária, hozzád fordulok, Hozzád, aki meg tudtad őrizni, elmélkedtél és táplálkoztál szívedben minden eseménnyel, szóval és emlékkel, amely Fiadhoz fűzött. A hit, a remény és a szeretet édesanyja voltál és maradtál. Imádkozz értünk, hogy napról napra tudjunk növekedni ezen erényekben. Könyörögd ki számunkra az Úrtól az őszinte szív kegyelmét, hogy őszintén, igaz módon lássuk önmagunkat Isten előtt, és legyen bátorságunk dönteni arról, hogy azon az úton akarunk járni, amely az élet teljességére vezet, amelyet Jézus ajándékozott nekünk. Béke Királynője, te nemcsak imára hívsz bennünket, hanem imádkozol is értünk, ahogyan együtt imádkoztál az apostolokkal is, a Szentlélek ajándékára – a Szentlélekre – várva. Tőled szeretnénk megtanulni imádkozni, hogy imádságunkkal együtt Jézusnak ajándékozhassuk szívünket, bizalmunkat és egész életünket. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

2015. október 2.

"Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek."

2015. szeptember 25.

Imádkozzunk Máriával a Szentlélekhez!

"Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Korábbi üzeneteiben a Szűzanya többször utalt a Szentlélekre és a Szentlélekhez való imára irányította figyelmünket. A Szentlélek eljövetelének és működésének feltétele az ima. Az ima az, amit mi meg tudunk tenni, a Szentlélek pedig azt teszi, ami számunkra lehetetlen. Fontos előkészíteni a Szentlélek eljövetelének útját. A Szentlélek oda érkezik, ahol olyan nyitott szívre talál, amely befogadja Őt.

Mária a Szentlélek jegyese. A saját életéből ismeri munkálkodását. Ő teljesen megnyílt és az Úr felé fordult. Ő Istennel teljes, a Szentlélekkel teljes. Ahol Mária ott van, ott van a Szentlélek is. Ugyanaz a Szentlélek, amely a világ teremtésekor a „a vizek felett lebegett”, ahogyan a Szentírás első lapjain olvassuk, ezen Szentlélek által fogant Szűz Mária. A Szűz méhe a világ legszebb virágát hozta erre a földre, Jézus Krisztust, a világ Üdvözítőjét.

Az angyal hírül adta Máriának, hogy a Szentlélek „árnyéka” száll rá. Így adta tudtára, hogy élő templommá, Isten lakóhelyévé lesz. Ezek a szavak a Kivonulás könyvének utolsó soraira emlékeztetnek bennünket. Miután Mózes Isten útmutatása szerint felépítette a Szent sátort, „felhő borította be a találkozás sátorát és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot” (Kiv 40, 34). Mária így lett és maradt teljesen átszellemültté, nemcsak a megtestesülés órájában, hanem egész életén át. A Szentlélekkel betelve énekli el Magnificat-ját és tovább folytatja azt az egyházban, és az egyházzal énekli a világ végezetéig és nemzedékeken át Krisztus tanítványainak közösségében.

Senkinek sem volt magasztosabb hivatása és nem is emeltetett senki nagyobb méltóságra Máriánál. Isten megtestesült Fiának anyja volt. Ő pedig ezt a méltóságát és hivatást a mindennapi élet legmegszokottabb keretei között valósította meg. Hűséges házastárs, egyszerű édesanya, jó szomszéd; szívvel-lélekkel átadta magát népének, nyitott volt minden ember felé. Szorgalmas háziasszony volt. Főzött és mosott, a házban és a ház körül dolgozott, osztozott a helybéliekkel örömében és szomorúságában. A legmegszokottabb mindennapokban élte meg Isten meghívásának magasztosságát. Egyszerű, mindennapi kötelességeit különleges szeretettel végezte.

Sem Isten, sem a Szűzanya nem vár és nem kér tőlünk lehetetlen dolgokat. Csak Isten művel lehetetlen dolgokat, de csak akkor, ha mi megtesszük azt, ami számunkra lehetséges.

Lehetséges megnyílnunk a Szentlélekre. Lehetséges dönteni az imádság mellett, amely által megerősödik az Úrba vetett hitünk. Az erős hit közelebb visz bennünket Istenhez, bevezet minket Isten mentalitásába, Isten szerinti életre vezet és alkalmassá tesz arra, hogy Isten szemével lássuk az embereket, önmagunkat és a világot.

Az ima megnöveli Isten iránti szeretetünket. Az Isten iránti szeretet nem elválaszt egymástól, hanem nyitottabbá tesz bennünket mások felé, és érzékennyé szükségleteikre.

Imádság
Szűz Mária, Szentlélek Jegyese! Hozzád fordulok imádságommal, kérlek, könyörögd ki számomra a Szentlélek erejét és világosságát. Te az angyali üdvözlet pillanatától Isten jelenlétének helyévé lettél. Édesanyai méhed kivirágzott és a világ Üdvözítőjét ajándékozta minden embernek. Imádkozd ki minden szív számára, amely vágyakozik az élet teljességére és értelmére, hogy ki tudjon virágozni és Isten jelenlétének helyévé váljon. Imádkozz értünk Szűz Mária, hogy Krisztus jó illatát tudjuk árasztani szerte a világban és így szeretetének tanúivá váljunk. A Szentlélek árassza el lelkünket és életünket, hogy mások ne bennünket, hanem bennük Istent lássák meg és ismerjék fel. Köszönjük Mária, hogy velünk maradsz, hogy nem fáradsz bele, hanem az öröm és az élet teljességére vezetsz bennünket, amellyel te magad is telve vagy. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

2015. szeptember 2.

Drága gyermekek! Drága szeretet-apostolaim, igazság hordozói, újra hívlak és magam köré gyűjtelek benneteket, hogy segítsetek nekem, segítsetek a szeretetre és igazságra szomjazó - Fiamra szomjazó - gyermekeimnek.Én a Mennyei Atyától küldetett kegyelem vagyok, hogy segítsek nektek megélni Fiam igéjét. Szeressétek egymást. A ti földi életeteket éltem. Tudom, hogy nem mindig könnyű, de ha szeretni fogjátok egymást, szívvel imádkoztok, lelki magasságokba fogtok eljutni és meg fog nyílni számotokra a mennybe vezető út. Itt várlak benneteket én, a ti édesanyátok, mert én itt vagyok. Legyetek hűségesek Fiamhoz és tanítsatok hűségre másokat is. Veletek vagyok, segíteni fogok nektek. Tanítani foglak benneteket a hitre, hogy igaz módon tudjátok átadni azt másoknak. Tanítani foglak benneteket az igazságra, hogy tudjatok megkülönböztetni. Tanítani foglak titeket a szeretetre, hogy megismerjétek, mi az igazi szeretet. Gyermekeim, Fiam meg fogja adni nektek, hogy szavaitok és cselekedeteitek által ő szóljon. Köszönöm nektek.

2015. augusztus 25.

A világ elfelejtette és elhagyta Istent

Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik, és mindenekfelett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek, Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében megerősíti azt, amit már a két ismert pápa is keserűséggel és fájdalommal jegyzett meg, ez pedig a világ lelki állapota.
XII. Pió pápa mondta: „Századunk legfőbb bűne az, hogy elveszítette a bűntudat érzését.” Hozzá kapcsolódva II. János Pál pápa a következőket mondta: „Ez a veszteség párhuzamosan halad az Istenbe vetett hit értelmének elvesztésével.” Ma nem divat a bűnről beszélni. A bűn következménye az Istenre való vakság és süketség. A bűn ostobává tesz – így tanít bennünket a Biblia. A mai kultúra azt az illúziót kelti, hogy minden lehetséges Isten nélkül. Ennek az Isten iránti feledékenységnek és érzéketlenségnek a következménye sok ember frusztrációja és elégedetlensége.
Az izraeli népnek fájdalmas történelmi tapasztalata volt. Megtapasztalták a rabságot, a pusztaságot, az ország elvesztését, Jeruzsálem és a templom elnéptelenedését. Ebben a szenvedésben, kérdésekben és fájdalmakban megtapasztalták azt, hogy mindaz, ami történt Isten elfeledésének következménye. A Biblia arra tanít bennünket, hogy Isten elfeledésének katasztrofális következményei vannak úgy az egyénre, mint a népre vonatkozóan. A választott nép a szenvedést megélve, újra felfedezte Isten munkálkodását. Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. A szabadulás nem akkor történik meg, amikor másokat vádolunk, hanem amikor tetteinkért felelősséget vállalunk. Ha az ember a szenvedésből nem tapasztalatokkal és megismeréssel gazdagodva lép ki, akkor az, az elveszettség és megsemmisülés állapota.
Az eltévelyedésből való kiút a megtérés és a megbocsájtás, vagyis a negatív érzésektől való szabadulás által történik, akkor, amikor visszaemlékezünk a megélt rosszra és kirekesztettségre. Amint Izrael megszabadult a feledékenységtől és visszatért emlékeihez, amelyek Isten parancsainak betartását jelentették számára, új Kivonulás, új szabadulás történt.
Az ember különböző okok miatt azt gondolhatja, hogy Isten elfelejtette vagy elhagyta őt. Megtörtént ez a tanítványokkal is, amikor együtt voltak Jézussal a csónakban. Az erős szél és a hullámzó tenger miatt olyan veszélybe kerültek, hogy azt hitték elvesznek. Jézus a csónakban aludt. A tanítványok pedig panaszkodnak, hogy nem törődik velük. Jézus tanítványainak hite valódi hajótörést szenvedett, mert megszűntek hinni Jézusban, az Ő hatalmában, amely az élet legnehezebb óráiban is oltalmazza őket.
Ehhez hasonló helyzeteket és kísértéseket mi is átélünk saját életünkben, és gyakran úgy tűnik számunkra, hogy Isten eltávolodott tőlünk vagy alszik. Ha azonban minden jól megy, ha életünk vitorlása békés és gondtalan, akkor gyakran elfelejtjük Istent, mert nem látjuk szükségét és hasznát jelenlétének. És míg mi őt elfelejtjük, Isten pont ellenkezőjét szeretné, azt, hogy felébresszük és megszólítsuk őt minden élethelyzetünkben, nem pedig azt, hogy úgy éljünk, mintha nem létezne, vagy azt gondoljuk, úgysem törődik velünk.

Imádság
Boldogságos Szűz Mária, Te, aki meg tudtál őrizni szívedben minden eseményt és szót, amelyet Fiaddal megéltél, taníts meg bennünket is ébernek és nyitottnak lenni Isten munkálkodására életünkben. Szűz Mária, Te nyitott szemmel és készséges szívvel éltél, hittel fogadtál minden örömteli és fájdalmas eseményt, tudva azt, hogy Isten vezeti életed és annak minden történését.
Imádkozz értünk, hit és remény Édesanyja, hogy megtanuljunk hinni a szív egyszerűségében és az önátadásban. Veled szeretnénk imádkozni és állhatatosnak maradni, hogy megtapasztalhassuk a szív átváltozását, amelyet Isten azoknak ajándékoz, akik szeretik Őt és hisznek benne. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

2015. augusztus 2.

Drága gyermekek, édesanyaként, aki szereti gyermekeit, látom milyen nehéz időben éltek. Látom szenvedéseteket, de nektek tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül. Fiam veletek van, mindenhol. Láthatatlan, de láthatjátok, ha megélitek Őt. Ő az a világosság, amely beragyogja lelketeket és békességet ad. Ő az egyház, akit szeretnetek kell és mindig imádkozni és harcolni érte, de nemcsak szavakkal, hanem a szeretet cselekedeteivel. Gyermekeim, úgy cselekedjetek, hogy mindannyian megismerjék és szeressék a Fiamat, mert az igazság a Fiamban van, aki az Istentől született – az Isten Fia. Ne vesztegessétek az időt túl sok gondolkodással, mert el fogtok távolodni az igazságtól. Egyszerű szivvel fogadjátok szavát és éljétek meg azt. Ha megélitek szavát, imádkozni fogtok. Ha megélitek szavát irgalmas szeretettel szerettek. Szeretni fogjátok egymást. Minél inkább szerettek, annál távolabb kerültök a haláltól. Mindazok, akik megélik Fiam igéjét és szeretnek, azok számára a halál élet lesz. Köszönöm nektek. Imádkozzatok, hogy pásztoraitokban Fiamat láthassátok. Imádkozzatok, hogy bennük Fiamat ölelhessétek át.

 

2015. július 25.

Imádsággal a Szűzanya szeretetéhez

Drága gyermekek! Örömmel vagyok ma is veletek és arra hívlak mindnyájatokat gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek azt a szeretetet, amellyel szeretlek benneteket. Szeretetem erősebb a rossznál, ezért gyermekeim közeledjetek Istenhez, hogy érezhessétek Istenből fakadó örömömet. Isten nélkül nincs jövőtök, nincs reményetek, sem üdvösségetek, ezért hagyjátok el a rosszat és válasszátok a jót. Veletek vagyok, és veletek együtt járok közben Istennél minden szükségletetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya üzenetének szavai ismertnek tűnnek számunkra. Annyiszor fordult hozzánk ily módon e hosszú évek során. Azt láthatjuk, hogy erőteljesen ismétli az imádságra való hívást. Azt szeretné mondani nekünk, hogy nem létezik más út és más eszköz az imán kívül, amellyel közelebb léphetnénk Istenhez. Az imádság Istennel eltöltött idő, az ember megnyílása Isten valóságára. Az ima a hívő ember eredeti, ikonikus gyakorlata. Nem úgy válok hívővé, hogy Istenről gondolkodom, hanem azáltal, hogy elindulok felé és elhatározom, hogy vele leszek. Az imában az ember belép Istenbe, és Isten az emberbe. Ez tudatos és szabad belépés. Isten mindenhol Teremtőként és Megváltóként van jelen. Azonban ott nincs jelen (valamilyen módon), ahol az emberi szabadság nem engedi be. Az imában az ember szabad lényként megengedi Istennek, hogy véghezvigye benne művét. Az imádság párbeszéd Istennel, egyesülés Istennel. Imádkozni állandóan tanulnunk kell. Az ima kimeríthetetlen és kimondhatatlan, ahogy maga az élet is. Sohasem tanulunk meg tökéletesen imádkozni. Joggal mondhatjuk azt, hogy nem jól tanul imádkozni az, aki egyszerűen mindig ugyanazt imádkozza, viszont jól imádkozik az, aki imádkozva előrehalad, vagyis egyre közelebb kerül Istenhez. A hitben való előrehaladás az imádságban való előrehaladást jelenti, az ima új gazdagodását. Kimondhatatlan az Isten és hozzá való közeledésünk módja kimeríthetetlen.
Joggal mondhatjuk: „Mondd meg, hogyan imádkozol, és én megmondom mennyire vagy hívő. Érvényes ez fordítva is: Ahogyan hiszel, úgy imádkozol. Az ima és a hit együtt jár. Több különböző meghatározása is van az imának, de egyetlenegy sem tudja átfogni ezt a titkot. Az ima az ember életszükséglete.
Jézus imádkozott, imára hívott és imádkozni tanította tanítványait. Az evangélium egyszerűen írja le Jézus szüntelen imáját: „Ő azonban visszavonult a pusztába, és ott imádkozott” (Lk 5,16). Késő este és kora reggel imádkozik. Az ima igazi céljának a mennyek országának kell lennie. Ha ezt keressük, minden mást megkapunk. A másik, meg kell bocsájtanunk mindenkinek, és mindenkivel ki kell békülnünk, ha azt szeretnénk, hogy imánk elérjen Istenhez. Ezért alázatosan kell imádkozni, ami azt jelenti, őszintén, lelkünk legmélyéből, nem nagyra tartva magunkat Isten előtt és nem úgy tekintve Istenre, mint, aki adós jó cselekedeteinkért, amelyeket tettünk, mert mindent tőle kaptunk. Állhatatosan és folyamatosan kell imádkozni. Az állhatatos imához pedig hitre van szükség. Jézusnak annyira fontos az ima, hogy kitartóan és szívből kéri az apostolokat, hogy azzal a bizonyossággal imádkozzanak, hogy imájuk meghallgatásra talál. Úgy tűnik, az ima Jézus a legfontosabb végrendelete.
A Szűzanya azt mondja, hogy csakis az ima által érthetjük meg szeretetét, amely erősebb a rossznál.
Jézus azt mondta apostolainak, hogy imával győzedelmeskedhetünk a rossz és a kísértés felett: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” Jézus imádkozik a Getszemáni kertben, tanítványai azonban nem képesek csatlakozni hozzá.
Többféle kísértésre figyelmeztet bennünket Jézus. Ezek a kísértések menekülések is lehetnek a felelősségtől. Ez félelem az igénybevételtől és kezdeményezéstől, ezért kitérek vagy visszavonulok. Attól való félelem, hogy szembe nézzek a valósággal, amely személyes álláspontot kíván tőlem, ezért elfordítom a fejem vagy behunyom a szemem. Az attól való félelem kísértése, hogy szembesüljek életem, családom, közösségem vagy a társadalom problémáival, kísértés, hogy elmeneküljek a valóságtól. Ez a félelem, a gyávaság kísértése, amely akadályoz abban, hogy áldozatot hozzak, felajánljam, átadjam magam.
Válaszoljuk a Szűzanya édesanyai hívására, hogy megtapasztalhassuk az örömöt és az élet teljességét, amelyre Ő hív bennünket.

Imádság
Szűz Mária, kérünk Téged, taníts meg bennünket úgy imádkozni, ahogyan te imádkoztál. Te kitartó és állhatatos voltál az apostolokkal való imában, Jézus ígéretére, a Szentlélekre várva. Könyörögd ki számunkra az állhatatosság kegyelmét, hogy kitartsunk a kísértések idején. Imádkozz velünk és értünk, hogy az Úr kegyelmével megerősítse akaratunkat és így dönteni tudjunk a jó mellett. Te kegyelemmel teljes, Istennel teljes vagy. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg szólni, hívni és jelenléteddel ébresztgetni alvó szívünket. Köszönjük Mária állhatatosságodat, hogy velünk vagy akkor is, amikor mi eltávolodunk és letérünk a jó útról. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg az üdvösség útjára és az életre hívni bennünket. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

2015. július 2.

"Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy terjesszétek a Fiamba vetett hitet – a ti hiteteket. Gyermekeim, ti, a Szentlélek által megvilágosultak, apostolaim, adjátok át azt másoknak – azoknak, akik nem hisznek, nincs tudomásuk a hitről és nem is akarnak tudomást szerezni róla – ezért nektek sokat kell imádkoznotok a szeretet ajándékáért, mert a szeretet az igazi hit ismertetőjele, ti pedig az én szeretetem apostolai lesztek. A szeretet mindig feleleveníti az Eukarisztia fájdalmát és örömét, feleleveníti Fiam szenvedésének fájdalmát, amellyel megmutatta azt, mit jelent mérhetetlenül szeretni és feléleszti az abból fakadó örömet, hogy itt hagyta számotokra testét és vérét, hogy önmagával tápláljon benneteket és így egy legyen veletek. Gyengédséggel telve nézlek titeket és mérhetetlen szeretetet érzek, amely megerősít abban a vágyamban, hogy erős hitre vezesselek benneteket. Az erős hit ad számotokra örömet és boldogságot a földön és végül a Fiammal való találkozást. Ez az Ő vágya. Ezért éljétek meg Őt, éljétek a szeretetet, éljétek a világosságot, amely az Eukarisztia által mindig beragyog titeket. Kérlek benneteket, hogy sokat imádkozzatok pásztoraitokért, imádkozzatok azért, hogy még jobban szeressétek őket, mert Fiam adta őket nektek, hogy testével tápláljanak benneteket és megtanítsanak szeretni. Ezért ti is szeressétek őket. De, jegyezzétek meg gyermekeim, hogy a szeretet azt jelenti elviselni, adni, és soha, de soha nem ítélkezni. Köszönöm nektek."

2015. június 25.

ISTEN NÉLKÜL NINCS BÉKE

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek, és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya harmincnégy év óta sem szűnik meg édesanyaként szólni, hívni és szeretni gyermekeit. Nem azért jön, hogy elvegyen tőlünk valamit, vagy megfosszon bennünket az élet örömeitől. Ő Istennel teljes, a Szentlélek jegyese, teljesen Istené. Ez lelkének alapállapota. Elmerülve az Istenben lát bennünket minden nyomorúságunkban és azzal a szeretettel szeret bennünket, amelyet tőle kap. Lényünk legmélyéig hatolóan szeret, a forrásig, ahonnan származunk. Ez az a szeretet, amely legmélyebben érint. Mária látja az Istent, az Istennel táplálkozik, lénye teljesen Istennel átitatott. Fiat-ját – legyen nekem – az egész emberi nem nevében mondta ki. Ámen-jében visszhangzik minden Ámen, amely a földről az ég felé száll. Így átadva magát Istennek, Mária mindnyájunkat egyesít önmagával. Ő nem csak valamilyen válasz volt Istennek, hanem az emberiség válasza volt Isten szeretetére. Ez édesanyai szerepe. Segít nekünk Isten elé vinnünk kívánságainkat és imáinkat. Ezért támaszt jelent számunkra, abban a tekintetben, hogy a Magasságbeli meg fog hallgatni bennünket, mivel Máriáról mondatott, hogy kegyelmet talált Istennél, ezért felemel minket Őhozzá.
Szűz Mária Jézussal a szívében jön, az édesanya szeretetével érkezik hozzánk. Elsősorban szeretetet szeretne ajándékozni nekünk, és azután meghívni a megtérésre. Aki szeretve érzi magát, képes arra, hogy válaszoljon a hívásra. Aki megnyílik a szeretetre, az gyógyulttá és szabaddá lesz mindattól, ami nem az Isten, azért, hogy azután Istent tudja befogadni.
Mária tudja, hogy egyetlen út vezet Istenhez: az ima. Ő maga is imádkozott. A galileai Kánában Jézushoz fordul: „Nincs több boruk”. Ő maga semmit sem tesz, csak rámutat az ifjú pár bajára, és mindent átad Jézusnak. Ily mutatja meg, hogy egyedül Ő képes megszabadítani a bajtól. Mária nagyon konkrét leckét ad arra vonatkozóan, hogyan kell imádkozni. Egyszerű szavai minden idők keresztény imamodellje. Ő nem mondja meg azt, mit kell Jézusnak tennie. Nincs személyes terve, amit Jézusnak szeretne tenni. Ő csak rámutat a bajra, de nem tesz semmi mást. Így arra tanít bennünket, bizalommal vigyük az Isten elé szükségleteinket és fájdalmainkat, hogy Ő szeretete és akarata szerint cselekedhessen. Nem határozhatjuk meg Istennek hogyan, mikor és milyen módon segítsen nekünk. A mi egyedüli dolgunk a bizalom és az önátadás. Csak ily módon élvezhetjük majd imáink gyümölcseit. Amikor Isten ajándékoz, akkor bőségesen ad.
A Szűzanya más üzeneteiben is beszélt arról, hogy Isten nélkül nem találunk békére. Világunk azért van tele háborúval, békétlenséggel és félelemmel, mert az ember a saját erejéből próbálja felépíteni az Isten nélküli világot.

Imádság
Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának Édesanyja! Kérünk Téged, aki a békéért való imára hívsz bennünket, olyan imára, amely által Isten kezébe helyezhetjük életünket és az egész világot, imádkozd ki számunkra Mária, Édesanyánk a kegyelmet, hogy bizalommal és állhatatosan tudjunk imádkozni, ahogyan te imádkoztál, együtt az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Az apostolokkal való imádnak a Szentlélek eljövetele lett a gyümölcse, mely által megszületett az egyház. A Szentlélek erejéből történt a félelemmel telt apostolok szívében az átalakulás, akik a Feltámadott Krisztus tüzes lelkű tanúivá lettek. Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy hosszú évek óta nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat és szeretetedet, amellyel ma is szeretsz bennünket. Hadd váljon szívünk hússzívvé, olyanná, amely kész megnyílni és befogadni Isten ajándékait, a békét és az örömöt. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

 

2015. június 2.

"Drága gyermekek, általatok szeretnék munkálkodni, általatok gyermekeim, apostolaim, hogy majd végül ott gyűjthessem össze minden gyermekemet, ahol minden készen áll a ti boldogságotokhoz. Imádkozom értetek, hogy tetteitek  megtérésre vezethessenek másokat, mert eljött az Igazság cselekedeteinek ideje, Fiam ideje. Szeretetem munkálkodni fog bennetek, használni foglak titeket. Legyen bizalmatok bennem, mert minden, amit szeretnék, a ti javatokat szolgálja, a Mennyei Atya által teremtett örök jót. Ti, gyermekeim, apostolaim, földi életeteket közösségben élitek azokkal a gyermekeimmel, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét, akik engem nem tekintenek édesanyjuknak, de ne féljetek tanúságot tenni az Igazságról! Ha ti nem féltek és bátran tanúságot tesztek, akkor az Igazság csodálatos módon fog győzedelmeskedni, de jegyezzétek meg, hogy a szeretetben van az erő. Gyermekeim, a szeretet: bűnbánat, megbocsátás, ima, áldozat, és irgalom. Ha majd tudtok szeretni, cselekedeteitekkel fogtok másokat megtérésre vezetni és lehetővé teszitek, hogy Fiam fénye a lelkekbe hatoljon. Köszönöm nektek! Imádkozzatok pásztoraitokért. Ők Fiamhoz tartoznak, Ő hívta meg őket. Imádkozzatok, hogy mindig legyen erejük és bátorságuk Fiam fényét sugározni."